اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
1-مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شاهد در سال 1372
2-مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
3-مدیر گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
4-معاون پژوهشی مرکز ارایه خدمات روانشناسی بنیاد شهید کشور
5-ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
6-معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی
7-قایم مقام ریاست دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::