اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

مقالات ارائه شده در سمینارها، کنفرانسها و همایشهای داخلی و ارجی

نریمانی، محمد و نوربالا، احمد (1371) بررسی استرسهای دوران اسارت و شیوه های مقابله با آن در گروهی از آزادگان ایرانی. دومین سمپوزیوم سراسری استرس، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و نوربالا، احمد (1371). بررسی عزت نفس در جانبازان و ارتباط آن با ابعاد روانشناختی و درصد از کار افتادگی. اولین کنگره روان پزشکی و روانشناسی بالینی ، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و نوربالا، احمد (1373). بررسی عوامل استرس زای بعد از رهایی از اسارت و شیوه های مقابله با آن در گروهی از آزادگان. اولین کنگره روان پزشکی، فرهنگی و اجتماعی، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1373). بررسی مقایسهای وضعیت روانشناختی و استرسورهای روان اجتماعی همسران شاهد. اولین کنگره سراسری خانواده و بهتر زیستن، محل برگزاری تهران

نوربالا، احمد و نریمانی، محمد (1374). بررسی عزت نفس و ابعاد روانشناختی در گروهی از جانبازان با ضایعه نخاعی. اولین سمینار مرکز ضایعات نخاعی، محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد (1375). بررسی مکان کنترل و وضعیت روانشناختی سالمندان ساکن آسایشگاه و منزل. اولین کنگره روانپزشکی سالمندان در ایران، محل برگزاری ساری

نریمانیع محمد و تمدن (1376). بررسی تاثیر تماشای فیلم های پرخاشگری در پرخاشگری کودکان. سومین کنگره اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان، محل برگزاری زنجان.

نریمانی، محمد (1377). بررسی علل اعتیاد و راههای پیشگیری از آن در معتادان. سمینار بررسی مسایل مربوط به اعتیاد جوانان، محل برگزاری تبریز

نریمانی، محمد (1378). بیخوابی در سالمندان و درمانهای روانشناختی. اولین کنفرانس بین المللی سالمندی در ایران، محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد (1379). بررسی مقایسه ای وضعیت رفتاری دانش آموزان شاهد و غیر شاهد. چهارمین کنگره سراسری اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان،م حل برگزاری زنجان

نریمانی، محمد (1379). بررسی اضطراب و شیوه های کنار آمدن با آن در میان دانش آموزان. چهارمین کنگره سراسری اختلالات رفتاری، محل برگزاری زنجان.

نریمانی، محمد (1380). جنبه های روانشناختی درد و شیوه های کنار آمدن با آن . اولین همایش سراسری درد، تحل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1380). بررسی عزت نفس و تیپ های شخصیتی خانمهای نابارور. سمپوزیوم جنبه های روانشناختی ناباروری، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1380). بررسی میزان شیوع و علل اضطراب دانشجویان دانشگاه. اولین سمینار بهداشت روان دانشجویان، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1380). بررسی نگرش افراد معتاد نسبت به روشهای پیشگیری از اعتیاد.  همایش بررسی علل فرهنگی و اجتماعی گرایش به مواد مخدر، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1380). میزان شیوع و علل افسردگی در میان دانش آموزان. همایش تازه های روان پزشکی، محل برگزاری تهران

12-نریمانی، محمد (1381). بررسی وضعیت روانشناختی دانش آموزان شاهد و متغیرهای ...اولین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1382). بررسی مشکلات رفتاری دانش آموزان و ارتباط آن با متغیرهای خانوادگی. پنجمین همایش سراسری بهداشت روانی، محل برگزاری زنجان

نریمانی، محمد (1382). مهارتهای کنار آمدن با فقدان و سوک. همایش مشاوره بحران، محل  برگزاری مهاباد

نریمانی، محمد (1382). متغیرهای مرتبط با اضطراب امتحان و راههای مقابله با آن. دومین همایش سراسری علوم پزشکی، محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد (1383). میزان شیوع و علل بیخوابی در میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. دومین سمینار بهداشت روان دانشجویان، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد (1384). بررسی میزان و علل خشونت مردان علیه زنان. پنجمین سمینار مشاوره ایران، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و محمدی (1384). کنترل پرخاشگری در نوجوانان پسر و تاثیر آن بر امنیت روانی اجتماعی. همایش بررسی نقش روانشناسی و مشاوره، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1384). بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج در رضایت زناشویی فرزندان. همایش بررسی نقش روانشناختی و مشاوره، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و محمودی فخه (1384). بررسی نیم رخ روانی قاتلین و سارقین و مقایسه با افراد عادی. همایش بررسی نقش روانشناختی و مشاوره، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1384). بررسی سلامت روانی کارکنان نظامی شهر اردبیل. دومین کنگره سراسری طب نظامی، محل برگزاری تهران

آریان پوران، سعید؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس (1384). اثربخشی دو روش تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر خودکارآمدی ورزشکاران . همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، محل برگزاری تهرتبریز

نریمانی ، محمد و سیاه کوهیان، معرفت (1384). مقایسه میزان تغییرات تستوسترون و کورتیزول در پاسخ به دو برنامه تمرین مقاومتی (قدرتی و حجمی) در پسران جوان غیر ورزشکار، همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، محل برگزاری تهرتبریز

والیزاده، آیدین؛ نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید (1384). مقایسه خلق و ادراک سوسو زدن....... همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. محل برگزاری تبریز

والیزاده، آیدین؛ نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید (1384). مقایسه روحیه و سلامت روانی در افراد ورزشکار. همایش ملی تربیت و علوم ورزشی، محل برگزاری تبریز

نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید (1385). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار. سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، محل برگزاری  زنجان

نریمانی، محمد (1385). بررسی تاثیر اشتغال بر وضعیت روانشناختی همسران شاهد. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1385). بررسی تاثیر اشتغال مادران بر مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1385). بررسی کارآمدی روان نمایشگری بر مهارتهای میان فردی و عزت نفس کودکان. دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، محل برگزاری تهران

نریمانی، محمد و غفاری (1385). بررسی رابطه امسام تیمی و ابهام نقش با عملکرد ورزشی بازیکنان تیمهای فوتبال. اولین همایش بین المللی علمی ورزشی دانشگاه های جهان اسلام.

نریمانی، محمد و رفیق ایرانی (1385). مقایسه روشهای مقابله ای بازیکنان پستهای مختلف فوتبال. اولین کنگره بین المللی کاربرد روانشناسی ورزش در ورزشهای قهرمانی.

نریمانی، محمد و غفاری (1386) مقایسه پرخاشگری و سرسختی در میان ورزشکاران رزمی و فوتبالیستها و افراد غیر ورزشکار. ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نریمانی، محمد و رفیق ایرانی (1386). بررسی ارتباط کمال گرایی و بلا تکلیفی با اضطراب امتحان دانشجویان. چهارمین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان. محل برگزاری شیراز

نریمانی، محمد و رجبی، سوران (1386). بررسی ارتباط عمل به باورهای دینی با رضامندی زناشویی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. چهارمین سمینار سرسری بهداشت روانی دانشجویان.محل برگزاری شیراز.

نریمانی، محمد و دستغیب (1386). نقش سبکهای عشق در پیش بینی سازگاری زناشویی. کنگره ملی سلامت خانواده.

نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (1387). بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی با عزت نفس در دانشجویان. همایش ملی روانشناسی و کاربرد آن در جامعه.

نریمانی، محمد و آریان پوران، سعید (1387). مقایسه اثربخشی تن آرامی و تصویر سازی ذهنی بر خودکارآمدی ورزشکاران. دومین کنگره بین الملی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی. محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد و احدی، بتول (1388). بررسی ارتباط جهت گیری (درونی-بیرونی) با اضطراب صفت-حالت در نوجوانان شهرستان اردبیل. همایش ملی مشکلات اضطرابی کودک و نوجوانان.

نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم و زاهد بابلان، عادل (1388). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحما ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با کارآفرینی. همایش منطقه ای اشتغال و کارآفرینی.

عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1388). بررسی ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی. همایش منطقه ای اشتغال و کارآفرینی.

نریمانی، محمد و قاسم پور عبدالله (1389). ارتباط بین امید و شوخ طبعی با اضطراب مرگ در بین دانشجویان. پنجمین سمینار  سراسری بهداشت روانی دانشجویان. محل برگزاری دانشگاه شاهد، تهران.

نریمانی، محمد؛ احدی، بتول و رجبی، سوران (1389). بررسی ویژگی های شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان درگیر در تصادفات رانندگی. اولین همایش سراسری دانشگاه پیام نور.

محمد علیلو، مجید و نریمانی، محمد (1389). مقایسه الگوهای بالینی زوجین متقاضی و غیر متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه های خانواده شهر تبریز. اولین همایش سراسری دانشگاه پیام نور.

نریمانی، محمد و زاهد بابلان، عادل (1389). بررسی تاثیر هنهای دیداری بر آموزش راهبردهای رویارویی به کودکان آزار دیده. اولین همایش سراسری دانشگاه پیام نور.

نریمانی، محمد و سلیمانی، اسماعیل (1389). مقایسه سبک های اسناد دانش آموزان پسر نابینا و بینا. اولین همایش سراسری دانشگاه پیام نور.

نریمانی، محمد؛ عباسی، مسلم و زاهد بابلان، عادل (1389). بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، خلاقیت، نوآوری و تحمل ابهام با جهت گیری کار آفرینی دانشجویان دانشگاه. اولین همایش سراسری دانشگاه پیام نور.

تکلوی، سمیه و نریمانی، محمد (1389). بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و سلامت روانی در بین دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی. اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

نریمانی، محمد و عباسی، مسلم (1389). مقایسه اضطراب و افسردگی در مردان و زنان نابارور. اولین همایش ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.

بخش پور،‌عباس؛ نریمانی، محمد و صادقی، موحد (1389). بررسی رابطه بین اغتشاش فکر - عمل با خوشه های علایم اختلال وسواس فکری عملی در بیماران وسواسی. دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران. محل برگزاری دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

نریمانی، محمد و قاسم پور،‌عبدالله (1389). مقایسه سبک های دلبستگی بین دانش آموزان ناشنوا و عادی. کنگره سراسری سلامت کودکان و نوجوانان. محل برگزاری دانشگاه زاهدان.

نریمانی، محمد؛ بشرپور، سجاد و قاسم پور، عبدالله (1389). مقایسه کمال گرایی و خستگی مزمن در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار. اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک. محل برگزاری، تهران.

ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و زاهد بابلان، عادل (1389). تعلل ورزی و عواطف خودآگاه در دانشجویان. بهداشت روانی، محل برگزاری تهران.

ابوالقاسمی، عباس؛ نریمانی، محمد و زاهد بابلان، عادل (1389).  اثربخشی درمان فراشناختی و دارویی در کاهش افکار اضطرابی بیماران. بهداشت روانی، محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدالله؛ قلیزاده، سمیه و عباسی، ساناز (1389). مقایسه میزان همدلی در زنان پرستار و غیر پرستار. همایش سراسری سبک زندگی و سلامت. محل برگزاری، یاسوج.

نریمانی،‌محمد؛ حسن زاده، شهناز و قاسم پور، عبدالله (1389). مقایسه سبکهای فرزند پروری در مادران دارای دختر ناشنوا و عادی. همایش سراسری سبک زندگی و سلامت. محل برگزاری، یاسوج.

نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدالله؛ محمودی اقدم، منصور؛ میر حیدری، فاطمه و میرحیدری، معصومه (1389). مقایسه هوش هیجانی در نوجوانان ناشنوا و عادی. اولین همایش ملی روانشناسی کودک و نوجوان- مرودشت.

نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس (1389). اثربخشی درمان فراشناختی و دارویی در کاهش افکار اضطرابی بیماران. انجمن روانشناسی ایران، محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدالله؛ حسین پور، لیلا و چله، بهاره (1390). مقایسه هوش هیجانی و رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل. هفتمین همایش سراسری بهداشتی و ایمنی کار. محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدالله؛  مقدسی، رقیه و احمدی، مهناز (1390). مقایسه جرات ورزی و خود نظم بخشی در زنان شاغل و غیر شاغل.  هفتمین همایش سراسری بهداشتی و ایمنی کار. محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد؛ رفیق ایرانی، سودابه و قاسم پور، عبدالله (1390).مقایسه سرسختی روانشناختی در بازیکنان پستهای مختلف فوتبال. همایش ملی تربیت بدنی، محل برگزاری تهران.

عباسی، مسلم؛ ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد ( 1390).  بررسی ارتباط کارآفرینی و عملکرد تجاری در مدیران واحدهای تولیدی. نخستین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی. محل برگزاری تهران.

نریمانی، محمد و قاسم پور، عبدالله (1390). مقایسه سبک های دلبستگی در کودکان مبتلا به اختلالات ادراری و عادی. چهارمین کنفرانس بین المللی روانپزشکی کودکان و نوجوانان.

نریمانی، محمد؛ قاسم پور، عبدالله و اکبری، نوید (1390). مقایسه تعارضات بنیادی بین کودکان نارساخوانی و عادی. چارمین کنفرانس بین المللی روانپزشکی کودکان و نوجوانان..

نریمانی، محمد؛ اکبری، نوید و قاسم پور عبدالله (1390). مقایسه پرخاشگری و تکانشوری بین دانش آموزان پسر نارسا خوان و عادی. ارمین کنفرانس بین المللی روانپزشکی کودکان و نوجوانان.

:: ::