اعضا - محمد نریمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور محمد نریمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

علل اعتياد و راه‌هاي پيشگيري از آن: محمد نریمانی؛ سال انتشار (1379). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي1--.

 2- روان‌شناسي اسارت: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1374 ). تهران، انتشارات دانشگاه شاهد .

 3- آموزش خانواده : مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1377). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  4- درمان افسردگي: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1378). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

  5- روش تحقيق : مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار ( 1379). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  6-هيپنوتيسم درماني اختلالات جنسي: مؤلف محمد نریمانی؛  جواد شافعی مقدم سال انتشار(1379). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  7- كاربرد روان‌شناسي در خانه و مدرسه: مؤلف  محمد نریمانی؛ توحید صیامی سال انتشار(1380). تهران، انتشارات عابد.

  8- جمعيت و تنظيم خانواده: مؤلف محمد نریمانی؛  عظیم علیپورسال انتشار(1379).  اردبيل، انتشارات نيك‌آموز. تجدید چاپ 1380

  9-روش‌هاي مقابله با مشكلات زندگي: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1379). ااردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  10- روان‌درماني اعتياد: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1381). اردبيل، انتشارات نيك‌آموز.

  11- مديريت كلاس درس: مؤلف محمد نریمانی؛توحید صیامی سال انتشار(1381).  اردبيل، انتشارات نيك‌آموز.

  12-رفتار درماني: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار (1382). اردبيل، انتشارات اتقياء.

  13-کتاب اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383). اردبيل، انتشارات نيك‌آموز. تجدید چاپ 1384

  14-کتاب اضطراب و روشهاي مقابله با آن: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383).  اردبيل، انتشارات نيك‌آموز.

  15- عود اعتياد و راه‌هاي پيشگيري از آن: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1383). اردبيل، انتشارات اداره ارشاد و فرهنگ اسلامي استان اردبيل.

  16-کتاب روان‌شناسي سالمندي: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1383). اردبيل، انتشارات باغ رضوان.

  17-روان‌شناسي آموزشگاهي: مؤلف دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383). ایران، اردبيل، انتشارات باغ رضوان. تجدید چاپ 1384

  18- اختلالات يادگيری: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383). اردبيل، انتشارات باغ رضوان.

  19-استرس و روش‌هاي پيشگيري از آن: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1384). اردبيل، انتشارات باغ رضوان.

  20-كاربرد روان‌شناسي در ورزش: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1384). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  21-فيزيولوژي رفتار: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1384).  اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

 22-آزمون‌هاي روان‌شناختي: مؤلفین عباس ابوالقاسمی و محمد نریمانی؛ سال انتشار(1384). اردبيل، انتشارات باغ رضوان.

  23-روش‌هاي آموزش مهارت‌هاي اجتماعي: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1385). اردبيل، انتشارات باغ رضوان.

  24- درمان  اختلالات ریاضی: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار( 1386). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

  25- اختلال استرس پس از ضربه و  درمان آن: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1387). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

  26- همدلی در درمان تروما: مؤلف محمد نریمانی؛ سال انتشار(1387). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  27- بیش فعالی در کودکان: مؤلفین محمد نریمانی و مهدی پورکرد؛ سال انتشار(1388). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  28-کودک آزاری و راههای پیشگیری از آن: مؤلفین محمد نرریمانی و نرگس خاتون حیدری قرایی؛ سال انتشار(1388). اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  29- کندو کاوی در هوش هیجانی: مؤلفین محمد نریمانی، سمیه تکلوی و دکتر بتول احدی؛ سال انتشار(1388). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

  30-مباحثی در روان شناسی شخصیت: مؤلفین دکتر محمد نریمانی و دکتر بتول احدی؛ سال انتشار(1388). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

  31- روان شناسی کار آفرینی: مؤلفین دکتر محمد نریمانی و مسلم عباسی؛ سال انتشار(1388). ایران،  اردبيل، انتشارات شيخ‌صفي.

  32-آزمونهای شخصیت: مؤلفین دکتر محمد نریمانی و بتول احدی؛ سال انتشار(1389). ایرانف اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

 33-  روانشناسی تجربی کاربردی: مولفین دکتر محمد نریمانی و دکتر سوران رجبی؛ سال انتشار(1389). ایران،  اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.

   34-مبانی پژوهش در علوم رفتاری: مؤلفین دکتر محمد نریمانی، مسلم عباسی و مرتضی ابراهیمی؛ سال انتشار(1390). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی

  35- هیپنوتیزم درمانی: ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1387).  مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی- تجدید چاپ 1388

  36-ارزشیابی شخصیت: مؤلف دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1379). اردبیل، انتشارات شیخ صفی

 37- اختلالات هیجانی و ناتوانی یادگیری: مؤلف گورمن: ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383).  اردبیل، انتشارات شیخ صفی.

 38- آموزش و یادگیری در مدارس اثر بخش :  مؤلف آلما هریس؛ ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار (1383). اردبیل، انتشارات شیخ صفی.

  39-روش‌هاي پژوهش در روان‌شناسي: مؤلف نیکی هیس؛ - ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383). اردبیل، انتشارات باغ رضوان.

  40-كنار آمدن با چالش‌هاي زندگي: مولف کلاینک؛ ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1383). مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

 41-رفتار درمانی بیخوابی: مؤلف پاتریسیا لاکس؛ ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(11376). امشهد، انتشارات آستان قدس رضوی

42-کتاب رواندرمانی کودک: مؤلف کازدین؛ ترجمه دکتر محمد نریمانی؛ سال انتشار(1376 ) . اردبیل، انتشارات شیخ صفی.
43- روشهای نوین روان درمانی: مؤلفین دکتر محمد نریمانی، سمیه تکلوی و دکتر بتول احدی؛ سال انتشار(1391). اردبیل، انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی.
44- درمان شناختی- رفتاری اختلالات روانی: مؤلفین دکتر محمد نریمانی، محمد جواد بگیان کوله مرز و دکتر اکبر رضایی فرد؛ سال انتشار(1392).اردبیل زیر چاپ.

45-آزمونهای روانی کاربردی- مولف دکتر محمد نریمانی و همکاران-(1392  )اردبیل-انتشارات محقق اردبیلی
 

:: ::