اعضا - حسین قمری گیوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حسین قمری گیوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده

  تحلیل داستان سیاوش بر پایه نظریات یونگ پژوهش زبان و ادبیات فارسی هشتم بهار و تابستان ابراهیم اقبالی-حسین قمری سکینه مرادی 1386

  سازوکارهای دفاعی و راه های مقابله در افراد مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و افسردگی اساسی مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرا چهاردهم ن بهار پرویز مولوی،حسین قمری،محمدنیا و عرب 1387

  مقایسه پردازش خودکار و کنترل شده اطلاعات در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و بهنجار و بررسی تاثیر داروهای ضد افسردگی بر این متغییر ها مطالعات روان شناختی بهار حسین قمری، محمدنریمانی سجاد بشرپور 1387

  بررسی آزمون ترسیم ساعت در ارزیابی اختلالات قشر مغز در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پاییز -حسین قمری –سمیه قاسمی نژاد 1387

  بررسی علائم شاخص در بیماران مبتلابه اختلال اسکیزوفرنی مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پاییز پرویز مولوی،حسین قمری سعید لو،،محمدنیا و عرب 1387

  مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلابه اختلال نقص توجه بیش فعالی ،ناتوانی در یادگیری و بهنجار مجله اصول بهداشت روانی زمستان حسین قمری، محمد نریمانی،ژاله ربیعی 1388

  تاثیر روان نمایشگری بر افزایش مهارتهای اجتماعی و عزت نفس بیماران مبتلابه اسکیزوفرنی نوع یک و دو مجله توانبخشی تابستان پرویزمولوی، حسین قمری سوران رجبی ،اوشا برهمند، بهزاد رسول زاده ،،محمدنیا و عرب 1388

  کارآیی آزمون های فهرست واژگان و تصاویر دیداری در مقایسه با مصاحبه بالینی در تشخیص اختلالات شخصیت مجله اصول بهداشت روانی بهار حسین قمری، پرویز مولوی، محمدنیا ،دیلمی ،عرب 1388

  بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب منتشر در میان دانش آموزان پایه پنجم و اثر بخشی روشهای خود گویی درونی و بیرونی بر کاهش مطالعات روان شناختی مطالعات روان شناختی تابستان حسین قمری،عباس ابوالقاسمی،،محمودفلاح زاده 1388

  مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلابه اسکیزوفرنی ،افسردگی اساسی و افراد بهنجار فصلنامه روان شناسی بالینی بهار حسین قمری کیوی و سجاد بشرپور 1389

  پیشناد الگوی ارزیابی برای تکمیل پرونده قضایی خودکشی های موفق مجله علمی پزشکی قانونی بهار حسین قمری کیوی ،فاطمه زاهد و سمیرا نوید 1389

  بررسی ساختار عاملی مقیاس علائم مثبت و منفی در اختلالات طیف اسکسیزوفرنی فصلنامه روانشناسی بالینی تابستان حسین قمری کیوی ،پرویز مولوی و رسول حشمتی 1389

  بررسی بازداری شناختی شناختی و حرکتی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی و اسکیزوفرنی روان شناسی معاصر پاییز حسین قمری،حسین شایقی و سمیه قاسمی نژاد 88

  اثر بخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلابه اضطراب امتحان فصلنامه کاربردی روان شناسی تابستان عباس ابوالقاسمی-رضاگل پور-محمد نریمانی- حسین قمری 1386

  شناسایی علائم شاخص در اختلال های روان پریشی:اختلال های اسکیزوفرنی،افسردگی اساسی و خلقی دوقطبی فصلنامه روان شناسی کاربردی زمستان حسین قمری کیوی،رسول حشمتی و مجتبی حبیبی 1388

  بررسی میزان نگرش فمینیستی در زنان مجرم و غیر مجرم مطالعات اجتماعی زمستان حسین قمری کیوی 1385

  معنویت ،هویت و بهداشت روانی در گستره زندگی روان شناسی و دین زمستان حسین قمری کیوی 1387

  بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر میزان پرخاشگری کودکان آزاردیده جسمی روان پویش پاییز حسین قمری کیوی،عادل زاهد و رعنا حرفتی 89

Evaluation of suicide risk factors prevalence among attempted suicide in Ardabil within first half of 2003 Research journal of medical sciences 2007 پرویز مولوی،حسین قمری،محمدنیا و عرب
اثر بخشی  گروه درمانی انسان گرایانه-وجودی بر کاهش  ناامیدی،تکانشگری و علائم. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. شماره اول،181390 بهار حسین قمری-بیگدلی-گلی-آق-مهرآبادی
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی. کومش،8،دوم، زمستان1390 حسین قمری-ایمانی-آق-محمدی پور-مهرآبادی
اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر رایانه در مقایسه با درمان به شیوه بالینی در افسردگی اساسی. journal of psychiatry
8 چهارم،پائیز2011 حسین قمری-ایمانی-آق-محمدی پور-مهرآبادی
 
-بررسی نقص بازداری و بازشناسی شناختی در بیماران دچار اختلال وسواس فکری و عملی مجله علوم رفتاری دوره 6 شماره 4 سال1391 حسین قمری،حسن ایمانی واوشا برهمند وفریبا صادقی موحد
 
-مقایسه اثربخشی مدل شناختی ویتال و توقف فکر در بیماران دچار اختلال وسواس فکری و عملی،فصلنامه  مشاوره و رواندرمانی،سال سوم شماره9  بهار 91
-مقایسه اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی و روش درمانی آموزشی بر رفتار کلیشه ای ، مشکلات تعاملی و ارتباطی کودکان مبتلابه اوتیسم.مجله توانبخشی دوره سیزدهم شماره دوم تابستان 91 حسین قمری،فرحناز کیان،رضا نسودی،عبدالصمد آق و سعید مهرآبادی
 
-نقش آمیختگی فکر عمل در اختلال وسواس فکری عملی.مجله روانشناسی سال شانزدهم شماره2 سال1391  حسین قمری ،نعمت محمدی پور و نیلوفر میکائیلی
-بررسی اثربخشی روشهای آرامسازی و انحراف توجه برای کاهش  و منترل درد در کودکان بستری در بیمارستان عمومی فصلنامه  مشاوره و رواندرمانی سال سوم شماره 1 تابستان 1391 حسین قمری،میر جلاالدین شارعی و نعمت محمدی پور ریک و عباس ابوالقاسمی و مقصود نادر  .
-بررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی  در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی  مجله روانشناسی بالینی سال چهارم شماره 2 تابستان 91 حسین قمری ،حسن ایمانی واوشا برهمند و فریبا صادقی ،
-مقایسه درجه حرارت بدن در بیماران دچار اسکیزوفرنی ،اسکیزوافکتیو و اختلال دو قطبی مجله علوم پزشکی اردبیل دوره یازدههم شماره دوم تابستان 1390.فرشاد شیخ اکبری ،بیتا شهباززادگان،مهدی صمدزاده،حسین قمری و محمد نریمانی
 
-اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر رایانه در مقایسه با درمان به شیوه بالینی بر اختلال افسردگی اساسی.مجله کومش،جلد 13 شماره 2 زمستان 1390 حسین قمری،حسن ایمانی،عبدالصمد آق،نعمت محمدی پور و سعید مهرآبادی
 
-اثربخشی نرم افزار شناختی سپند بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به بیش فعالی مجله ناتوانی یادگیری.1391 حسین قمری،محمد نریمانی و هیوا محمودی
 
-شیوع رویدادهای آسیب زا و برخی رویدادهای مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شهر ارومیه.تحقیقات علوم رفتاری دوره 10 شماره 1 ،1391 سجاد بشرپور،محمد نریمانی و حسین قمری وعباس ابوالقاسمی
 
-تاثیر پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علائم پس آسیبی،فصلنامه تازه های علوم شناختی،سال 15 شماره 2تابستان1392  محمد نریمانی ،سجاد بشرپور وحسین قمری و عباس ابوالقاسمی
.
-مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در زنان مطلقه و حین طلاق و عادی.فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.سال دوم شماره 4 زمستان 91.حسین قمری،بهنام خشنودنیای و حیدر رفیعی
 
-مقایسه ویژگی های شخصیتی و مکانیزم های دفاعی در افراد معتاد و غیر معتاد.سال چهارم شماره پانزدهم پائیز 1389.حسین قمری،مریم رستمی و نادر مقصود و رضا ایل بیگی
.
-اثربخشی برنامه پیشگیری اولویوس بر زورگویی و مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان مدارس ابتدایی.فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.سال سوم شماره 11 تابستان 1392 حسین قمری ،حسن سروش زاده،مقصود نادر و نیلوفر میکائیلی
اثر بخشی  گروه درمانی انسان گرایانه-وجودی بر کاهش  ناامیدی،تکانشگری و علائم. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی.بهار1390
مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی. فرهنگ مشاوره. حسین قمری وعبدالصمد آق و مهرآبادی.زمستان1390
اثر بخشی نرم افزار پیشبرد شناختی سپند بر کارکردهای اجرایی،بازداری پاسخ و حافظه کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص توجه/بیش فعالی. ناتوانی های یادگیری.
حسین قمری ومحمد نریمانی  وهیوا محمودی.بهار91
مقایسه هیجان خواهی و عملکرد خانواده در افراد مطلقه ،حین طلاق و عادی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده.  حسین قمری و خشنودنیا و رفیعی.زمستان 91
بررسی اثربخشی ترکیب دو فن تصویر سازی ذهنی و ماساژدرمانی بر میزان خشم کودکان مبتلابه. توانبخشی. حسین قمری و امین فتحی ولاله صنوبر.زمستان 1392
اثربخشی بخشش درمانی بر پرخاشگری و میزان بخشش در پسران نوجوان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران. مجله علوم پزشکی مازندران. حسین قمریزهرا محبی  مرتضی صادقی. تیر 1393
بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی در بازسازی کارکردهای اجرایی بیماران  وسواسی جبری. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. حسین قمری ومقصود نادر  وفرشته دهقانی. پائیز 1393
اثربخشی گروه درمانی  شناختی-وجودی بر ناامیدی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. دو ماهنامه دانشور پزشکی. حسین قمری وطیبه حسینی. تابستان 1392
 
اثربخشی برنامه پیشگیری از زورگویی اولویوس بر زورگویی ،مهارت های اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان در مدارس ابتدایی. فصلنامه روان شناسی بالینی حسین قمری ،حسن سروش زاده  و نیلوفر میکائیلی.تابستان 92
 
نقش آمیختگی فکر عمل در اختلال وسواس فکری-عملی و افسردگی اساسی. روانشناسی. حسین قمری ،نعمت محمدی پور و نیلوفر میکائیلی.تابستان91
 
مقایسه اثربخشی مدل شناختی ویتال و توقف فکر در بیماران اختلال وسواس. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. حسین قمری ،هاجر رضایی، نعمت محمدی پور و نادر مقصود.بهار91
بررسی نقص بازداری و بازشناسی شناختی در بیماران مبتلابه اختلال وسواسی-اجباری. مجله علوم رفتاری. حسین قمری ،حسن ایمانی،اوشابرهمند و فریبا صادقی. زمستان 1391
کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی. حسین قمری کیوی. پاییز 93
اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر رایانه با درمان به شیوه بالینی در اختلال هراس اجتماعی. کومش. قمری،ایمان،آق و محمدی پور و مهرآبادی. زمستان 1390
مقایسه اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی و روش درمانی-آموزشی بر رفتار کلیشه ای مشکلات تعاملی و ارتباطی کودکان مبتلا به اوتیسم. توانبخشیحسین قمری، فرحناز کیان، رضا نسودی .عبدالصمد اق و سعید مهر ابادی تابستان 1391
 
تاثیر پردازش شناختی و پردازش  مجدد هالوگرافیک بر بهبود دانش آموزان دارای علائم پس آسیبی. فصلنامه تازه های علوم شناختی،محمد نریمانی. سجاد بشر پور، حسین قمری وعیاس ابوالقاسمی.تابستان1392
بررسی اثربخشی  روش های آرام سازی و انحراف توجه برای کاهش و کنترل درد کودکان بستری در بیمارستان عمومی .
فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی. حسین قمری و جلال الدین شارعی ومحمدی پور و ابوالقاسمی.تابستان91
اثر بخشی روشهای درمان پردازش شناختی و پردازش مجدد هولوگرافیک در کاهش علائم روانشناختی دانش آموزان مواجه شده با آسیب.
مجله روان شناسی بالینی. سجاد بشرپور .محمد نریمانی. حسین قمری و ابوالقاسمی.پاییز1390
 
 
effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction of post traumatic of cognitions in students exposed to trauma. Iranian journal of psychiatry.   سجارپود بشر محمد نریمانی.حسین قمری.عباس ابوالقاسمی.پرویز مولوی.پاییز2011
شیوع رویدادهای آسیب زا و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی پسر شهر ارومیه. تحقیقات علوم رفتاری. سجاد بشرپور محمد نریمانی. حسین قمری عباس ابوالقاسمی  .بهار91
 
 
 
مقایسه درجه حرارت بدن بیماران مبتلا به اختلالات  اسکیزوفرنی ،اسکیزوافکتیو و خلقی دو قطبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فرشاد شیخ اکبری و شهباززادگان و صمد زاده
و حسین قمری ومحمدنریمانی.تابستان90
 
اثربخشی آموزش ایمن سازسی در برابر استرس  و دارودرمانی در فشارخون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به بیماری فشارخون بالا. مجله علوم رفتاری. حسین قمری کیوی و زهرا محبی و کامیاب ملکی.زمستان93
 
مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و مكانيزم هاي دفاعي در افراد معتاد و غيرمعتاد. اعتیاد پژوهی. قمری ومریم رستمی ومقصودنادر ورضاایلبیگی.پاییز1389
ررسی نقص بازداری و بازشناسی هیجانی در بیماران مبتلابه  اختلال وسواس فکری عملی. مجله روانشناسی بالینی
. تابستان 91 حسین قمری،حسن ایمانی و برهمند و صادقی
مقایسه هوش عاطفی و اجتماعی در زنان قربانی خشونت خانگی و زنان بهنجار. مجله پزشکی قانونی ایران. علی خالق خواه و رقیه زارع و حسین قمری و بهزاد ولیزاده.تابستان94
اثربخشی گشتالت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کم توان ذهنی. پژوهش های مشاوره. علی شیخ الاسلامی و حسین قمری و مسعود مرادی و یسرا محمدی.بهار94
 
اثربخشی نشست گروهی بر کیفیت زندگی و بهبود روابط خانوادگی ذر کودکان دارای کم توان ذهنی. فصلنامه افراد استثنایی. حسین قمری و عظیمه برزگر و مقصود نادر.بهار92
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش میزان افسردگی و نشخوار فکری در زنان مبتلابه سندرم خستگی مزمن. پزوهش های مشاوره. حسین قمری،ثمینه دستانی و سمیه قدیمی. تابستان 1393
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خشم و بهزیستی روانشناختی دختران پرخاشگر. پزوهش های مشاوره. حسین قمری و علی شیخ الاسلامی و زهرا عادل.پاییز1391
اثربخشی مداخله مبتنی بر رفتار درمانی عقلانی هیجانی  بر افزایش صمیمیت و رضایت زناشویی زنان. اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی. میترا قدم خیر وحسین قمری(نفر اول) و نیلوفر میکائیلی و زهره سپهری.پاییز1392
 
اثربخشی روش های درمان شناختی و انزجاری بر علائم اختلال وسواس فکری-عملی. تحقیقات علوم رفتاری. حسین قمری وهیوا محمودی و محمد نریمانی.پاییز1394
bashiri h.,brahmand,oha and ghamari kivi h a study of the psychometric properties and the standardization of hexco personality inventory(2011). procedia-social and behavioural science..
 
 
         2,6 pp34-42. Ghamari kivi,H,Hajloo,N.Maghsood,N.(      ).Investigation the relationship between conflict and dialectical contradiction among well adjusted couples(2013)..Internal Journal of Psychiatry and Behavour research.
Molavi, P.Ghamari Gvi, H. ,( 2007).Evaluation of suicide risk factor prevalence among attempted suicide in Ardabil within first half of 2003. Research journal of Medical sciences, 1(2)50-54.
 
Narimani,M.Basharpoor,S ,Ghamari kivi,H. (2001).effect of cognitive processing therapy and holographic reprocessing on reduction of post traumatic of cognitions in students exposed to trauma.Journal of Psychiatri.4,5pp120-144.
Ghamari kivi h. Mohamadipour,N,Sadeghi,M.F.(2013)    Explanation of obsessive compulsive disorder and major depressive disorder on the basis of thought action fusion.Iranian journal of Psychiatry and Behavioral Science.7,2 44-54   
Ghamari kivi h. Mohamadipour,N,Micaili,n.(2012). Comparision of thought action fusion in peoples with obsessive compulsive disorder and major depressive disorder.International Journal of Appliied Psychology. 2,5 77-85.
Investigation the prevalence of personality disorders in the relation with recidivism among prisoners. Europian journal of forensic science
:: ::