اعضا - عباس فنی اصل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر عباس فنی اصل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 • نقش روزه داری در تامین سلامت روانی پرسنل اداری دانشگاه، روانشناسی و دین، زمستان 1387، قم

 

 • شفاعت از دیدگاه صدر المتالهین، اندیشه دینی شیراز، زمستان 1388، شیراز

 

 • بدن اخروی از دیدگاه صدرالمتالهین، اندیشه نوین دینی، تابستان 1390، تهران

   
 • جاودانگی نفس از دیدگاه موسی بن میمون و اسپینوزا، پژوهش های فلسفی، دانشگاه تبریز، 1393.
 
 • ارتباط نفس و بدن از دیدگاه ابن میمون و اسپینوزا، تاملات فلسفی، دانشگاه زنجان، شماره 18، 1396.
 
 • ارائه الگوی روش‌های اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی(برمبنای فلسفه انتظار)، مشرق موعود، شماره 48، 1397.
 
 • رابطه دوسویه بعثت و مکارم اخلاق، پژوهشنامه اخلاق؛ شماره 41، 1397.
 
 • Fanni asl.A, Narimani. M.Ghaffari. A Survey of Relationship Between Religious Beliefs Practice, Self-Esteem and Mental Health and Scholar Performance of Collegians . journal of The social sciences. 5 (2), 13-17،(2008).

 

 • Fanie Asl, Narimani. M., Rajabi. S., (2009). The study of the religious behavior and faith in relation with students Marital Satisfaction- Research journal of biological sciences (ISI). 2(2), 12-23

  

 

:: ::