اعضا - احمد شجاعی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: احمد شجاعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

از سال 61واردحوزه علمیه شدودر سال 70 کلیه دروس مقدماتی وسطح را تمام کرده و وارد درس خارج فقه واصول شد واز محضر اساتید بنام حوزه همچون حضرات آیات عظام-فاضل لنکرانی-وحید خراسانی-شیخ جواد تبریزی-مکارم شیرازی به مدت11سال استفاده نمود ودر این مدت در کنار درس های رسمی حوزه به مدت 4سال به تحصیل در رشته ی تخصصی علوم قرآنی و تفسیر پرداخت وموفق شد در سال 87دانشنامه سطح4حوزه(دکتری)را اخذ نمایدودر کنار تحصیل به تدریس دروس حوزوی پرداخت وکتابهای(الموجز،اصول الفقه،شرح لمعه،رسائل،مکاسب وکفایه)پرداخت وپایان نامه وی در سال88تحت عنوان (صفات ثبوتیه وسلبیه قرآن در قرآن)که در نوع خود بی سابقه بود ومقاله وکتابی در این خصوص نوشته نشده بود به چاپ رسید  

:: ::