اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

 1- محمد مومنی ،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " روش ترکیبی مکانی - فرکانسی در حذف نویز های ضربه ای و بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال" – دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1392 .

2- حسین محسنی، ،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  " پیش بینی کوتاه مدت قیمت انرژی الکتریکی بوسیله روش ترکیبی شبکه های نورو فازی و مدلهای غیریقینی" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل- دفاع شده در سال 1392. 

3- علی ارشقی، ،پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  " انتقال تصویر ثابت در کانالهای MIMO-UWB با استفاده از تکنیک MDC " – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (مجلسی) - دفاع شده در 1391.

4- سمیه قربانی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  " واتر مارکینگ بهینه تصویر با لحاظ حد اکثر کیفیت بصری" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1392. 

 5- مهدی خواجویی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  " بهبود کیفیت تصاویر دیجیتال با بالانس کردن روشنایی مبتنی بر تکنیکهای بخش بندی تصویر" - دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال 1393.

 6- احمد آب ستان، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  " کوچک کردن تصویر با حفظ محتوا و بر اساس معیارهای شباهت" - دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده درسال 1393 .

  7- محمد عبدی پور، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  "ترکیب تصاویر با چند دقت تمرکز برای شبکه های حسگری بصری در حوزه ویولت " - دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال 1393.

 8- ژیلا عظیم زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی کیفیت تصاویر با وجود ROI بوسیله الگوریتم NRIQA " - دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال1393.

 9- مجید خرمی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  "ارزیابی کیفیت تصاویر با وجود ROI بوسیله الگوریتم RRIQA" - دانشگاه محقق اردبیلی- دفاع شده در سال1393.

 10- فاطمه ملکی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان  " طراحی یک سیستم تشخیص گر سرطان با تکنیکهای پردازش تصاویر پزشکی  " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1394.

11- رضا پاشا، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی کیفیت تصویر به صورت FR وبر اساس اطلاعات ساختاری محلی" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1394.

12- سید ایمان رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " فشرده سازی تصویر ثابت با روش کدینگ منبع با تلفات با استفاده از کدهای LDGM" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1395.

13- راضیه طالبی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تشخیص حالات پایه چهره در تصاویر نویزی و تصاویر با نورپردازی نامناسب" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1396.
14- ناصح نظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی کیفیت ویدئو بازیابی شده بر اساس تغییر نیافتن ویژگی لبه ها و مبتنی بر روش NSER" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1396.
15- محسن محمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " پیاده سازی کروماکی با روش 5PSK برای کاربردهای تلویزیونی به صورت بلادرنگ" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1396.
16- آرش رازبان، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی و دسته بندی خودکار سبک و پدید آورنده ی اثر هنری نقاشی با استفاده از تکنیکهای یادگیری ماشین" - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1397.

17- زهرا صمدی، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ادغام تصاویر با چند دقت تمرکز با استفاده از روش تبدیلات چند مقیاسی کرولت و نمایش اسپارس " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1397.
18- محمد حسنوند،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تشخیص، شناسایی و دسته بندی  نوع و رنگ هفت نوع خودروی سواری ایرانی بوسیله تکنیکهای پردازش تصویر و یادگیری ماشین " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1397.
19- محمد رضا جعفری،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تشخیص تخلفات رانندگی در تصاویر با کیفیت نا مطلوب با استفاده از یادگیری عمیق " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1398.
20- الهام حیدری،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " بخش بندی تصاویر و طبقه بندی سرطان پستان با استفاده از روشهای کلاسیک و عمیق یادگیری " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1398.
21-فریبا محمدیان،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی یک سیستم بینایی ماشین برای تشخیص سرطان سینه با استفاده از محاسبات نرم " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1398.
22- میر جلیل موسوی،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " حذف نویز ضربه با حفظ لبه ها در تصاویر مبتنی بر روشهای تطبیقی تشخیص لبه " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1398.
23- سمیه صفر بیرانوند،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ادغام تصاویر با چند دقت تمرکز با استفاده از روش تبدیلات چند مقیاسی ویولت " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1398.
24- علیرضا نصیر زاده،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " تشخیص اشیا در محیط به هم ریخته از الگوهای تصویری مبتنی بر یادگیری عمیق " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1399.
25-مهیار احمد زاده،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " طراحی موقعیت دهنده رادوم به منظور اندازه گیری مشخصات الکترو مغناطیسی در اتاق آنتن " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1400.
26- علی رزاقی،
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان " شناسایی چهار نوع خودروی سواری از تصاویر ویدئویی با نمای آزاد کبتنی بر بینایی و یادگیری ماشین " - دانشگاه محقق اردبیلی - دفاع شده در سال 1400.

 

:: ::