اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها

پروفسور علی آقا گل زاده (استاد راهنمای دوره دکتری) : دانشگاه تبریز

پروفسور حمید رضا ربیعی (استاد مشاور دوره دکتری): دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور مسعود کهریزی ( استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد) : دانشگاه تربیت مدرس (ایران) - شرکت اسپس ایکس (ایرواین آمریکا)

:: ::