اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی

 1 - همکار در طرح پژوهشی ملی " طراحی وساخت بخش رادیویی BTS در سیستم مخابرات موبایل تحت استاندارد GSM "، مرکز تحقیقات مخابرات ایران - دانشگاه تربیت مدرس 1378-1376

 2 - همکار در طرح پژوهشی ملی " تحقیقات بنیادی در زمینه فناوری چند رسانه ای در نسل جدید شبکه­های مخابراتی با هدف بهبود کیفیت عمل­کرد کدک ویدیویی H.264/AVC "

  مرکز تحقیقات مخابرات ایران- دانشگاه تبریز 1387-1384

3  - مجری طرح پژوهشی " بهبود عملکرد سیستم­های انتقال تصویر با تکنیک­های پس پردازشی و پیش پردازشی " دانشگاه محقق اردبیلی - شرکت مخابرات استان اردبیل 1389-1387

  4-مجری طرح پژوهشی " استفاده از هیستو گرام ولتاژ برای تشخیص پدیده جزیره ای شدن در شبکه های قدرت" دانشگاه محقق اردبیلی 1391

 5- مجری طرح پژوهشی " پیش بینی روزانه بار و قیمت در سیستم های رقابتی ارائه انرژی الکتریکی با استفاده از روش ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک " دانشگاه محقق اردبیلی -1392

6- مجری طرح پژوهشی  "برنامه ریزی بهینه توان برای واحدهای نیروگاهی در سیستم توزیع در سیستم توزیع به کمک الگوریتم توسعه یافته جستجوی هارمونی"  دانشگاه محقق اردبیلی - 1394

 7- مجری طرح پژوهشی  "محاسبه نقشه اهمیت تصویر به صورت باینری و بر اساس کنتراست ونقشه چگالی لبه های آن"  - دانشگاه محقق اردبیلی - 1395

8- مجری طرح پژوهشی  "بهبود سرعت و کیفیت ادغام تصاویر دیجیتال با استفاده از نمایش اسپارس تبدیلات پیشرفته و تعمیم یافته ویولت چند بعدی" - دانشگاه محقق اردبیلی - 1395 

9- مجری طرح پژوهشی  "استفاده از الگوریتم GBC برای بهینه سازی پارامترهای ماشین بردار پشتیبان جهت پیش بینی انفارکتوس قلبی"- دانشگاه محقق اردبیلی - 1396 

10- مجری طرح پژوهشی  " بهبود الگوريتم زنبور عسل ژنتیکی (GBC) برای انتخاب و تنظیم وزن ویژگی­ها و تاثیر آن در افزایش دقت پیش­بینی سرطان سینه"- دانشگاه محقق اردبیلی - 1396 
 

ناظر طرح پژوهشی "قرائت کنتورهای برق بصورت شبکه های بی سیم در مناطق روستایی" - شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل - 1394 تا 1396

:: ::