اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
- عضو پیوسته(از سال 2005) انستیتو مهندسین برق و الکترونیک آمریکا IEEE
- عضو انجمنهای تخصصی IT,COMM و SP در IEEE
- عضو پیوسته انستیتو مهندسین الکترونیک و مخابرات ژاپن IEICE
- عضو پیوسته انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران MVIP
- عضو کمیته پژوهشی شرکت مخابرات استان اردبیل
:: ::