اعضا - مهدی نوشیار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهدی نوشیار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه محقق اردبیلی - مرداد 1393 تا  اسفند 1400
عضو کمیته پژوهش شرکت مخابرات استان اردبیل 1386 تا 1388
مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل آبان 1379 تا مهر 1382
:: ::