اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

  1. رییس بنیاد نخبگان استان اردبیل

  2. مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری اردبیل، دی­ماه 1386 تا 1391.

  3. مدیر امور فناوری دانشگاه محقق ارد ب یلی ، خرداد 138 6 تا دی­ماه 1386.

  4. معاون پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه محقق ارد بیلی ، آب ان 138 5 تا مرداد 1386.

  5. نایب رئیس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل در دوره پنجم و دوره هفتم.

  6. عضو هيأت علمي كميته تحقيقات شركت توزيع برق اردبيل .

  7. عضو هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی و کار ب ردی واحد ارد ب یل، مهرماه 1386.

  8. موسس و عضو هئیت مدیره انجمن مهندسین ب رق و الکترونیک ایران- شاخه ارد ب یل از سال 1383.

  9. عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل در دوره چهارم و پنجم، ششم و هفتم.

  10. عضو و دبیر كميته آموزش مسكن و شهرسازي استان اردبيل از سال 85 تاکنون.

  11. عضو و دبیر كميته آموزش سازمان نظام مهندسي استان اردبيل از سال 85 تاکنون
12. عضو هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی

:: ::