اعضا - حسین شایقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور حسین شایقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

  Conference Papers:
 
Conference Papers:

 1. µ Controller Design for Interconnected Power Systems Load Frequency Control, Proc. of The IASTED Inter. Conf. on Power And Energy Systems, No. 352 - 158, pp. 751-756, California, U.S.A., May 13-15, 2002.
 2. Application of Radial Basis Function Networks to Power System Load Frequency Control, Proc. of the 2003 Inter. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI03), vol. 2, pp. 837-840, Las Vegas, Nevada, U.S.A., June 23-26, 2003.
 3. Power System Load Frequency Control Using NANN Based on Robust control Technique, Proc. of the 2004 Inter. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI04), vol. 2, pp. 702- 706, Las Vegas, Nevada, U.S.A., June 21-24, 2004.
 4. A Novel Approach for Improving Performance of The Power System Load Frequency Control, Proc. of The Second International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE 2004), PP. 222 – 227, Tabriz, Iran, 6-8 Sept. 2004.
 5. Application of ANN Technique Based on µ-synthesis for Power System Load Frequency, Proc. of the Second International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE 2004), PP.  257.-.262, Tabriz, Iran, 6-8 Sept. 2004.
 6. “Effects of SVC and CSC Compensators on Static Voltage”, Proc. of the Second International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE 2004), PP. 154 - 158, Tabriz, Iran, 6-8 Sept. 2004.
 7. Power System Load Frequency Control Using RBF Neural Networks Based on µ-Synthesis Theory, Proc. of The IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (CIS04), PP. 93 - 98, Singapore, 1-3 Dec. 2004.
 8.  Automatic Generation Control of Interconnected Power System Using RBF Neural Networks Technique, Proc. of The 6thInternational Conference on Intelligent Systems (CIS04), pp. 476-481, Kerman, Iran, 24-25 Nov. 2004.
 9. Design of Decentralized Neuron Based LFC in a Deregulated Power System, Proc. of The 6th WSEAS Int. Conf. on Automation & Information, Paper Number 503-206, ARGENTINA, March 1-3, 2005.
 10. Area Load Frequency Control Using Fuzzy PID Type Controller in a Restructured Power System, Proceeding of The 2005 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI05), pp. 344-350, Las Vegas, U.S.A., June 27-30, 2005.
 11. A Robust Neural Network Based Load Frequency Control in a Deregulated Power System, Proceeding of The 2005 International Conference on Artificial Intelligence (ICAI05), pp. 182-188, Las Vegas, U.S.A., June 27-30, 2005.
 12. Decentralized LFC Design Using ANN Technique Based on MIXED H2/H Robust Control in a Deregulated Electric Power System, Proc. of the 9thWorld Multi Conference on Systematic, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2005), pp. 30-35, Orlando, U. S. A., July 10-13, 2005.
 13. Fuzzy PI Type Controller for Load Frequency Control Problem in the Interconnected Power Systems, Proc. of The 9thWorld Multi Conference on Systematic, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2005), pp. 24-29, Orlando, U. S. A., July 10-13, 2005.
 14. Mixed H2/H based LFC of a deregulated power system, Proc. of International Power system conference, Tehran, Iran.
 15. A genetic algorithm based AGC of a restructured power system, Proc. of the 2006 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 06), pp. 237- 240, Las Vegas, U.S.A., June 2006.
 16. Design of the Fuzzy PID type LFC in a deregulated power system, Proc. of the 2006 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI06), pp. 283-289, Las Vegas, U.S.A., June 2006.
 17. A novel optimized design value based three phase induction motor control scheme, Proc. of the 3rd Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE06), Ankara, Turkey, pp. , 29-31 May 2006.
 18. Robust decentralized AGC of a restructured power system, Proc. of the 3rd Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE06), Ankara, Turkey, pp. 29-31, May 2006.
 19. Hybrid fuzzy LFC design by GA in a deregulated power system, Proc. of the 6th Int. Conf. on Application of Electrical Engineering (AEE07), Istanbul, Turkey, pp. 77-82, May 2007.
 20. Load flow solution using hybrid PSO with breeding and subpopulations, Proc. of the 2007 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 07), pp. -, Las Vegas, U.S.A., June 2007.
 21. A neural network based short term load forecasting, Load flow solution using hybrid PSO with breeding and subpopulations, Proc. of the 2007 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 07), pp. -, Las Vegas, U.S.A., June 2007.
 22. Development of a software to find optimum design of modified atmosphere packaging, 5th International Packaging Congress and Exhibition, Azmir, Turkey, 2007.
 23. Reliability Optimization of Series-Parallels Systems Using PSO Technique, Proc. of the 2008 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 08), pp. -, Las Vegas, U.S.A., June 2008.
 24. PSO Based Solution for Generation Expansion Planning, Proc. of the 2008 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 08), pp. -, Las Vegas, U.S.A., June 2008.
 25. Economic Dispatch of the Power Systems Using the Modified Particle Swarm Optimization Algorithm, Proc. of the 2008 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 08), pp. -, Las Vegas, U.S.A., June 2008.
 26. Application of Particle Swarm Optimization for Fuzzy AGC Design, Proc. of the 2008 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 08), pp. -, Las Vegas, U.S.A., June 2008.
 27. GA-Based Multi Stage Fuzzy Controller for the UPFC, Proc. of the 4th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE08), Pitesti, Romania, pp. 106-112, September 2008.
 28. Elimination of Harmonics in a Multilevel Inverter Using PSO, Proc. of the 4th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE08), Pitesti, Romania, pp. 102-106, September 2008.
 29. Multi-Stage Fuzzy Controller for UPFC Using PSO to Damp Power System Oscillations, Proc. of the 3rdConf. on Power Systems Protection and Control , Jan 3, Tehran, Iran, p. 39, 2009.
 30. Robust PSS Design Using Chaotic Optimization Algorithm for a Multi machine Power System, Proc. of the IEEE 6thInt. Conf. on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, Pattaya, Thailand, Vol. 1, pp. 40-43, 2009.
 31. Robust Coordinated Design of UPFC Damping Controller and PSS Using Chaotic Optimization Algorithm, Proc. of the IEEE 6thInt. Conf. on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, Pattaya, Thailand, Vol. 1, pp. 24-27, 2009.
 32. Output Feedback UPFC Controller Design by Using Quantum Particle Swarm Optimization, Proc. of the IEEE 6thInt. Conf. on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology, Pattaya, Thailand, Vol. 1, pp. 28-31, 2009.
 33. STATCOM Based Power Oscillation Damping Controller Design Using Chaotic Optimization Algorithm, Proc. of the 2009 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 09), pp. 667-673, Las Vegas, U.S.A., July 2009.
 34. Market Based Fuzzy AGC Design by Considering SMES Using Particle Swarm Optimization, Proc. of the 2009 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 09), pp. 196-202, Las Vegas, U.S.A., July 2009.
 35. Application of Binary Particle Swarm optimization for Transmission Expansion Planning Considering Lines Loading, Proc. of the 2009 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 09), pp. 653-659, Las Vegas, U.S.A., July 2009.
 36. PSO Based TMD Design for Vibration Control of Tall Building Structures, Proc. of the 2009 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 09), pp. 273-279, Las Vegas, U.S.A., July 2009.
 37. Application of PSO technique for thyristor controlled phase shifter based AGC of a restructured power system, Proc. of the 5th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE09), Blibao, Spain, pp. 161-169, September 2009.
 38. COA Based Power System Stabilizer Design, Proc. of the 5th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE09), Blibao, Spain, pp. 172-174, September 2009.
 39. PSO based optimal state feedback damping controller for the STSTCOM, Proc. of the 5th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE09), Blibao, Spain, pp. 175-179, September 2009.
 40. T-S fuzzy parallel distribution compensation controller for power system stabilizer, Proc. of the 5th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE09), Blibao, Spain, pp. 180-184, September 2009.
 41. Application of a Hybrid Evolutionary Algorithm for STLF, Proc. of the 2010 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 10), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2010.
 42. Robust Design of STATCOM Controller with PSO and GA,
 43. Application of SSSC for LFC of a Deregulated Power System Using Particle Swarm Optimization, Proc. of the 2010 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 10), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2010.
 44. Design Rule-Base of Fuzzy Controller in Multi machine Power System Stabilizer Using Genetic Algorithm, Proc. of the 2010 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 10), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2010.
 45. LFC Design of Time Delay Power Systems Using PID-like Neuro-Fuzzy Controller, Proc. of the 2010 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 10), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2010.
 46. Load Frequency Control Design Using Artificial Bee Colony, Proc. of the 6thInt. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Tabriz, Iran, pp. -, September 2010.
 47. Honey Bee Mating Optimization Scheme for Load Frequency Control, Proc. of the 6thInt. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Tabriz, Iran, pp. -, September 2010.
 48. A modified differential evolution approach for dynamic economic dispatch with valve-point effects, Proc. of the 6thInt. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Tabriz, Iran, pp. -, September 2010.
 49. robust coordinated tune of PSS and UPFC output feedback controllers using chaotic optimization algorithm, Proc. of the 6th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Tabriz, Iran, pp. -, September 2010.
 50. A New Scheme to control SSSC in interconnected power system, Proc. of the 9th  International Conference on Environment and Electrical Engineering, Checslovaki, pp. -, April 2010.
 51. PSS DESIGN USING AN IMPROVED HBMO APPROACH, Proc. of the 7th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 52. APPLICATION OF Ө-PSO FOR TCSC DAMPING CONTROLLER DESIGN, Proc. of the 7th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 53. FPID STABILIZER DESIGN IN THE DEREGULATED POWER SYSTEM, Proc. of the 7th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 54. PID CONTROLLER DESIGN FOR AVR SYSTEM USING VECTOR EVALUATED PARTICLE SWARM OPTIMIZATION, Proc. of the 7th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 55.  OPTIMAL BIDDING STRATEGY FOR ELECTRICITY MARKET USING HONEY BEE MATING OPTIMIZATION, Proc. of the 7th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 56. PID CONTROLLER DESIGN FOR POWER SYSTEM STABILIZATION USING INVASIVE WEED OPTIMIZATION, Proc. of the 7th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 57. EFFECT OF SMES UNITS ON AGC IN THE RESTRUCTURED POWER SYSTEM, Proc. of the 7th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering (TPE10), Lefkosa, Cyprus, pp. -, July, 2011.
 58. Artificial Bee Colony Based Power System Stabilizer Design for a Turbo-Generator in a Single-Machine Power System, Proc. of the 2011 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 11), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2011.
 59. PSS Design for a Single-Machine Power System Using Honey Bee Mating Optimization, Proc. of the 2011 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 11), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2011.
 60. Honey Bee Mating Optimization Based LFC Design in a Deregulated Power System, Proc. of the 2011 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 11), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2011.
 61. A Robust TFPDC Based Power System Stabilizer, Proc. of the 2011 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 11), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2011.
 62. Neural Network Based NARMA Controller for a DG in Islanding Mode, Proc. of the 11th International  Conference on Intelligent Systems Design and Applications, pp. , 2011.
 63. SamACO Based Optimal Placement of Phase Shifter Transformers for Power Loss Reduction, Proc. of the 2012 Int. Conf. on Scientific Computing (CSC’12), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2012.
 64. A Novel Fuzzy Based Multi Objective Honey Bee Mating Optimization Algorithm for PSS Design in SMIB, Proc. of the 2011 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 12), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2012.
 65. Optimal  Placement of  Phase Shifter  Transformers  for  Power Loss  Reduction  Using Artificial  Bee  Colony Algorithm, Proc. of the 2012 Int. Conf. on Artificial Intelligence (ICAI 12), pp. -, Las Vegas, U.S.A., July 2012.
 66. A  ROBUST  HYBRID  SPSA-PSO  BASED  PID  CONTROL  OF  AVR  SYSTEM,  Proc.  of  the  8 th   Int.  Conf.  on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Norway, pp. -, Sept. 2012.
 67. MULTIOBJECTIVE ABC OPTIMIZATION BASED LFC FOR INTERCONNECTED POWER SYSTEM, Proc. of the 8th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Norway, pp. -, Sept. 2012.
 68. OPTIMAL BIDDING  STRATEGY  USING  INVASIVE  WEED OPTIMIZATION  ALGORITHM, Proc.  of  the  8th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering , Norway, pp. -, Sept. 2012.
 69. PID CONTROL OF  AVR SYSTEM  USING  ELECTION  CAMPAIGN  OPTIMIZATION  ALGORITHM,  Proc.  of  the 8th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Norway, pp. -, Sept. 2012.
 70. Gravitational  Search  Algorithm for  Solving Complex  Economic Load Dispatch  Problems,  Proc.  of the  27th  Int.  Power System Conference, Tehran, Iran, 2012.
 71. VEPSO method with fuzzy PID controller for nonlinear time variant hydro-turbine governing, Proc. of the 5 th  Electrical Power Generation Conference, Ahvaz, Iran, 2013.
 72. Optimum Allocation of Distributed Generation Based on Nodal Pricing with Anarchic Society Optimization, Proc. of the Third Iranian Conference on Renewable Energies and Distributed Generation, Esfahan, Iran, 2013.
 73. Generation Expansion Planning in Competitive Electricity Market by Using Hybrid Game Theory and ABC Algorithm, 5th Iranian Conf. on Electrical and Electronics Engineering, Gonabad, Iran, 2013.
 74. IPFC  POD  CONTROLLER  AND  DUAL  INPUT  PSS  ATTUNED  DESIGN  FOR  IMPROVING  POWER SYSTEM  DYNAMIC  PERFORMANCE,  9 th   Int.  Conf.  on  Technical  and  Physical  Problems  in  Power Engineering, Istanbul, Turkey, 2013.
 75. OPTIMAL BIDDING STRATEGY IN A COMPETITIVE ELECTRICITY MARKET USING GRAVITATIONAL SEARCH ALGORITHM,  9 th  Int. Conf. on Technical and Physical Problems in  Power Engineering, Istanbul, Turkey, 2013.
 76. Simultaneous Optimal Placement and Parameter- Tuning of SVC, TCSC and PSS Using Honey-Bee Mating Optimization, IEEE Int. Conf. on APPEEC, Hongkong, 2013.
 77. Price/Load Forecasting in Smart Grid Using A New Hybrid Methodology with Demand Side Management, 28th Int. Power System Conference, Tehran, 2013.
 78. Simultaneous Distribution Network Reconfiguration and DG Allocation for Loss Reduction by Invasive Weed Optimization Algorithm, Conference on Smart Electric Grids Technology (SEGT2012), Tehran, Iran, 2012.
 79. One day-ahead prediction of wind speed based on new learning data combination of neural networks, Second Iranian Conference of Wind Energy, Tehran, Iran, 2014.
 80. Optimal biding strategy for wind power producer and demand response by considering uncertainties, Second Iranian Conference of Wind Energy, Tehran, Iran, 2014.
 81. Multi objective MSFL Method based on optimal placement of wind turbines in power systems, Second Iranian Conference of Wind Energy, Tehran, Iran, 2014.
 82. OPTIMAL  ALLOCATION  OF MULTI  DGS  BASED ON NODAL  PRICING  USING ASO ALGORITHM  CONSIDERING  NONLINEAR  LOAD  MODEL, Int. Conf. on Energy and Management, Istanbul, Turkey, 2014.
 83. PROFIT MAXIMIZATION USING AGGREGATED WIND FARM, PHOTOVOLTAIC AND PUMPED-STORAGE PLANT OFFERING STRATEGY IN POWER  MARKE, Int. Conf. on Energy and Management, Istanbul, Turkey, 2014.
 84. Optimal Allocation and Sizing of Capacitors by BPSO  Algorithm with Consideration of Annual Load Profile: A Real Case Study, Int. Conf. on Artificial Intelligence, Las Vegas, Nevada, USA, 2014.
 85. FDM based MOP to Attune IPFC POD Controller and  Dual-Input PSS in order to Improve Power System  Dynamic Performance, Int. Conf. on Artificial Intelligence, Las Vegas, Nevada, USA, 2014.
 86. SPSO-TVAC Congestion Management in a Practical  Electricity Market Based Generator Sensitivity, , Int. Conf. on Artificial Intelligence, Las Vegas, Nevada, USA, 2014.
 87. SHORT TERM LOAD FORECASTING USING WT, LSSVM AND ABC, 10th Int. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Baku, Azerbaijan, 2014.
 88. Multi-objective Design of Multi-stage Fuzzy Stabilizer Using Modified Honey-Bee Mating Optimization, Proceedings of the 18th International Conference on System Theory, Control and Computing, Sinaia, Romania, October 17-19, 2014.
 89. Application of Krill Herd Algorithm for PID type stabilizers, 5th International Conf on Scientific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey-20-2-2015.
 90.  Robust Coordinated Tuning of PSS3B and Various IPFC-based Damping Controllers to Improve Power System Stability Using Krill Herd (KH) Method, Proc. Of the 2nd National Conference on Electrical, Mechanic and Mechatronic, Feb.19, 2015, Tehran, Iran.
 91. Optimal PID Controller Design Using Krill Herd Algorithm for Frequency Stabilizing in an Isolated Wind Diesel System”, in Proc. of 17th International Conference on Artificial Intelligence, July.27-30, 2015, Las Vegas, USA.
 92. Day-Ahead Electricity Price Forecasting using WT, MI and LSSVM Optimized by Modified ABC Algorithm, 13th International Symposium on Neural network, Sanpetrzborg, Russia, 2016.
 
مقالات فارسي:
 1. طراحي كنترل كنندهH براي كنترل بار ـ فركانس سيستم قدرت، مجموعه مقالات قدرت هفتمين كنفرانس مهندسي برق ايران، صص 257-249 ، مركز تحقيقات مخابرات ايران ، 1378.
 2. بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در گسترش كمي و كيفي نظام آموزش عالي، خلاصه مقالات اولين اجلاس بررسي عملكرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامي ـ مركز تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي ـ تهران، 1378.
 3. مقايسه روش­هاي توليد الكتريسته از انرژي خورشيدي و ارايه روش مناسب با شرايط ايران،مجموعه مقالات دومين كنفرانس سراسري دانشجوئي مهندسي برق اردبيل، صص174- 182، دانشگاه آزاد اسلامي ،اردبيل ، مهرماه 1380.
 4. ايمني برق و عوامل مؤثر در برق گرفتگي و راه­هاي پيشگيري از آن، نشريه كانون كارشناسان رسمي دادگستري، شماره 40، صص 46-47، 1382.
 5. خطرات ناشي از برق گرفتگي و تاثيرات بيولوژيك آن بر بدن انسانو تجزيه و تحليل دو حادثه برق گرفتگي از ديدگاه ايمني، مجموعه مقالات نهمين كنفرانس شبكه­هاي توزيع، جلد اول، صص541- 550 ، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ارديبهشت ماه 1383.
 6. استفاده از شبكه­هاي عصبي مصنوعي در تعيين محل دقيق خطا در شبكه­هاي توزيع شعاعي هوائي، مجموعه مقالات نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع، جلد دوم، صص563- 570 ، دانشگاه زنجان ، زنجان ، ارديبهشت ماه 1383.
 7. اثرات بيولوژيكي مخاطرات الكتريكي بر بدن انسان و نقش رعايت مقررات ايمني در كاهش آن، مجموعه مقالات سومينهمايش ايمني و بهداشت حرفه اي، جلد اول، صص  -     ، شركت توزيع برق منطقه­اي غرب تهران، كرج، خرداد ماه 1383.
 8. بررسی پخش بار توسط نرم­افزازMatlab و مقايسه با نرم افزارPower Station،مجله علمی پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد واحد اردبيل، شماره 2، صص 9-11، تابستان 1382.
 9. بهینه سازی مدل­های محورهای d-q در ماشین های سنکرون قطب برجسته، مجله علمی پژوهشگران جواندانشگاه آزاد واحد اردبيل، شماره 3، صص 7-13، تابستان 1383.
 10. طراحي کنترل کننده PI فازي براي کنترل بار فرکانس در سيستم­هاي قدرت به هم پيوسته، مجموعه چکیده مقالات سومینهمایشسراسري فنی مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان، صص1، دانشگاه آزاد اسلامي، یزد ، اسفندماه 1383.
 11. طراحی کنترل­کننده PID مبتنی بر منطق فازی برای کنترل بار فرکانس در سیستم­های قدرت به هم پیوسته، مجموعه چکیده مقالات چهارمینهمایشسراسري فنی مهندسی باشگاه پژوهشگران جوان، صص145، دانشگاه آزاد اسلامي، کاشان، شهریورماه 1384.
 12. پيش بيني قيمت تسويه بازار برق با استفاده از شبكه عصبي بهبود يافته، مجموعه مقالات بيست­و يكمين كنفرانس بين­اللملي برق، صص 2250-2243، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1385.
 13. حل مساله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها با تلفیق قابلیت اطمینان شبکه های تولید و انتقال، مجموعه مقالات بيست­و دومين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1386.
 14. ارزیابی فنی و اقتصادی نقش سطح ولتاژ و تلفات در برنامه­ریزی توسعه شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مجموعه مقالات بيست­و دومين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1386.
 15. ارزیابی عملکرد محدودساز جریان خطای ابررسانایی در کنترل پارامترهای ژنراتور سنکرون از دیدگاه پایداری و راه اندازی تحت خطا، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی برق، اصفهان، 1386.
 16. تخمین تحلیلی عملکرد  IPFC در سه حالت مقاومتی، خازنی و القایی، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مهندسی برق، اصفهان، 1386.
 17. جایابی بهینه خازن در سیستم های توزیع انرژی با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات و مقایسه آن با اگوریتم ژنتیک، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع، زیباکنار،  گیلان، 1387.
 18. طراحی چندمنظوره پایدارسازهای سیستم قدرت چندماشینه  با الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات، مجموعه مقالاتسومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم­های قدرت، تهران، 1387.
 19. طراحی کنترل­کننده UPFC برای میرا کردن نوسانات سیستم قدرت  با الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات، مجموعه مقالات سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم­های قدرت، تهران، 1387.
 20.  استفاده از ادوات Facts برای مدیریت تراکم خطوط در سیستم­های قدرت تجدیدساختاریافته، مجموعه مقالات بيست­و سومين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1387.
 21. طراحی هماهنگ لحظه­ای کنترل­کننده­های میرایی UPFC و PSS با استفاده از PSO، مجموعه مقالات بيست­و چهارمين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1388.
 22.  جايابي بهينه کليدها در سيستم اتوماسيون توزيع با استفاده از الگوريتم ايمن سازي در قسمتي از شبكه توزيع شهر تبريز، مجموعه مقالات بيست­و چهارمين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1388.
 23.  طراحی کنترل­کننده بار فرکانس PID با استفاده از الگوریتم PSO بادر نظر گرفتن نامعینی­های سیستم قدرت دوناحیه­ای و محدودیت گاورنر توربین، مجموعه مقالات بيست­و چهارمين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1388.
 24. جایابی بهینه UPFC برای مدیریت تراکم خطوط انتقال در سیستم­های قدرت تجدیدساختاریافته با استفاده از الگوریتم PSO، دومین کنفرانس ملی برق ایران، صص -، اصفهان، ايران، 1388.
 25.  پیش­بینی دماهای حداکثر شهرستان اردبیل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی، همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، صص -، تهران، ايران، 1388.
 26.  طراحی کنترل­کننده انتگرالیبار- فرکانس و کنترل­کننده توان اکتیو SSSC در سیستم قدرت تجدیدساختاریافته با استفاده از الگوریتم PSO، هیجدمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صص -، اصفهان، ايران، 1389.
 27.  طراحی کنترل­کنندهبار- فرکانس PID با در نظرگیری نامعینی­ها و محدودیت­های غیرخطی در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم PSO، هیجدمین کنفرانس مهندسی برق ایران، صص -، اصفهان، ايران، 1389.
 28. جایابی و تعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگریدها با استفاده از الگوریتم SA و PSO، پانزدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع نیروی برق، صص -، کرمان، ايران، 1389.
 29. ارزیابی اثر منابع تولید پراکنده با شاخص های چندمنظوره با استفاده از الگوریتم CPSO، پانزدهمین کنفرانس شبکه­های توزیع نیروی برق، صص -، کرمان، ايران، 1389.
 30. طراحی کنترل­کننده میراگر فازی TCSC برای بهبود پایداری دینامیکی سیستم­های قدرت، دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران، صص -، تهران، ايران، 1389.
 31. خصوصی سازی صنعت برق و روش­های مدیریت تراکم، انرژی در ایران 1404، صص -، اهواز، ايران، 1389.
 32. استفاده از UPFC برای مدیریت تراکم خطوط انتقال در بازار برق تجدیدساختاریافته با استفاده از الگوریتم SWOS بر روی سیستم 14 شینه IEEE، اولین کنفرانس ملی سیستم­های قدرت و انرژی های تجدیدپذیر، صص -، گناباد، ايران، 1389.
 33. طراحي و ساخت سيستم تعيين محل جغرافيايي فيوز کات­اوت قطع شده در سيستم توزيع با استفاده از سيستم موبايل و سيستم خورشيدي، مجموعه مقالات بيست­و پنجمين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1389.
 34. برنامه­ريزي توسعه ديناميکي سيستم فوق توزيع با در نظر گرفتن توليدات پراکنده، مجموعه مقالات بيست­و پنجمين كنفرانس بين­اللملي برق، صص -، مركز تحقيقات نيرو، ايران، 1389.
 35. طراحی خازن حرارتی تنظیم­پذیر بر پایه عملگر بی­متال میکروالکترومکانیکی، مجموعه مقالاتهمایش ملی مهندسی برق، خمینی شهر، ایران، 1389.
 36. مدیریت تراکم بهینه در بازار برق با استفاده از الگوريتم جفت­گیری زنبور عسل بر اساس ضریب حساسیت ژنراتور، بیست و ششمین کنفرانس بین­اللملی برق، تهران، ایران، 1390.
 37. طراحی کنترل کننده اولیه و ثانویه بار فرکانس با در نظر گرفتن نایقینی­های سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم ICA، بیست و ششمین کنفرانس بین­اللملی برق، تهران، ایران، 1390.
 38. طراحی کنترل کننده مقاوم UPFCبه روش H2/H∞ ممزوج برای میرایی نوسانات سیستم قدرت، بیست و ششمین کنفرانس بین­اللملی برق، تهران، ایران، 1390.
 39. طراحی کنترل کننده بار فرکانس به روش SPHBMOبا در نظر گرفتن نامعینی­ها و عوامل غیرخطی در سیستم قدرت تجدیدساختاریافته، بیست و ششمین کنفرانس بین­اللملی برق، تهران، ایران، 1390.
 40. طراحی پایدارساز سیستم قدرت با روش بهبود یافته MOGSA، سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی، تهران، ایران، 1390.
 41. طراحی بهینه سیستم هیبریدی خورشیدی، بادی و باتری برای یک دامداری با در نظر گرفتن کمترین LOLP، ششمین همایش ملی مهندسین برق، ایران، 1390.
 42. طراحی کنترل کننده پایدارساز سیستم قدرت با الگوریتم بهبود یافته جفت گیری زنبور عسل، سومین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی، تهران، ایران، 1390.
 43. طراحی کنترل کننده PID برای حلقه های کنترلی توربین گازی با الگوریتم تجمعی زنبور عسل، چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق، تهران، ایران، 1390.
 44. امکانسنجی واندازه یابی بهینه نیروگاه ترکیبی برقآبی کوچک بادی و خورشیدی برای تامین برق موردنیاز روستاهای دورافتاده منطقه شمالغرب ایران، اولین کنفرانس بین المللی وسومین کنفرانس ملی سدونیروگاههای برقآبی، تهران، ایران، 1390.
 45. جایابی بهینه چندهدفه سکسیونر در بخش از شبکه توزیع افسریه تهران به کمک الگوریتم بهبودیافته چندهدفه VEPSO، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1391.
 46. مکانیابی وتعیین ظرفیت بهینه واحدهای تولیدپراکنده درشبکه توزیع شعاعی با الگوریتم قدرتمند ازدحام ذرات دینامیکی شده، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1391.
 47. جایابی بهینه تولیدات پراکنده درشبکه های توزیع به منظور حداکثرسازی رفاه اجتماعی بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1391.
 48. جبرانسازی توان راکتیوشبکه توزیع مشگین شهر با جایابی بهینه خازن براساس الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی بهبودیافته، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1391.
 49. مدلسازی وطراحی بهینه نیروگاه ترکیبی انرژهای تجدیدپذیر جهت تامین برق موردنیاز روستاهای ایران، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1391.
 50. ارایه طرحهای کنترل حرارتی برای مدیریت انرژی درساختمان جهت کاهش مصرف انرژی وارتقاء استفاده ازانرژیهای تجدیدپذیر، هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1391.
 51. مدلسازی وطراحی بهینه سیستم انرژی ترکیبی مستقل ازشبکه بادرنظرگرفتن پارامترهای اقتصادی، دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان، ایران، 1391.
 52. جایابی بهینه DGهادرسیستمهای توزیع حلقوی به روش ژنتیک وآنالیزحساسیت برای کاهش تلفات توان اکتیو و راکتیو، دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان، ایران، 1391.
 53. جایابی بهینه تولیدات آبی-بادی در بازار برق اشتراکی با استفاده از الگوریتم HUS برای حداکثرسازی سود رفاه اجتماعی، نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1391.
 54. تاثیر انرژی بادی به همراه منابع خورشیدی ودیزلی بر قابلیت اطمینان سیستم­های قدرت، نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1391.
 55. جایابی بهینه توربینهای بادی براساس قیمت گذاری گره ای درسیستمهای توزیع حلقوی، نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1391.
 56. مکان یابی واندازه یابی بهینه توربین­های بادی در مشکین شهر با لحاظ عوامل فنی و اقتصادی و امکان سنجی نصب با الگوریتم گسسته کرم شب­تاب، نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1391.
 57. پتانسیل سنجی و طراحی بهینه نیروگاه بادی بر پایه ذخیره سازی هیدروژن جهت تامین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب سایت مشکین­شهر03، نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1391.
 58. بیشنه کردن ملاحظات فنی واقتصادی شبکه توزیع شهرستان مشکی نشهر باحضورمنابع تولید پراکنده توسط الگوریتم گسسته شب تاب، کنگره ملی مهندسی برق و کامپییوتروفناوری اطلاعات، مشهد، ایران، 1391.
 59. مدیریت بازار برق با نصب بهینه منابع تولید پراکنده جایابی مبتنی بر LMP و ISC، سومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر، اصفهان، ایران، 1392.
 60. جایابی بهینه خازن دریک شبکه توزیع شعاعی با یک الگوریتم نوین، هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1392.
 61. جایابی بهینه سکسیونر در حضور واحدهای تولید پراکنده با در نظر گرفتن رشد بار سالیانه با استفاده از الگوریتم BDE، هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1392.
 62. بررسی تاثیر واحدبادی شبکه توزیع شهرستان سرعین درکاهش تلفات وبهبود پروفیل ولتاژ، هجدهمین کنفرانس شبکه های توزیع، تهران، ایران، 1392.
 63. ارزیابی تاثیر فنی واحدبادی شبکه توزیع شهرستان سرعین دربهره برداری حالت عادی و اضطراری،کنفرانس منطقه ای سیرد، تهران، 1391.
 64. جایابی سکسیونر درحضور واحدهای تولیدپراکنده باهدف بهبود قابلیت اطمینان وکاهش هزینه سکسیونر، کنفرانس منطقه ای سیرد، تهران، 1391.
 65. مدلسازی وطراحی بهینه یک سیستم هیبرید مستقل ازشبکه برای ایستگاه پمپاژآب، کنفرانس ملی تولید برق،کاشان، ایران، 1392.
 66. طراحی کنترل کننده هوشمند برای سیستم تنظیم خودکار ولتاژ با بکارگیری الگوریتمهایی از خانواده کلونی زنبور، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد، ایران، 1392.
 67. طراحی ومدیریت بهینه سیستم انرژی هیبرید برای ایستگاه پمپاز آب مستقل از شبکه به کمک الگوریتم چندمنظوره، پنجمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، گناباد، ایران، 1392.
 68. بررسی فنی- اقتصادی سیستم پشتیبان دیزلی- باتری درسیستمهای ترکیبی مستقل از شبکه، نهمین همایش بین المللی انرژی، تهران، ایران، 1392.
 69. توزیع بهینه توان و الودگی با روش تکاملی بهبود یافته چند منظوره EPSO مبتنی بر منطق فازی، نهمین همایش بین المللی انرژی، تهران، ایران، 1392.
 70. توزیع بهینه همزمان توان، سرماوحرارت با روش متغیر زمانی اجتماع ذرات، نهمین همایش بین المللی انرژی، تهران، ایران، 1392.
 71. کنترل بهینه بازار برق با حل همزمان UC و CM با روش چندهدفه HBMO مبتنی بر پارامتر GS و آنتروپی، نهمین همایش بین المللی انرژی، تهران، ایران، 1392.
 72. کاهش هزینه بازار برق به کمک نصب DG با روش COA مبتنی بر LMP، نهمین همایش بین المللی انرژی، تهران، ایران، 1392.
 73. طراحی بهینه کنترل کننده های سرعت و جریان برای درایو موتور BLDC با استفاده از الگوریتم ترکیبیPSO-SNR، سومین کنفرانس بین اللمللی پیشرفتهای اخیردرمهندسی راه آهن، تهران، ایران، 1392.
 74. ترمز الکتریکی و احیای انرژی به روش دوکلید فعال برای موتور جریان مستقیم بدون جاروبک در قطارهای برقی ، سومین کنفرانس بین اللمللی پیشرفتهای اخیردرمهندسی راه آهن، تهران، ایران، 1392.
 75. جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و بانک خازنی برای افزایش سود و کاهش تلفات در شبکه های توزیع با مدل های مختلف بار با استفاده از الگوریتم  MOFA، کنفرانس شبکه های هوشمند 92 در حوزه انرژی، تهران، ایران، 1392.
 76. مدلسازی سیستم مترو با استفاده ازگشتاو ر بار واقعی درمحیط، پانزدهمین همایش بین اللملی حمل و نقل ریلی، تهران، ایران، 1392.
 77. بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع شعاعی به کمک الگوریتم CRPSO با در نظر گرفتن شاخص های انرژی و مصرف کننده، سومین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان، تهران، ایران، 1392.
 78. طراحی کنترل کننده هوشمند فرکانس ریز شبکه با در نظر گرفتن عوامل غیر خطی و عدم قطعیت ها، کنفرانس سالانه انرژی پاک، کرمان، ایران، 1393.
 79. طراحی پایدارساز مقاوم PSS3Bبرای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک ماشینه به روش KH  و بهینه کردن عملکرد ان با یادگیری تقویتی، ششمین کنفرانس ملی برق و الکترونیک ایران،گناباد، ایران، 1393.
 80. کنترل فرکانس ریزشبکه¬های جزیره¬ای به کمک طراحی هوشمند کنترل¬کننده فازی-PID، مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچنگ، ایران تبریز، آبان 1393.
 81. کنترل همزمان ولتاژ و فرکانس ریزشبکه¬های جزیره¬ای با الگوریتم چندهدفه تکامل تفاضلی به روش AHP، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران آبان 1393.
 82. تاثی جایابی همزمان انواع منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی بر تلفات و قابلیت اطمینان فیدری از سیستم توزیع افسریه تهران، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران آبان 1393.
 83. بهبود سوددهی شبکه توزیع واقعی با مدل غیرخطی بار با استفاده از جایابی همزمان منابع تولید پراکنده و بانک خازنی به صورت چندهدفه، ، بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران آبان 1393.
 84. افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهرک صنعتی خوی با جایابی همزمان منابع تجدیدپذیر و ادوات حفاظتی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی بار، سومین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ایران، تهران ، ایران، آذر 1393.
 85. بررسی رفتار گذرای ریزشبکه با روش نوین مبتنی بر شبیه¬سازی سیستم¬های چندماشینه، سومین کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ایران، تهران ، ایران، آذر 1393.
 86. طراحی مقاوم پایدار ساز PSS3B برای میراسازی نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت تک­ماشینه به روش KH و بهینه کردن عملکرد آن به کمک یادگیری تقویتی"، ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، مرداد 1393، ایران، گناباد، صفحات 634 تا 641.
 87. طراحی کنترل کننده بار-فرکانس فازیP+ فازیI+ فازی D برای سیستم حرارتی دو ناحیه­ای به­هم پیوسته با در نظر گرفتن محدودیت نرخ تولید (GRC)"، دومین همایش ملی برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1393، تهران، ایران، صفحات .
 88. حسین شایقی، عبداله یونسی، عادل اکبری مجد، یاشار هاشمی،  ارایه تکنیک جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای بهبود نوسانات فرکانس پایین سیستم قدرت مجهز به میراگر IPFC و پایدار ساز سیستم قدرت، دومین همایش ملی برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن1393، تهران، ایران.
 89. حسین شایقی، عبداله یونسی، عادل اکبری مجد، یاشار هاشمی،  بهبود عملکرد میراگر IPFC و پایدار ساز سیستم قدرت با استفاده از یک روش مبتنی بر Q-learning، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، اسفند 1393، لنگرود، ایران، صفحات .
 90. حسین شایقی، هوشنگ خدایی، عبداله یونسی،  طراحی کنترل کننده بار-فرکانس فازی P + فازی I + فازی D با استفاده از الگوریتم بهینه سازی GWO برای سیستم قدرت حرارتی دو ناحیه­ای به هم پیوسته با در نظر گرفتن محدودیت نرخ تولید (GRC) ، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، اسفند1393، لنگرود، ایران، صفحات .
 91. استفاده از منابع تجدیدپذیر و ادوات حفاظتی برای افزایش بهره وری سیستم توزیع شهرک صنعتی خوی با مدل بار متغیر، چهارمین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر، مشهد، ایران، 1394.
 92. تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه توزیع شهرستان سرعین با در نظر گرفتن پاسخگویی بار، چهارمین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر، مشهد، ایران، 1394.
 93. تعیین تاثیر پاسخ تقاضا در قیمت برق، سومین همایش ملی برق، مکانیک و مکاترونیک، بهمن 1394، تهران، ایران.
 94. تعیین تاثیر پاسخ تقاضا در قیمت برق، دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت، تهران، ایران، 1394.
 95. بررسی تاثیر جبرانساز استاتیکی (SVC) در حفاظت دیستانس خطوط انتقال نیرو، دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت، تهران، ایران، 1394.
 96. در مدارقرارگیری بهینه واحدهای تولید انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن قیود شبکه های سیستم قدرت و آلودگی های زیست محیطی؛ دومین همایش ملی صیانت از طبیعت و محیط زیست؛ اردبیل، ایران، 1394.
 97. کنترل هوشمند بار-فرکانس سیستم قدرت چند منبعی با حضور تولید پراکنده،  بیست و یکمین کنفرانس توزیع برق، کرج، ایران، 1395.
 98.  بهبود انحراف فرکانس در یک ریز شبکه ترکیبی شامل توربین بادی و ژنراتور دیزلی با استفاده از کنترل کننده مقاومPI  مبتنی بر منطق فازی، چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1395.
 99. حضور دینامیکی ژنراتورهای القایی از دوسو تغذیه مبتنی بر توربین­های بادی در کنترل فرکانس سیستم­های قدرت دوناحیه­ای، چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1395.
 100. کنترل بار-فرکانس سیستم قدرت چند منبعی چند ناحیه‌ای با حضور توربین بادی با استفاده از کنترل­کننده­ی تناسبی-انتگرالی-مشتقی مرتبه کسری با درنظرگرفتن عوامل غیرخطی و اتصالHVDC، چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، ایران، 1395.

:: ::