اعضا - فاطمه صادقی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر فاطمه صادقی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده
رضا انصاری، فاطمه صادقی، ریاضی مهندسی، انتشارات کادوسان، سال 1394
 رضا انصاری، راهب غلامی، فاطمه صادقی، حساب تغییرات و کاربردهای آن، انتشارات کادوسان، سال 1394
رضا انصاری، فاطمه صادقی، مصطفی فقیه شجاعی، محاسبات عددی (پذیرفته شده در دانشگاه گیلان برای چاپ) 
:: ::