اعضا - سیدجلال سیدشنوا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور سیدجلال سیدشنوا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
[1] برنامه ريزي و توزيع توان راكتيو با روش چند هدفه آشوبناك HBMO مبتني بر معيار پارتو و منطق فازي، كيفيت و بهره‌وري صنعت برق ايران، سال اول شماره دوم، 1391.
[2] ارايه يك مدل تركيبي در پيش بيني بار در بازار برق تجديدساختار يافته، كيفيت و بهره‌وري صنعت برق ايران، سال دوم، شماره سوم، 1392.
[3] ارائه یک رويه دوسطحی ریاضی برای حل مسأله توسعه شبكه انتقال انرژي الكتريكي با در نظر گرفتن قید توسعه تولید توان، مهندسي برق دانشگاه تبريز،جلد 47، شماره 2، ص. 609-619، تابستان 1396.
[4] مدیریت بهینه تولید در یک سیستم تولید انرژی ترکیبی چندمنبعی جدا از شبکه با حضور سیستمهای ذخیره ساز انرژی به منظور کاهش هزینه تقاضا، مهندسي برق دانشگاه تبريز، جلد 47، شماره 3، ص. 1099-110، پاييز 1396.
[5] پيش‌بيني کوتاه مدت بار الکتريکي با استفاده از مدل هاي خاکستري با در نظر گرفتن پاسخ گويي بار، هوش محاسباتي در مهندسي برق، جلد 8، شماره 4، ص. 1-16، زمستان 1396.
[6] پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی با استفاده از مدل های خاکستری بهبود یافته مبتنی بر تکرار، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 48، شماره 3،ص. 1081-1069، پاییز 1397.

 
:: ::