اعضا - عادل اکبری مجد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عادل اکبری مجد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
  1. عضو هيات تحريريه مجله Advances in Robotics Research
  2. عضو هيات تحريريه مجله Journal of Operation and Automation in Power Engineering
:: ::