اعضا - عادل اکبری مجد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عادل اکبری مجد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوایز
  1. عضو کمیته علمی كنفرانس دانشجويي محققين جواندانشگاه تهران 1383
  2. مسئول تيم رباتيك گروه برق دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل شركت كننده در مسابقات موشهاي هوشمند و رباتهاي جنگجو 1382-1380
  3. مقام اول مسابقات ليگ رباتهاي نمايشي روبوكاپ آزاد ايران 2013
  4. مقام اول مسابقات ليگ رباتهاي مين ياب روبوكاپ آزاد ايران 2015
  5. رتبه برتر مسابقات ليگ رباتهاي مين ياب روبوكاپ آزاد ايران 2016
  6. طرح ملی برگزیده بین سازمانی در سال 1397 
:: ::