اعضا - سید جاوید زکوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید جاوید زکوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

  مکانیک جامدات، تحلیل تنش و کرنش، خستگی، تغییرشکل های پیش رونده، مکانیزم شکست، مخازن تحت فشار، تنش های حرارتی

:: ::