اعضا - سید جاوید زکوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید جاوید زکوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

سید جاوید زکوی، دانشیار مهندسی مکانیک در دانشگاه محقق اردبیلی است. بیش از 20 سال تجربه در آموزش، تحقیق و طراحی در زمینه مهندسی مکانیک دارد. ایشان پس از اخذ کارشناسی مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد در زمینه طراحی کاربردی و دکتری در مکانیک جامدات از دانشگاه تبریز، به فعالیت علمی خود در دانشگاه محقق اردبیلی از سال 1376 تاکنون ادامه می دهد.

:: ::