اعضا - سید جاوید زکوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سید جاوید زکوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
کتاب‌های منتشر شده

مقدمه ای بر المان های محدود در مهندسی، ویرایش دوم، تیروپاتی آر. چاندروپاتلا و آشوک دی. بلگوندو، ترجمه سید جاوید زکوی، دانشگاه محقق اردبیلی، 1380

:: ::