اعضا - مصطفی رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مصطفی رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
مباحث گرمايش و تهويه با تاكيد بر جنبه هاي انتقال حرارت و الگوهاي جريان سيال
:: ::