اعضا - حجت اله رشید کلویر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حجت اله رشید کلویر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصیف مختصر

دکتر حجت الله رشید کلویر در سال 1350 در تهران متولد گردید، ایشان در سال 2002 میلادی در رشته معماری از انستیتو معماری مسکو (آکادمی دولتی  - مارخی)، در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل گردیده و در سال   1385 در مقطع دکتر ی در همان آکادمی دولتی پذیرفته شد و در سال 2008 میلادی موفق به اخذ دکتری معماری گردید. ایشان هم اکنون استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی می باشند.

:: ::