اعضا - توحید حاتمی خانقاهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر توحید حاتمی خانقاهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
1. طراحی بافتهای باارزش شهری و روستایی 2. برنامه ریزی مسکن 3. کیو متدولوژی 4. هندسه و معماری 5. وجوه پیدا و پنهان موثر در طراحی معماری
:: ::