اعضا - توحید حاتمی خانقاهی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر توحید حاتمی خانقاهی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

1. کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

2. دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی تهران

:: ::