اعضا - یوسف جهان زمین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: یوسف جهان زمین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس معماری از دانشگاه شهید بهشتی
دکترای مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی از دانشگاه هنر اصفهان

 
:: ::