اعضا - رضوان شاددل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضوان شاددل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
1- دانشگاه محقق اردبیلی: پاییز 1396 تاکنون
عملیات واحد در مهندسی صنایع غذایی- مقطع کارشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- گروه علوم و صنایع غذایی (3 واحد (2 نظری+1 عملی)).
اصول طراحی کارخانجات مواد غذایی- مقطع کارشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- گروه علوم و صنایع غذایی (3 واحد (2 نظری+1 عملی)).
تکنولوژی روغن‌های خوراکی- مقطع کارشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- گروه علوم و صنایع غذایی (3 واحد (2 نظری+1 عملی)).
تکنولوژی قند- مقطع کارشناسی- دانشگاه محقق اردبیلی- گروه علوم و صنایع غذایی (3 واحد (2 نظری+1 عملی)).
خواص فیزیکی مواد غذایی- مقطع کارشناسی‌ارشد- دانشگاه محقق اردبیلی- گروه علوم و صنایع غذایی (3 واحد (2 نظری+1 عملی)).
2- دانشگاه تبریز: زمستان 1393
               صنایع گوشت و شیلات- مقطع کارشناسی- دانشگاه تبریز-گروه علوم و صنایع غذایی (4 واحد (3 نظری+1 عملی)).

 3- دانشگاه پیام نور اردبیل:  پاییز 92 تا پاییز 95
               تکنولوژی روغن‌های خوراکی – مقطع کارشناسی- دانشگاه پیام نور اردبیل (3 واحد (2نظری +1عملی)).
              
تجزیه مواد غذایی مقطع کارشناسی - دانشگاه پیام نور اردبیل (3 واحد (1نظری+2عملی)).
              
شیمی مواد غذایی مقطع کارشناسی - دانشگاه پیام نور اردبیل (4 واحد).
              
بسته‌­بندی مواد غذایی مقطع کارشناسی - دانشگاه پیام نور اردبیل (2 واحد).
              
بهداشت و ایمنی کارخانه- مقطع کارشناسی- دانشگاه پیام نور اردبیل (2 واحد).
              
اصول مهندسی صنایع غذایی 1- مقطع کارشناسی- دانشگاه پیام نور اردبیل (3 واحد).
              
کنترل کیفی مواد غذایی- مقطع کارشناسی- دانشگاه پیام نور اردبیل (3 واحد (2نظری+1عملی)). 
               اصول نگهداری مواد غذایی- مقطع کارشناسی- دانشگاه پیام نور اردبیل (3 واحد).
               سمینار- مقطع کارشناسی- دانشگاه پیام نور اردبیل (1 واحد).

 

:: ::