اعضا - رضوان شاددل


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رضوان شاددل | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان
  • زبان انگلیسی (عالی) - مدرک زبان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری MCHE (MSRT)
  • زبان انگلیسی (عالی) - مدرک IELTs بین­ المللی
  • گذراندن دوره تحقیقاتی در دانشگاه ایالتی راتگرز آمریکا بین سال های 1395-1396.
  • کارشناس بازرگانی شرکت بازرسی در هندوستان بین سال های 1396-1398.
:: ::