اعضا - یعقوب محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور یعقوب محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
ب - مقالات فارسي :
 1.  محمدی یعقوب،  نوری ساداتمیر اسلام ، 1394، بررسی تاثیر نانوسیلیس بر مقاومت فشاری بتن حاوی الیاف شیشه ای در برابر سیکل های انجماد،  نشریه مهندسی عمران و محیط زیست، جلد 45، شماره 2، تابستان،صفحه 87-95
 2.  محمدی یعقوب، عزتی شهریار، 1394، بررسی تاثیر نانو سیلیس بر نفوذ پذیری بتن خودمتراکم در محیط سولفاته، نشریه تحقیقات بتن،سال هشتم، شماره دوم، پائیز و زمستان 1394، صفحه 47-57
 3.  محمدی یعقوب، سیف الهی فرید ، بررسی تاثیر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی (مقاومت فشاری و نفوذ پذیری) بتن غلتکی در سدها، نشریه علمی پژوهشی سد و نیروگاه برق آبی، سال دوم، شماره هفتم، زمستان 1394، صفحه 13-24
 4. محمدی یعقوب، قلیزاد امین، باقری پور اصل میثم، 1392، گسیختگی پیشرونده ناشی از بارگذاری انفجاری در ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط، نشریه صنعت مقاوم سازی و بهسازی، شماره 7، زمستان 1392، صفحه 50-57
 5. محمدي يعقوب، شادمند مهدي،بررسي علل آسيب ديدگي و مكانيزم هاي كا هنده پايايي و دوام بتن در كانال هاي آبياري، نشریه صنعت مقاوم سازی و بهسازی، شماره 5، تابستان1392، صفحه 59-64
 6. محمدی یعقوب، سیف الهی فرید، 1396، بررسی تاثیر نانو سیلیس و الیاف پروپیلن بر خواص مکانیکی و دوام بتن معمولی و بتن سبک، نشریه علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس، دوره هفدهم، شماره 4
 7. باقری پور اصل میثم، محمدی یعقوب، قلیزاد امین، 1396، روش های تحلیل خرابی پیشرونده ناشی از بارگذاری انفجاری در قاب های خمشی فولادی، دوره 15، شماره 51، زمستان 1396، صفحه 13-20 
 8. محمدی یعقوب، داداشی محسن، 1396، بررسی تاثیر الیاف فولادی و نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک ساخته شده با ترکیب‌های مختلف لیکا و پرلیت،دوره 47.3، شماره 88، زمستان 96.
 9. McClure, G. and Mohammadi, Y. (1995), "Compression Creep op Pultruded E-Glass Reinforced-Plastic Angles", Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, Nov. pp. 269-276.
 10. .Mohammadi, Y. and Kaushik, S.K., (2003), "Investigation of Mechanical Properties of Steel Fibre Reinforced Concrete with Mixed Aspect Ratio of Fibres", Journal of Ferrocement, Vol. 33, No.1, Jan. pp. 1-15.
 11. Singh, S. P, Mohammadi, Y. and Kaushik, S. K., (2005), "Flexural Fatigue Strength and Failure Probability of Steel Fibrous Concrete Containing Mixed Fibres", Journal of Institution of Engineers (India), Civil Engineering Division, Kolkata Vol. 86, May, pp. 12-18.
 12. Singh, S. P, Mohammadi, Y. and Kaushik, S. K., (2005), "Flexural Fatigue Analysis of Steel Fibrous Concrete Containing Mixed Fibres”, ACI Materials Journal, Vol. 102, No. 6, Dec.- Nov., pp. 438-444.
 13. Mohammadi, Y. and Kaushik, S.K., (2005), “Flexural Fatigue-Life distributions of Plain and Fibrous Concrete at Various stress Levels’, Journal of Materials in civil Engineering, ASCE, Nov. -Dec., pp. 1-9.
 14. Singh, Bhupinder, Mohammadi, Y. and Kaushik, S. K., (2005),"Design of a Double Corbel Using The Strut-and –Tie Method", Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) Vol. 6, Nos. 1-2, pp. 21-33.
 15. S.P. Singh, Y. Mohammadi and S.K. Kaushik, (2006), "Probability of Fatigue Failure of Steel Fibrous Concrete Containing Mixed Fibres", Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing) Vol. 7, Nos. 1, pp. 1-12.
 16. Y. Mohammadi, S.P. Singh, S.K. Kaushik, (2008), Properties of steel fibrous concrete containing mixed fibres in fresh and hardened state, Construction and Building Materials, Volume 22, Issue 5, May, Pages 956-965
 17.  S.P.Singh,Y.Mohammadi, S.K. Kaushik, (2008), Flexural Fatigue strength prediction of steel fibre reinforced concrete beam, Electronic Journal of structural Engineering, Vol. 8, pp.46-54
 18. Y. Mohammadi, R. Carkon-Azad, S.P. Singh, S.K. Kaushik,(2009),Impact resistance of steel fibrous concrete containing fibres of mixed aspect ratio, Construction and Building Materials, Volume 23, Issue 1, Pages 183-189.
 19. Meysam Bagheripourasil; Yaghoub Mohammadi, (2015), Comparison between Alternative Load Path Method and a Direct Applying Blast Loading Method in Assessment of the Progressive Collapse, Volume 3, Issue 2, Summer and Autumn 2015, Pages 1-15 .
 20. Meysam Bagheri Pourasil, Yaghoub Mohammadi, and Amin Gholizad, (2017), A Proposed Procedure for Progressive Collapse Analysis of Common Steel Building Structures to Blast Loading, KSCE Journal of Civil Engineering , 21(6) pages:2186-2194.
:: ::