اعضا - محتشم محبی اسبمرز


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محتشم محبی اسبمرز | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
-کنترل سازه ها (غیرفعال، فعال و نیمه فعال )
--بهینه سازی سازه ها
- قابلیت اعتماد سازه ها
-طراحی و آنالیز احتمالاتی  سازه ها
:: ::