اعضا - محتشم محبی اسبمرز


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر محتشم محبی اسبمرز | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌های حرفه‌ای
- دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی  در رشته مهندسی عمران- پایه ارشد محاسبات، نظارت
:: ::