اعضا - امین قلی‌زاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین قلی‌زاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعالیت های اجرایی
رديف عنوان فعاليت اجرايي در دانشگاه محقق اردبيلي تاريخ آغاز تاريخ پايان
1 رئيس دانشکده فني و مهندسي 15/10/1398 ...
2 عضو هيات نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت آموزش عالي استان اردبيل 29/04/1393 10/08/1396
3 معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده فني 01/11/1391 15/10/1398
4 مدير گروه مهندسي عمران 01/05/1389 30/10/1391
:: ::