اعضا - اکبر صفرزاده گندشمین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر صفرزاده گندشمین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

دانشجویان کارشناسی ارشد:

1- آقای بهزاد نوروزی، کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامه: مدلسازی عددی جریان روی سرریز کلید پیانویی انحنادار در پلان با استفاده از مدل سه بعدی. سال 1393.

2- آقای میر محسن بخشنده. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهبررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر هیدرودینامیک شکست سد در رودخانه‌های قوسی با استفاده از مدل عددی سه بعدی. سال 1393.

3- آقای مقصود نعمتی حفظ آباد. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهبررسی عددی تاثیر راستای زلزله بر پدیده اسلاشینگ در مخازن مستطیلی. سال 1393.

 4- آقای محمد عربکری صومعه سفلی. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهبررسی تاثیر پارامترهای هندسی و شرایط هیدرولیکی بر اتلاف انرژی موضعی در انتقال آب از کانال روباز مستطیلی به تونل با مدل عددی سه بعدی. سال 1393

5- آقای فرهنگ فرقان پرست. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامه: هیدرودینامیک تلاقی رودخانه های مئاندری. سال 1394.

6-آقای رحمان حکیمی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامه: شبیه سازی جریان بر روی سرریز لبه پهن مایل با استفاده از مدل عددی سه بعدی. سال 1394.

7- آقای جلال نیازی. کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی. عنوان پایان نامهمطالعه ی هیدرولیک سرریزهای جانبی کنگره ای انحنا دار در پلان با استفاده از مدل عددی سه بعدی. سال 1394.



:: ::