اعضا - اکبر صفرزاده گندشمین


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر اکبر صفرزاده گندشمین | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
 1. Safarzadeh, A., Salehi Neyshabouri S. A. A., and Zarrati, A. R., (2016). An Experimental Investigation on 3D Turbulent Flow around Straight and T-Shape Groynes in a Flat Bed Open Channel. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE. (Accepted). ISI (JCR, If=1.621). 
 2. Safarzadeh, A., Brevis W., (2016). “Assessment of 3D-RANS models for the simulation of topographically forced shallow flows.” Journal of Hydrology and Hydromechanics. 64(1). ISI (JCR, IF=1.486). 
 3. Safarzadeh, A., and Noroozi, B. (2015). “3D Hydrodynamics of Trapezoidal Piano key spillways.” International Journal of Civil Engineering, 13(6). ISI (JCR, IF=0.468). 
 4. Amir-Reza MANSOORI, Hajime NAKAGAWA, Kenji KAWAIKE, Hao ZHANG, Safarzadeh, Akbar. 2012.” THREE-DIMENSIONAL FEATURES OF THE TURBULENT FLOW AROUND SERIES OF GROYNES WITH DIFFERENT SHAPES OF HEAD. Journal of Japan Society of Civil Engineers. Ser B1( Hydraulic Engineering), Vol.68, No. 4.
 5. Amir-Reza MANSOORI, Hajime NAKAGAWA, Kenji KAWAIKE, Hao ZHANG, Safarzadeh, Akbar. 2012.” Study of the Characteristics of the Flow around a sequence of Non-Typically Shaped Spur Dikes Installed in a Fluvial Channel”. Annuals of Disas. Prev. Res. Inst. Kyoto Univ. No. 55B.
 6. Safarzadeh, Akbar, Zaji, amir hossein, Bonakdari, Hossein. Comparative Assessment of the Hybrid Genetic Algorithm–Artificial Neural Network and Genetic Programming Methods for the Prediction of Longitudinal Velocity Field around a Single Straight Groyne. Applied soft computing. ISI (JCR, If=2.83) (Under review).
 7. Zaji, amir hossein, Bonakdari, hossein, Safarzadeh, Akbar. Straight groynes 3D flow simulation using hybrid DE-based artificial intelligence methods. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, ASCE. ISI (JCR, IF=0.79) (Under review).
 8. صفرزاده، اکبر و  صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه هيدروديناميک لايه اختلاطی محاط بر يک ناحيه جدايي جريان کم عمق با استفاده از روش SPIV- بخش اول: ساختار جريان متوسط" مجله هیدرولیک. بهار 1392. ISC
 9.   صفرزاده، اکبر و  صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه هيدروديناميک لايه اختلاطی محاط بر يک ناحيه جدايي جريان کم عمق با استفاده از روش SPIV- بخش دوم: ساختارهای مکانی و زمانی" مجله هیدرولیک. بهار 1392.ISC
 10. صفرزاده، اکبر و صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه توزيع تنش برشي بستر پيرامون سازه هاي رودخانه اي با استفاده از پرستون سه لوله " مجله هیدرولیک. زمستان 1391.ISC
 11.  صفرزاده، اکبر، صالحی نیشابوری، سید علی اکبر، زراتی امیر رضا و قدسیان، مسعود. " مطالعه توزيع تنش برشي جداره در جريان يكنواخت كانال با استفاده از ابزار دقيق و شبيه سازي عددي" مجله هیدرولیک. بهار 1389.ISC
 12. صفرزاده، اکبر و صالحی نیشابوری، سید علی اکبر. " مطالعه ساختار جريان آشفته و بررسي كيفي مكانيسم ورود رسوب به آبگير جانبي واقع در قوس رودخانه با استفاده از يك مدل عددي سه بعدي" مجله هیدرولیک. زمستان 1388.ISC
 13.  اميد بيگی، محمد علی، ايوب زاده، سيد علی و صفرزاده، اکبر. "مطالعه آزمايشگاهی و عددی ساختار سه بعدی جريان در آبگيری جانبی از رودخانه" مجله علمی پژوهشی عمران مدرس. دوره دوازدهم، شماره 1. بهار 1391. ISC
 14.  شجاعی زاده، علی، قدسیان، مسعود ، صالحی نیشابوری سید علی اکبر و صفرزاده، اکبر. "بررسی آثار زبری بستر بر پارامترهای آشفتگی جت های دیواره ای سه بعدی". مجله عمران مدرس. دوره سیزدهم. ویژه نامه بهار 1392.ISC
 15. صفرزاده، اکبر و صالحي نيشابوري، سيد علي اكبر. "مطالعه هيدروديناميكي الگوی جريان آشفته در قوس رودخانه با استفاده از مدل عددي سه بعدي" مجله علمی پژوهشی تحقيقات منابع آب ايران. پائيز 1384، سال اول، شماره 3. ISC
 16.  صفرزاده، اکبر و صالحي نيشابوري، سيد علي اكبر." مطالعه عددي الگوي جريان آشفته و بررسي کيفي انتقال رسوب و فرسايش در آبگيري جانبي از رودخانه" علمي پژوهشي فني مدرس- پائيز 1385- ويژه نامه مهندسي عمران.ISC
 17.  صفرزاده، اکبر و نوروزی بهزاد. " هیدرودینامیک سه بعدی سرریزهای کلیدپیانویی انحنادار در پلان " . مجله هیدرولیک. پاییز 93، سال 9، شماره 3. ISC
 18.  صفرزاده، اکبر و بخشنده میر محسن. " شبیه سازی نرم افزاری هیدرودینامیک سه بعدی شکست ناگهانی سد در مسیرهای قوسی" . مجله عمران مدرس. (پذیرفته شده). ISC
 19.  صفرزاده، اکبر " بررسی علل تخریب حوضچه های پایین دست سد میل و مغان با استفاده از مدلسازی هیدرودینامیک محاسباتی موازی" . مجله دانش آب و خاک. (پذیرفته شده). ISC
 20.  سید حسین مهاجری، صفرزاده، اکبر و  سید علی اکبر صالحی نیشابوری " تعیین پروفیل سرعت طولی جریان آشفته در بسترهای زبر به روش متوسط گیری دوبل " . مجله دانش آب و خاک. (پذیرفته شده). ISC
 21.  ذوالفقار صفرزاده، صفرزاده، اکبر " مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در میدان دو آبشکن با روشPIV  " . مجله عمران مدرس. (پذیرفته شده). ISC
 22. سید حسین مهاجری و اکبر صفرزاده " مطالعه عددی بازدهی رسوب­شويی در استخراج رسوب ته­نشين شده در مخازن " مجله سد و نیروگاه برق آبی. (پذیرفته شده). ISC
 23.  سید حسین مهاجری، صفرزاده، اکبر و  سید علی اکبر صالحی نیشابوری "مطالعه آزمایشگاهی ساختار جریان آشفته در یک کانال مستقیم با بستر زبر" . مجله پژوهش آب ایران. (پذیرفته شده). ISC
:: ::