اعضا - کاظم شاکری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر کاظم شاکری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی

تحليل غير خطي سازه ها

ارزيابي و طراحی لرزه اي سازه

طراحي بر اساس عملكرد

کنترل سازه ها و شناسائی آسیب

روش های احتمالاتی در مهندسی زلزله

انتخاب و مقیاس کردن رکوردهای زلزله

:: ::