اعضا - قدیر نوری قنبلانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور قدیر نوری قنبلانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

  استاد راهنمای پايان نامه های دفاع شدۀ دورة دکتری ( مورد) :

 
1. استاد راهنمای رساله دکتری آقای دکتر حسين صائب ، تحت عنوان " بررسی واکنش 20 رقم برنج در مقابل حمله کرم ساقه خوار برنج و شناسايي مکانيسم مقاومت" تاريخ دفاع : 1378 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران .

 
2. استاد راهنمای رساله دکتری آقای دکتر مهدی ضرابی، تحت عنوان "مطالعه مقدماتی بيولوژی و اکولوژی سرخرطومی چغندر قند ، Bothynoderous obliquefasciatus ، با تاکيد بر ارزيابی خسارت حشرات کامل " تاريخ دفاع :1380، دانشگاه تربيت مدرس.

 
3. استاد راهنمای رساله دکتری آقای دکترتقی درويش مجنی ، تحت عنوان "بيولوژی و اکولوژی کرم قوزه پنبه در استان گلستان". تاريخ دفاع : 1382 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران.

 

  4. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری آقای دکتر منوچهر تفقدی نيا ، تحت عنوان " ديناميسم جمعيت و مدل های جمعيتی سفيد بالک گلخانه ، Trialeurodes vaporarium ، در شرايط گلخانه " .تاريخ دفاع : 1382 ، دانشگاه تربيت مدرس.

 
5. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری آقای دکتر علی اصغر فتحی تحت عنوان " شناسايي سن های گونه های زير خانواده Anthocorinae در مزارع و باغات استان آذربايجان شرقی و بررسی زيستی وتراکم های جمعيتی دو گونه ازجنس های Anthocoris و Orius در مناطق سه گانه تحت بررسی " تاريخ دفاع : 1384 ، دانشگاه تبريز .

 
6. استاد راهنمای رساله دکتری خانم دکتر فريبا مظفريان، تحت عنوان « بررسی تنوع های جغرافيايي و ميزبانی پروانه کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae ، در ايران با استفاده از روش های ژئومتريک- مورفومتريک » تاريخ : دفاع 1384 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران .

 

  7. استاد راهنمای رساله دکتری آقای دکتر ابوفاضل دوستی تحت عنوان " بررسی تنوع گونه ای مينوز های Agromyzidae (Diptera) ، بيواکولوژي گونه غالب و شناسايي پارازيتوئيد های آنها در منطقه شيراز " تاريخ دفاع : 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات.

 
8. استاد راهنمای رساله دکتری آقای  سيد حيدر موسوی ، تحت عنوان " غربال سازی ارقام کلزا نسبت به خسارت شته Breviocoryne brassicae  وتعيين مکانيسم های مقاومت " تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران.

 

  9.  استاد راهنمای  مشترک رساله دکتری آقای  محمدرضا حسنی تحت عنوان " بيو اکولوژی و سطح زيان اقتصادی پسيل پسته (Agonoscena pistaciae (Hem. : Psyllidae،  در منطقه رفسنجان " . تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران.

 
10. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری آقای دکتر مهدی حسن پور ، تحت عنوان " مطالعه برخی ويژگی های زيستی و شکارگری بالتوری سبز ، Chrysoperla carnea ، و سن Orius albidipennis روی کرمقوزه پنبه ، Heliothis armigera ، و کنه دو لکه ای ، Tetranychus urticae ،". تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه تبريز.

 

 11. استاد راهنمای رساله دکتری آقای دکتر اکبر قاسمی نقده ، تحت عنوان "بررسی ميزان مقاومت ارقام زراعی و اميد بخش سيب زمينی نسبت به سوسک کلرادوی سيب زمينی". تاريخ دفاع : 1388 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران.
 

12. استاد راهنمای مسترک آقای  دکترمظفر منصوری تحت عنوان "مقاومت تعدادی از ارقام تجاری و ژنوتیپ های سیب زمینی نسبت بی بید سیب زمینی" . دانشگاه محقق اردبیلی . تاریخ دفاع : بهمن 1391.
 

13.استاد راهنمای مشترک رساله دکتری خانم اکرم تقی زاده ساروکلایی تحت عنوان "مقایسه تاثیر حشره کشی اسانس چند گیاه دارویی با برخی حشره کش های شیمیایی روی سوسک کلرادوی سیب زمینی".دانشگاه محقق اردبیلی . تاریخ دفاع : خرداد 1394. 

14. استاد راهنمای  رساله دکتری خانم  عرفانفر  تحت عنوان "

15.استاد راهنمای  مشترک رساله دکتری آقای مهرداد عمواقلی طبری تحت عنوان " غربال‌گری ژرم پلاسم‌های ملی و خارجی امید بخش جدید و ارقام بومی برنج در کشور از نظر مقاومت به کرم ساقه‌خوار نواری Chilo suppressalis Walker و تاثیر ژرم پلاسم های مقاوم روی زیست شناسی زنبور تریکوگراما، Trichogramma brassicae Westwood.  دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1395/10/29
 

16. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری خانم  پریسا هنرمندتحت عنوان "مقایسه تاثیر چند ترکیب شیمیایی جدید ودو عصاره گیاهی تجاری در کنترل سن گندم Eurygaster integriceps  در مزرعه و آزمایشگاه و تاثیر آن‌ها روی پارازیتویید تخم Trissolcus grandis در آزمایشگاه.        دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1397/4/13
 

17. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری خانم مژگان مردانی طلایی تحت عنوان "تاثیر چهار تیمار کود آلی، بیولوژیک و معدنی روی روابط سه سطحی فلفل دلمه ای،Capsicum annuum L.شته سبز هلو،Myzus persicae Sulzer و کفشدوزک‌های شکارگر (Hppodamia variegata (Goeze   و  .Adalia bipunctata L ". دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1396/6/19
 

18. استاد راهنمای  مشترک رساله دکتری آقای احسان برزویی تحت عنوان "تاثیر برخی مهار کننده های گیاهی بر ویژگی های زیستی و فیزیولوژی گوارشی . Autographa gamma L. دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1396/11/16
 

19. استاد راهنمای مشترک  رساله دکتری خانم فروغ رحیمی نمین تحت عنوان "فیز یولوژی گوارشی و پارامترهای رشد جمعیت شپشه قرمز آرد ، (Tribolium castaneum (Col.: Tenebrionidae)  روی رقم های مختلف جو. دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1398/5/9

20. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری آقای امیر یزدان پناه تحت عنوان" مقاومت برخی ارقام تجاری پسته نسبت به سن سبز پسته , Brachynema germari Kolenati, و تاثیر دما روی پارامترهای رشدی آفت و زنبور پارازیتویید ( Trissolcus agriope (Kozlov and Le.  دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1398/11/27

21. ا
ستاد راهنمای مشترک رسالله دکتری خانم مهدیه  جعفری جاهد تحت عنوان " تاثیر ورمی‌کمپوست و آسید هیومیک روی برخی برهم‌کنش های شب‌پره پشت الماسی , Plutella xylostella ، و گیاهان میزبان در شرایط آزمایشگاهی".  دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1398/08/20

22.
استاد راهنمای مشترک رسله دکتری آقای محمد اسدی تحت عنوان " اثرات کشندگی و فیزیولوژیکی برخی اسانس‌های گیاهان دارویی و برخی حشره کش‌های شیمیایی روی زنبور پارازیتویید  Habrobracon hebetor Say در شرایط آزمایشگاهی". دانشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1398/06/13

23
. استاد راهنمای مشترک رساله دکتری آقای مصطفی ملایی تحت عنوان " تاثیر سیستم‌های مختلف کشت کلزا با باقلا، نخود فرنگی، گندم و سیر بر تراکم آفات غالب وتنوع گونه‌ای دشمنان طبیعی. "دنشگاه محقق اردبیلی، تاریخ دفاع: 1397/06/12

24.
استاد راهنمای مشترک رساله دکتری خانم مینا جعفری تحت عنوان" آثرات چند اسانس گیاهی و دو حشره کش تدخینی روی بید سیب زمینی , Phthorimaea operculella Zeller  و زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae 


 

  استاد راهنمای پايان نامه های دفاع شدۀ دورة کارشناسی ارشد :

  1. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای  لطفعلی معصومی ، تحت عنوان " فون حشرات اراضی گندم ديم منطقه اردبيل" . تاريخ دفاع : 1365 ، دانشگاه تهران.

  
  2. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای جمشيد اکبريان، تحت عنوان " بررسی دشمنان طبيعی سوسک کلرادوی سيب زمينی در منطقه اردبيل" . تاريخ دفاع :1373 ، دانشگاه تربيت مدرس.

  
  3. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی کروبی زاده ، تحت عنوان " ارزيابی مقاومت 20 رقم از ارقام متداول سيب زمينی نسبت به سوسک کلرادوی سيب زمينی ، Leptinotarsadecemlineata (Say) ،" . تاريخ دفاع :1375 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل.

  
  4. استاد راهنمای مشترک پايان نامه کارشناسی ارشد آقای منصور جعفری زارع ، تحت عنوان " بررسی مقاومت نسبی ارقام سيب زمينی به سوسک کلرادوی سيب زمينی و اثرات خسارت آن بر روی عملکرد ارقام مختلف". تاريخ دفاع :1376 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار.

  
   5. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد آقای علی گلی زاده ، تحت عنوان " بررسی بيولوژی سوسک کلرادوی سيب زمينی ، Leptinotarsadecemlineata (Say) ، در منطقه ارسباران آذربايجان شرقی " . تاريخ دفاع : 1379 ، دانشگاه تربيت مدرس.

  
  6. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای علی نظيرزاده ، تحت عنوان " ارزيابی مقاومت به سوسک کلرادوی سيب زمينی ، Leptinotarsa decemlineata (Say) ، و صفات زراعی در پروژنی های جديد بذر حقيقی سيب زمينی " . تاريخ دفاع : 1380 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل.

  
  7. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد آقای پرويز شريفی ، تحت عنوان " ارزيابی ژنوتيپ های ذرت نسبت به کرم ساقه خوار اروپايي ذرت ، Ostrinia nubilais ،" . تاريخ دفاع : 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبيل.

  
   8. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد آقای محمود سوف باف ، تحت عنوان " مطالعه رفتارهای جنسی مرتبط با کرم گلوگاه انار، Ectomyeloisceratoniae ، تحت شرايط ثابت آزمايشگاهی " . تاريخ دفاع : 21/6/1386 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
  9. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم محبوبه مرادی ، تحت عنوان " مقايسه خاصيت کنه کشی کنه کش های متداول بر روی کنه های دو نقطه ای ، Tetranychus urticae ، در شرايط آزمايشگاهی " . تاريخ دفاع :21/6/1386 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
  10. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم صديقه طاهری ، تحت عنوان" مقايسه پارامترهای زيستی شته ، Rhopalosiphum padi ،روی شش رقم گندم، Triticum aestivum ، ". تاريخ دفاع :21/6/1386 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
   11. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم ناهيد واعظ ، تحت عنوان " لزوم ايجاد سازگاری زنبور ، Trichogramma brassicae ، پرورش يافته بر روی ، Anagasta kuehniella ، و ، Sitotroga cerealella ، با ميزبان ، armigera Helicoverpa ، پيش از رهاسازی در مزرعه" . تاريخ دفاع : آبان ماه 1386 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
  12. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد آقای شهرام آگاهی ، تحت عنوان " مطالعه تنوع ناجورپايان در زيستگاه های آبی اردبيل و مقايسه الگوهای بيانی آنها" . تاريخ دفاع : آبان ماه 1386 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
  13. استاد راهنمای م پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مهرنوش متين ، تحت عنوان " بررسی زيست شناسی و شکارگری کفشدوزک Stethorus gilvifrons روی کنه تارتن خرما ، atrasiaticusOligonychus ، " . تاريخ دفاع : اسفند 1386 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
  14. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای بابک سرداری ، تحت عنوان " مقايسه مقاومت 10 هيبريد ذرت نسبت به کرم ساقه خوار ذرت ، Ostrinia nubilalis ، " . تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
  15. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم سميه سرمدی ، تحت عنوان " بررسی آزمايشگاهی اثرات کشندگی و زيرکشندگی ترکيبات ايميداکلوپريد، ايندوکساکارپ و دلتامترين روی زنبور پارازيتوئيد تريکوگراما ".تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
   16. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم پريسا هنرمند ، تحت عنوان " مطالعه بيواکولوژی و دشمنان طبيعی سن گندم ، Eurygaster integriceps ،در منطقه کورائيم شهرستان نير " . تاريخ دفاع : 1387، دانشگاه محقق اردبيلی.

  
   17. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم نوشين کيانی ، تحت عنوان " بررسی فون کنه های پيش استيگمايان درختان ميوه دانه دار شهرستان نهاوند " . تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 

  18 . استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنين منظومی ، تحت عنوان " بررسی اثر اسانس اسطوخودوس ، ترخون و کاج روی سوسک چهارنقطه ای حبوبات ، Callosobruchus maculatus ، " . تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
19. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم نگار علی اوغلی ، تحت عنوان " تاثير کاربرد جداگانه و تلفيقی سه حشره کش Bt ، ايميداکلوپرايد و فنوالرات بر روی سوسک کلرادوی سيب زمينی " . تاريخ دفاع : 1388 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 
20. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم نازنين مستقيمی ، تحت عنوان " کارايي پارازيتيسم تراکم های مختلف زنبور ، Habrobracon hebeto r ، در تراکم های مختلف لاروهای دو گونه ميزبان " . تاريخ دفاع : 1387 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 

 
21. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد آقای حجت توکلی تحت عنوان " مقايسه مقاومت يازده هيبريد ذرت نسبت به کرم ساقه خوار ذرت ، Ostrinia nubilalis Hub ، " . تاريخ دفاع : 1388 ، دانشگاه محقق اردبيلی .

 

  22. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم مرضيه لشکری تحت عنوان " بررسی فون زنجرک های زير راسته Fulgoromorpha (Hem. : Auchenorrhyncha) در اقليم های مختلف منطقه گرگان " . تاريخ دفاع : 1388 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

 

  23. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شيرزاد رمضانی تحت عنوان " ارزيابی مقاومت تعدادی از ارقام گندم نسبت به شته سبز گندم ، Sitobion avenae ، " . تاريخ دفاع : 1389 ، دانشگاه محقق اردبیلی .

 

  24. استاد راهنمای  پايان نامه کارشناسی ارشد خانم منيره موسوی تحت عنوان " کارايي قارچ ، Lecanicillium lecanii ، بر روی جمعيت شته سبز هلو ، Myzuspersicae ، " . تاريخ دفاع : 1389 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

  

  25. استاد راهنمای پايان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه غلامی تحت عنوان " ارزيابی ويژگی های زيستی تريپس پياز ، Thrips tabaci Lind ، روی شش رقم کلزا " . تاريخ دفاع : 1389 ، دانشگاه محقق اردبيلی.

  

  26. استاد راهنمای  پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مژگان مردانی طلایی تحت عنوان " مقایسه پارامترهای زیستی و شاخص های تغذیه ای کرم برگ خوار ذرت روی ده هیبرید تجار ذرت" تاریخ دفاع: 1390، دانشگاه محقق اردبیلی.

  27. استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام کباری تحت عنوان " مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه فرنگی نسبت به شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hom: Aphididae) در شرایط گلخانه ای" تاریخ دفاع: 1390، دانشگاه محقق اردبیلی.

  

  28. استاد راهنمای  پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدعلی همتی تحت عنوان " تاثیر گیاهان میزبان مختلف روی شاخص های تغذیه ای و فعالیت برخی آنزیم های گوارشی کرم غوزه پنبه" تاریخ دفاع: 1390، دانشگاه محقق اردبیلی.

  

  29. استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام بلالی تحت عنوان " شناسایی گونه های تریپس خسارت زا و دشمنان طبیعی آنها در مزارع گندم منطقه نیر استان اردبیل" تاریخ دفاع: 1390، دانشگاه محقق اردبیلی

:: ::