اعضا - قدیر نوری قنبلانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور قدیر نوری قنبلانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلی

  1. بنیان گزار دانشگاه محقق اردبیلی درسال 1357

 2.رئیس دانشکده کشاورزی اردبیل از 8/1/1358 تا 20/3/1365

 3.رئیس مجتمع آموزش عالی اردبیل از 20/03/1365 تا 20/11/1372

 4.رئیس دانشکده کشاورزی اردبیل و آموزشکده کشاورزی مغان از 12/5/1377 تا 17/9/1383

5. مدیر گروه گیاه پزشکی از تاریخ 08/08/1386 لغایت 08/08/1388 و راه اندازی دوره دکتری حشره شناسی

6.  عضو هیات امنای دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ 01/11/1384 لغایت 20/02/1389

7.  عضو شورای دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ 27/06/1384 (ادامه دارد)

 8. عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ 05/06/1378 تا5/6/1382

9. عضو کمیته منتخب دانشگاه محقق اردبیلی از تاریخ 26/04/1378 تا سال 1383

10. عضو کمیته اجرایی دانشگاه محقق اردبیلی

11.  رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل از تاریخ 20/12/1380 تا 20/06/1388

 12. عضو  فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 20/12/1380 تاکنون (ادامه دارد)

13. عضو شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از تاریخ 31/04/1386 تا31/4/1388

14.  مشاور کشاورزی استاندار محترم اردبیل از تاریخ 21/03/1382 تا 30/06/1386

 15. عضو شورای فضای سبز استان اردبیل از تاریخ 1381 تاکنون (ادامه دارد)

 16. عضو شورای پژوهشی حفاظت محیط زیست استان اردبیل از تاریخ 16/08/1378 تاکنون (ادامه دارد) 

:: ::