اعضا - قدیر نوری قنبلانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: پروفسور قدیر نوری قنبلانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده

مقالات ارائه شده در کنگره های علمی داخلی 

1. نوري قنبلاني، قدیر. 1368. بررسي ميزان مقاومت سوسك كلرادوي سيب زميني، (Leptinotarsa decemlineata (Say، نسبت به حشره كش ها ... . مجموعه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران، شهريور1368.
 
2. نوري قنبلاني، قدیر. 1374. بررسي ارتباط انبوهي های پيابي جمعيت سوسك كلرادوي سيب زميني، (Leptinotarsa decemlineata (Say، در سال هاي 1368و 1369 در دشت اردبيل. آموزشكده كشاورزي كرج ، مجموعه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، 11 تا 16 شهريور1374.
 
3. تفقدي نيا، بهرام؛ مرتضي اسماعيلي و قدير نوري قنبلاني. 1374. بررسي مقدماتي ديناميسم جمعيت سن گندم، . Euygaster integriceps Put. در منطقه كرج. مجموعه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران ، آموزشكده كشاورزي كرج، 11 تا 16 شهريور1374.
 
4. نوری قنبلانی، قدیر و جمشید اکبریان. 1377. دشمنان طبیعی و عوامل بیماری زای سوسک کلرادوی سیب زميني،(Leptinotarsa decemlineata (Say، در اردبیل. مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج ، 12 تا 17 شهريور1377.

5. نوري قنبلاني، قدیر. 1377. استفاده از روش كشت ارقام مقاوم و مهندسي ژنتيك در مديريت تلفيقي آفات . مقاله کلیدی و کامل چاپ شده در مجموعه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، آموزشكده كشاورزي كرج ، 12 تا 17 شهريور1377.

6. كروبي زاده، سليمان؛ قدير نوري قنبلاني و مصطفي وليزاده. 1379. ارزيابي ميزان مقاومت 20 رقم سيب زميني نسبت به سوسک کلرادوی سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Say، مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17 شهريور1379.

7. نوري قنبلاني، قدير و محسن مفيدي نيستانك .1379. بررسي راست بالان استان اردبيل و اولين گزارش هفت گونه جديد براي ايران. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17شهريور1379.

8. صائب، حسين؛ قدير نوري قنبلاني و غلامرضا رجبي. 1379. ارزيابي مقاومت ژرم پلاسم هاي برنج استان گيلان نسبت به كرم ساقه خوار برنج . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17 شهريور1379.

9. رضا بيگي، محمد؛ قدير نوري قنبلاني و غلامرضا رجبي. 1379. ارزيابي مقاومت 12 رقم گندم به سن گندم. Euygaster integriceps Put،در مرحله فعاليت پوره ها و سن هاي نسل جديد. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17 شهريور1379.

10. رضا بيگي، محمد؛ قدير نوري قنبلاني، غلامرضا رجبي و غلامعباس عبداللهي. 1379. مقايسه دو روش گلخانه اي و صحرايي براي ارزيابي مقاومت ارقام گندم نسبت به سن گندم ، Euygaster integriceps Put ، در مرحله فعاليت سن مادر. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17 شهريور1379.

11. مجنی، تقی درویش؛ هوشنگ بیات اسدی و قدیر نوری قنبلانی. 1379. شناسايي گونه هاي كرم غوزه و تعيين درصد فراواني آنها بر روي ميزبان هاي مهم در استان گلستان . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17 شهريور1379.

12. ضرابی، مهدی؛ قدیر نوری قنبلانی و سعید محرمی پور. 1379. بررسي مقدماتي بيولوژي سرخرطومی چغندرقند، Bothynoderes obliquefaciatus، در ناحيه گرم و خشك استان اصفهان. مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان، 14 تا 17شهريور1379.
 
14. ضرابی، مهدی و قدیر نوری قنبلانی. 1379. مطالعه نوسانات جمعيت سرخرطومی چغندرقند،  Bothynoderes obliquefaciatus،  در ناحيه گرم و خشك اصفهان در سال زراعي 78-1378 . مجموعه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران، دانشگاه صنعتي اصفهان ، 14 تا 17 شهريور1379.

15. رضا بیگی، منوچهر؛ مرتضی اسماعیلی، قدیر نوری قنبلانی، غلامرضا رجبی و غلامعباس عبدالهی. 1379. نقش ارقام مقاوم در افزايش سطح زيان اقتصادي سن گندم،.Euygaster integriceps Put ، مجموعه مقالات دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي، کرج، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، بهمن 1379.

16. رضا بيگي، منوچهر ؛ غلامرضا رجبي، قدير نوري قنبلاني و غلامعباس عبداللهي. 1381. بررسي مقدماتي مكانيسم¬هاي مقاومت ارقام گندم نسبت به سن گندم، .Euygaster integriceps Put ، مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرمانشاه، 16 تا 20 شهريور1381.

17. نوري قنبلاني، قدير؛ علي گلي زاده و كريم كمالي. 1381. بررسي انبوهي و تغييرات فصلي جمعيت سوسك كلرادوي سيب زميني ،(Leptinotarsa decemlineata (Say،در منطقه ارسباران آذربايجان شرقي. مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرمانشاه، 16 تا 20 شهريور1381.

18. رنجبراقدم، حسن و قدير نوري قنبلاني.1381. بررسي و مقايسه اثر چند ماده حشره كش ( شيميايي، ميكروبي، گياهي ) روي سوسك برگخوار سيب زميني ،(Leptinotarsa decemlineata (Say،  د ر شرايط مزرعه . مجموعه مقالات پانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران،کرمانشاه، 16 تا 20 شهريور1381.

19. شهادتي مقدم، زين العابدين؛ نادعلي بابائيان و قدير نوري قنبلاني.1381. بررسي اثر تراكم كشت در ريز ازديادي سيب زمينی، . L Solanum tuberosum ، مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، شهريور1381. 
 
20. نظيرزاده، علي؛ مصطفي وليزاده؛ قدير نوري قنبلاني و داود حسن پناه. 1381. بررسي صفات زراعي بذور پايه حاصل از پروژني¬هاي جديد بذر سيب¬زميني. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، شهريور 1381.

21. نوري، حسين؛ پروانه آزمايش فر، عزيز خرازي پاكدل و قدير نوري قنبلاني.1381. ارزيابي خسارت سن معمولي گندم ، .Euygaster integriceps Put، در منطقه قزوين .مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت واصلاح نباتات ايران، تهران، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، شهريور1381.

22. كروبي زاده سليمان؛ قدير نوري قنبلاني و مصطفي وليزاده .1381. ارزيابي ميزان مقاومت 20 رقم سيب زميني نسبت به سوسك كلرادو، (Leptinotarsa decemlineata (Say، ، در منطقه اردبيل. مجموعه مقالات هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران، تهران ، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، شهريور1381.

23. گلي زاده، علي؛ قدير نوري قنبلاني و كريم كمالي. 1383. بررسي زيست شناسي و دوره ظهور حشرات كامل سوسك كلرادوي سيب زميني  ،(Leptinotarsa decemlineata (Say،  در منطقه ارسباران آذربايجان شرقي. مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، تبریز، دانشگاه تبریز، 7 تا11 شهريور1383.

24. گلي زاده، علي؛ قدير نوري قنبلاني و كريم كمالي. 1383. بررسي عمق خاك محل زمستان گذراني سوسك كلرادوي سيب زميني، (Leptinotarsa decemlineata (Say،  در منطقه ارسباران آذربايجان شرقي. مجموعه مقالات شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، تبریز، دانشگاه تبریز، 7 تا 11 شهريور1383.

25. مظفريان، فريبا؛ عليمراد سرافرازي و قدير نوري قنبلاني. 1385. بررسي تاثير تغذية لارو پروانة كرم گلوگاه انار، Ectemyelois ceratoniae (Lep. : Pyralidae ،  روي شكل و اندازة بال حشرة بالغ در طبيعت وآزمايشگاه. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

26. نوري قنبلاني، قدیر . 1385. ارزيابي كاهش عملكرد ناشي از خسارت لاروهاي نسل اول سوسك كلرادوي سيب زميني، (Leptinotarsa decemlineata (Say، در سيب زميني رقم آگريا در دشت اردبيل. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

27. دوستي، ابوفاضل؛ كريم كمالي، قدير نوري قنبلاني و هادي استوان. 1385. بررسي پارازيتوئيد هاي مگس مينوز ،( (Dipt. : Agromyzidae Liriomyza trifolii ، در شيراز. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

28. دوستي، ابوفاضل؛ كريم كمالي، قدير نوري قنبلاني و هادي استوان.1385. فون مگس¬هاي مينوز خانواده (Diptera ) Agromyzidae . مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج ، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

29. مظفريان، فريبا؛ عليمراد سرافرازي و قدير نوري قنبلاني. 1385. بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت¬هاي جغرافيايي پروانة كرم گلوگاه انار، Ectemyelois ceratoniae (Lep. : Pyralidae. در ايران. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.
 
0. مظفريان، فريبا؛ عليمراد سرافرازي و قدير نوري قنبلاني. 1385. بررسي وجود وابستگي ميزباني در جمعيت هاي پروانة كرم گلوگاه انار، ( Ectemyelois ceratoniae (Lep. : Pyralidae، مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.
 
31. مظفريان، فريبا؛ عليمراد سرافرازي و قدير نوري قنبلاني.1385. بررسي دو شكلي جنسي در پروانة كرم گلوگاه انار، Ectemyelois ceratoniae (Lep. : Pyralidae، مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.
 
32. دوستي، ابوفاضل؛ كريم كمالي، قدير نوري قنبلاني و هادي استوان .1385. بررسي زيست شناسي مگس مينوز(Dipt.: Agromyzidae) Liriomyza trifolii ، در شرايط آزمايشگاهي. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

33. ناصحي، فاطمه؛ قدير نوري قنبلاني ، محمد ضعيفي زاده و حسين شهبازي. 1385. اندازه گيري بقاياي حشره كش هاي اندوسلفان و فوزالون سمپاشي شده بر روي سيب زميني براي كنترل سوسك كلرادوی سیب زمینی، (Leptinotarsa decemlineata (Say، در غدة سيب زميني در اردبيل. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

34. نوری قنبلانی، قدير و علیرضا نوری قنبلانی. 1385. عملکرد ناشی از خسارت لاروهای نسل اول سوسک کلرادوی سیب زمینی ،(Leptinotarsa decemlineata (Say، در سیب زمینی رقم آگريا در دشت اردبيل. مجموعه مقالات هفدهمين كنگره گياهپزشكي ايران، کرج، دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، 11 تا 14 شهريور1385.

35. آگاهی، شهرام ؛ زهری صابر ،قدير نوري قنبلانی و عبدالرضا ميرزاجانی. 1386. مطالعه تنوع ناجورپايان در زيستگاه های آبی استان اردبيل. مجموعه مقالات دومين کنفرانس سراسری علوم جانوری ايران، رشت، دانشکده علوم دانشگاه گيلان، شهریور1386.

36. احدیت، علی؛ سید ابراهیم صادقی، هادی استوان، سعید محرمی پور، قدیر نوری قنبلانی و علیمراد سرافرازی.1387. تنوع مرفومتریک جمعیت-های سنک صنوبر، unicostata Monosteira ، روی گونه¬ها و کلن¬های مختلف بید و صنوبر. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

37. فتحی، علی اصغر و قدیر نوری قنبلانی. 1387. ترجیح سن¬های شکارگر، (Wolf ) Orius niger و . L Orius minutus ، از دو گونه طعمه روی سیب¬زمینی. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

38. داوید، الهام؛ علی اصغر فتحی و قدیر نوری قنبلانی.1387. تاثیر سن حشره ماده ، Trichogramma brassicae Bezdenko ، و سن تخم شب پره هندی و شب پره مدیترانه ای آرد در کارایی پارازیتیسم این زنبور پارازیتویید. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

39. حسن پور، مهدی؛ جعفر محقق نیشابوری، قدیر نوری قنبلانی، شهزاد ایرانی پور و مرضیه ذاکری .1387. ترجیح طعمه ای سنین مختلف لاروی بالتوری سبز،(Neu.: (Stephens) Chrysoperla carnea (Chrysopidae ،به نسبت های مختلف کرم قوزه ی پنبه،(Lep.: Hubner Helicoverpa armigera Noctuidae، و به افراد ماده ی کامل کنه ی دو لکه ای، Koch. (Acari: Tetranichidae) Tetranychus urticae. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.
 
40. حسن پور، مهدی؛ جعفر محقق نیشابوری، قدیر نوری قنبلانی، شهزاد ایرانی پور، زهرا اطهر مقدم و داوود شیردل.‏ 1387. واکنش تابعی سه سن لاروی بالتوری سبز، :.‏carnea Chrysoperla ((Stephens)(Neu Chrysopidae) ‎ نسبت به تراکم‏های مختلف کنه ی دو لکه ای، ‏ ‎ Tetranychidae) ‎ (Acari: ‏ Tetranychus urticae Koch. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

41. نوری قنبلانی، قدیر؛ مهرنوش متین، محمدسعید مصدق و پرویز شیشه بر. 1387. تعیین پارامترهای رشد جمعیت کنه ی تارتن خرما، McGregor Oligonychus afrasiaticus، در شرایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور 1387.

42. سرداری قوجه بیگلو، بابک؛ قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مسعود تقی زاده و پرویز شریفی زیوه. 1387. ارزیابی مقاومت ده هیبرید ذرت در برابر کرم ساقه خوار ذرت ، Ostrinia nubilalis Hb. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور 1387.
 
43. شریفی زیوه، پرویز ؛ مسعود تقی زاده، قدیر نوری قنبلانی ، رسول اصغری، سعید اهری زاد و محمدرضا شیری. 1387. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف ذرت به کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hb. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور1387.

44. حسنی، محمد رضا ؛ قدیر نوری قنبلانی، حمزه ایزدی ، مهدی بصیرت و محمود شجاعی.1387 .پیش آگاهی از زمان مبارزه با پسیل پسته، ( Hemiptera: Psyllidae) Agonoscena pistaciae ، با استفاده از روش مجموع حرارت موثر. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

45. نوری قنبلانی، قدیر، حسین گلدانساز، محمود سوف باف و علی اصغر فتحی. 1387. تاثیر سن و سرعت باد در رفتار فراخوانی کرم گلوگاه انار، Ectemyelois ceratoniae (Lep. : Pyralidae . مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

46. احدیت، علی؛ سید ابراهیم صادقی، هادی استوان، سعید محرمی پور، قدیر نوری قنبلانی و ستار زینالی. 1387. بررسی مقاومت آنتی زنوزی گونه¬ها و کلن¬های مختلف صنوبر (Populus spp) نسبت به سنک صنوبر، Monosteria unicostata (Mulsant and Ray) (Hemiptera: Tingidae) ،. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

47. فتحی، علی اصغر و قدیر نوری قنبلانی. 1387. مقایسه رشد جمعیت و میزان خسارت پسیل Bactericera nigricornis (Forster) (Hom. : Psyllidae) روی چهار رقم سیب زمینی متداول در دشت اردبیل. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

48. مرادی، محبوبه؛ قدیر نوری قنبلانی، یحیی ابطالی و مهدی حسن پور. 1387. اثر کنه کش¬های آبامکتین، بروموپروپیلات، پیریدلین و فنازاکوئین روی افراد ماده ی کامل کنه ی دو لکه ای، (Koch (Acari: Tetranychidae Tetranychus urticae ، در شرایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

49. سرمدی، سمیه؛ قدیر نوری قنبلانی، هوشنگ رفیعی دستجردی و مهدی حسن پور.1387. اثر برخی سموم حشره کش روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) در تیمار مرحله ی حشره ی کامل. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

50. سرمدی، سمیه؛ قدیر نوری قنبلانی، مهدی حسن پور و هوشنگ رفیعی دستجردی. 1387. حساسیت مرحله ی شفیرگی زنبور) Say) (Hym. : Braconidae) Habrobracon hebetor به حشره کش¬های ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و دلتامترین در شرایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.
 
51. رفیعی دستجردی، هوشنگ؛ میر جلیل حجازی، قدیر نوری قنبلانی، موسی صابر و مهدی حسن پور. 1387. اثر دز زیرکشنده ی ( LC25 ) حشره کش¬های پروفنوفوس، تیودیکارب، هگزافلومورران و اسپاینوسد روی واکنش تابعی زنبور پارازیتویید( (Hym.: Braconidae (Say) Habrobracon hebetor. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.

52. رفیعی دستجردی، هوشنگ؛ میر جلیل حجازی، قدیر نوری قنبلانی، موسی صابر و مهدی حسن پور. 1387. اثرات زیر کشندگی حشره کش¬های پروفنوفوس، تیودیکارب، هگزافلوموران و اسپاینوسد روی زنبور، ( (Hym.: Braconidae (Say) Habrobracon hebetor. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور1387.
 
53. حسن پور، مهدی؛ جعفر محقق نیشابوری، قدیر نوری قنبلانی، شهزاد ایرانی پور و حسین مددی. 1387. واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده ی سن ، (. : Anthocoridae Reuter (Het Orius نسبت به تراکم های مختلف کرم قوزه ی پنبه، (Hubner (Lep.: Noctuidae) armigera Helicoverpa ، . مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور 1387.

54. حسن پور، مهدی؛ قدیر نوری قنبلانی، شهزاد ایرانی پور، جعفر محقق نیشابوری و مریم لقوانی.1387 . ترجیح طعمه¬ای سه سن لاروی بالتوری سبز ، Stephens carnea Chrysoperla Chrysopidae) ‎ :(Neu. ‏ ، به نسبت های ‏مختلف تخم به لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه، ‎ ((Lep.: Noctuidae ( Hubner) armigera Helicoverpa ،. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور 1387.

55. موسوی، سید حیدر؛ قدیر نوری قنبلانی، محمود شجاعی، حسین رنجی و علیرضا عیوضی .1387. پارامترهای رشد جمعیت شته ی مومی کلم، . L Brevicoryne brassicae. ، روی هفت ژنوتیپ کلزا، .L Brassica napus، . مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینای همدان، 3 تا 6 شهریور 1387.

56. متین، مهرنوش ؛ قدیر نوری قنبلانی، محمد سعید مصدق و پرویز شیشه بر.1387.جدول زندگی و پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک، gilvifrons Stethorus با تغذیه از کنه ی تارتن خرما ، Oligonychus afrasiaticus ، در شرایط آزمایشگاه. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور 1387.

57. نوری قنبلانی، قدیر ؛ مهدی حسن پور، شهزاد ایرانی پور، جعفر محقق نیشابوری، داود محمدی و مسعود تقی زاده .1387 زیست شناسی بالتوری سبز، ( Stephens) (Neu.: Chrysopidae ) Chrysoperla carnea ، روی تخم کرم قوزه ی پنبه، ((Lep.: Noctuidae Hubner Helicoverpa armigera و تخم بید آرد ، (Pyralidae : Zeller)(Lep.) Anagasta kuehniella ، در شرایط آزمایشگاهی. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور 1387.

58. حسن پور، مهدی ؛ شهزاد ایرانی پور، جعفر محقق نیشابوری، قدیر نوری قنبلانی، هوشنگ رفیعی دستجردی؛ غلامرضا گل محمدی و مجتبی حسینی.1387. زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،( (Stephens)(Neu.: Chrysopidae ) Chrysoperla carnea ،روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه، (Hubner)(Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera . مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور 1387.

59. حسن پور، مهدی ؛ قدیر نوری قنبلانی، شهزاد ایرانی پور، جعفر محقق نیشابوری، حجت توکلی و امین فلاحی.1387. زیست شناسی آزمایشگاهی سن شکارگر (Reuter)(Het.: Anthocoridae Orius albidipennis روی تخم کرم قوزه ی پنبه، (Lep.: Noctuidae Hubner Helicoverpa armigera ، و تخم بید آرد، Pyralidae) : Anagasta kuehniella (Zeller)(Lep. ، مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور 1387.

60. حسن پور، مهدی ؛ شهزاد ایرانی پور، جعفر محقق نیشابوری، قدیر نوری قنبلانی و علی اصغر کوثری. 1387. پارامترهای رشد جمعیت سن شکارگر ، Reuter)(Het: Anthocoridae) ) Orius albidipennis ، روی تخم کرم قوزه ی پنبه ، (Lep.: Noctuidae Hubner Helicoverpa armigera ، و تخم بید آرد، ( Anagasta kuehniella (Zeller)(Lep.: Pyralidae. مجموعه مقالات هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، همدان ، دانشگاه بوعلی سینای همدان،3 تا 6 شهریور1387.

61. نظیر زاده، علی ؛ مصطفی ولی زاده ، قدیر نوری قنبلانی ، داوود حسن پناه و علیرضا سیروس مهر . 1389. آنالیز برخی صفات کمی و کیفی بذور پایه حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی. مجموعه مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت ایران . پژوهشکده علوم محیطی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران . دوم تا جهارم مرداد 1389.

62. بزرگ امیر کلائی، مریم ؛ علی اصغر فتحی، قدیر نوری قنبلانی وهوشنگ رفیعی دستجردی .1389. شناسایی گونه های پارازیتویید لاروهای شب پره پشت الماسی و ارزیابی گونه غالب پارازیتویید روی 19 رقم کلزا در منطقه اردبیل. مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ،9 الی 12 مرداد 1389.

63. حسن پور، مهدی ؛ جعفر محقق نیشابوری ، شهزاد ایرانی پور و قدیر نوری قنبلانی. 1389. شکارگری درون رسته ای بین بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) ، و سن ، Orius albidipennis (Heteroptera: Anthocoridae) ، در حضور و عدم حضور شکار خارج رسته. مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد1389.

64. موحدی، منیره ؛ قدیر نوری قنبلانی ؛ محمود شجاعی ، محمد ظاهر رجبی و حسین رنجبر اقدم.1389. ارزیابی کارایی زنبور پارازیتویید ، Ttichogramma sp ، و باکتری thuringiensis var. Bacillus Kurstaki ،در کنترل کرم ساقه خوار ذرت، Ostrinia nubilalis ، در مزارع دشت مغان.مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

65. حسن پور، مهدی ؛ شهزادایرانی پور ؛ قدیر نوری قنبلانی و جعفر محقق نیشابوری . 1389 . واکنش عددی تولید مثلی سن شکارگر ، Orius albidipennis (Hetroptera: Anthocoridae) ،نسبت به تراکم مختلف تخم و لارو سن اول کرم غوزه پنبه( Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae ، و کنه دو لکه ای ، Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) ، . مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

66. موسوی، منیره ؛ قدیر نوری قنبلانی ؛ هوشنگ رفيعی دستجردی ؛ فروع الدین زرگرزاده و محدرضا رضا پناه. 1389 . اثر قارچ، Lecanicillium muscarium (Petch)(Gams & Zare) ،در کنترل شته سیاه باقلا ، Aphis gossypii (Glover) ، و شته سبز هلو، Myzus persicae (Sulzer) (Hom.: Aphididae) . مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

67. سرمدی، سمیه ؛ قدیر نوری قنبلانی ، هوشنگ رفیعی دستجردی و مهدی حسن پور.1389. اثر حشره کش های ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و دلتامترین روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار زنبور پارازیتوئید ، Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae) ، در تیمار مرحله شفیرگی. مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاه پزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

68. احمدی، فاطمه ؛ عباس خانی ، محمد قدمیاری و قدیر نوری قنبلانی. 1389 . اثرات جانبی حشره کش های آبامکتین و ایمیداکلوپرید بر پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک ، Cryptolaemus montrouzieri Mulsant، . مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

69. متین، مهرنوش ؛ قدیر نوری قنبلانی ، محمد سعید مصدق و پرویز شیشه بُر.1389. بررسی واکنش تابعی و عددی کفشدوزك ، Stethorus gilvifrons ، نسبت به تراکم های مختلف کنه تارتن خرما ، Oligonychus afrasiaticus ، در شرایط آزمايشگاه. مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

70. منصوری، سید مظفر ؛ سید علی اصغر فتحی ، قدیر نوری قنبلانی ، جبرائیل رزمجو و محسن خدادای .1389 . تاثیر چند رقم و ژنوتیپ سیب زمینی روی میزان آلودگی به بيد سيب زميني، Phthorimaea operculella (Zeller) ، در شرایط انبار. مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاه پزشکی ایران ، تهران ،9 الی 12 مرداد 1389.

71. منصوری ، سید مظفر ؛ قدیر نوری قنبلانی ، جبرائیل رزمجو و محسن خدادادی .1389. مقایسه میزان خسارت بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella (Zeller) ، روی برخی از جرم پلاسم های سیب زمینی در شرایط انبار . مجموعه مقالات نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ،9 الی 12 مرداد 1389.

72. نوری قنبلانی، قدیر؛ پریسا هنرمند، سید علی اصغر فتحی و ابراهیم ابراهیمی. 1389. تعامل سه جانبه گیاه میزبان، سن گندم و مگس پارازیتوئیدEctophusia oblonga (Role-Desv) در دو منطقه کورائیم وکیوی در استان اردبیل. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه گیاهپزشکی ایران، تهران،9 الی 12 مرداد 1389.

73. منصوری، سید مظفر؛ قدیر نوری قنبلانی، سید علی اصغر فتحی، جبرائیل رزمجو و محسن خدادادی. 1389. مقاومت آنتی زنوزی 12 جرم پلاسم سیب زمینی نسبت به ، Phthorimaea operculella (Zeller) ،. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه گیاه پزشکی ایران، تهران، 9 الی 12 مرداد1389.

74. فتحی، سید علی اصغر ؛ مریم بزرگ امیر کلائی؛ قدیر نوری قنبلانی و هوشنگ رفیعی دستجردی .1389. بررسی تراکم جمعیت شب پره پشت الماسی روی 19 رقم کلزا در منطقه اردبیل. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه گیاهپزشکی ایران، تهران، 9 الی 12 مرداد 1389.

75. موسوی انزابی، سید حیدر؛ قدیر نوری قنبلانی، علیرضا عیوضی، حسین رنجی و علی حسینی قرالری. 1389. ارزیابی مقاومت میزبان 21 ژنوتیپ کلزا ، Brassica napus L. ، ‌به شته مومی کلم ، Brevicoryne brassicae L. ، در استان آذربایجان غربی. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه گیاهپزشکی ایران، تهران، 9 الی 12 مرداد1389.

76. فتحی، سید علی اصغر؛ مریم صداقتی، قدیر نوری قنبلانی و جبرائیل رزمجو .1389. تراکم جمعیت شته سبز هلو، Myzus persicae Sulzer، روی 16 رقم کلزا در منطقه اردبیل. نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، موسسه گیاه پزشکی ایران، تهران، 9 الی 12 مرداد 1389.

77. رمضانی، شیرزاد ؛ جبرائیل رزمجو ، قدیر نوری قنبلانی و بهرام ناصری . 1389. بررسی مقاومت و حساسیت رقم های مختلف گندم نسبت به شته سبز گندم ، Sitobion avenae (Hom.: Aphididae) ، .نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

78. طاهری، صدیقه ؛ قدیر نوری قنبلانی ، نوذر رستگاری و جبرائیل رزمجو . 1389 . بررسی مقاومت ارقام مختلف گندم به شته برگ یولاف ، Rhopalosiphum padi (Hom.: Aphididae). نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران ، موسسه گیاهپزشکی ایران ، تهران ، 9 الی 12 مرداد 1389.

79. مردانی طلایی ،مژگان؛ قدیر نوری قنبلانی؛ بهرام ناصری و مهدی حسن پور.1390. مقایسه شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندرقند (Hübner) (Lepidoptera : Noctuidae) exigua Spodoptera روی 10 هیبرید تجاری ذرت. دومین همایش مدیریت کنترل آفات، 23 و 24 شهریور 1390 کرمان.

80. مردانی طلایی،مژگان؛ قدیر نوری قنبلانی بهرام ناصری و مهدی حسن پور.1390. زیست شناسی کرم برگخوار چغندرقند (Hübner) (Lepidoptera : Noctuidae) exigua Spodoptera روی 10 هیبرید تجاری ذرت در شرایط آزمایشگاهی . دومین همایش مدیریت کنترل آفات 23 و 24 شهریور 1390 کرمان.

81. همتی، سید علی ؛ بهرام ناصری ؛ قدیر نوری قنبلانی ؛ هوشنگ رفیعی دستجردی و علی گلی زاده.1390 .تاثیر میزبان های مختلف گیاهی روی شاخص های تغذیه ای Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera : Noctuidae) . دومین همایش مدیریت کنترل آفات، 23و 24 شهریور 1390 کرمان.

82. همتی، سید علی ؛ بهرام ناصری ؛ قدیر نوری قنبلانی ؛ هوشنگ رفیعی دستجردی و علی گلی زاده.1390 .فعالیت آنزیم های گوارشی پرونئاز و آمیلاز کرم پیله خوار نخود، Helicoverpa armigera (Lepidoptera : Noctuidae)( Hübner). دومین همایش مدیریت کنترل آفات، 23 و 24 شهریور 1390 کرمان .
 
83. کباری تازه شهری ، الهام ؛ قدیر نوری قنبلانی ؛ سید علی اصغر فتحی .1390. تاثیر گیاه میزبان و تولیدمثل شته جالیز، ( Hom.: Aphididae) Aphis gossypii Glover. دومین همایش مدیریت کنترل آفات، 23 و 24 شهریور 1390 کرمان .

84. سید علی اصغر فتحی ؛ پریسا هنرمند ؛ قدیر نوری قنبلانی تعاملات سه جانبه گیاه میزبان ، سن گندم و پارازیتوییدهای تخم در منطقه ی کورائیم اردبیل.1390. دومین همایش مدیریت کنترل آفات ، 23 و 24 شهریور 1390 کرمان (مقاله ي كامل ).

85. پریسا هنرمند ؛ سید علی اصغرفتحی ؛ قدیر نوری قنبلانی. 1390 بررسی تراکم پوره ها و حشرات بالغ سن گندم در سه ارتفاع مختلف منطقه کوراییم در استان اردبیل. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور. دانشگاه پیام نور اردبیل مرکز مشگین شهر. 18 و 19 آبان 1390 (مقاله کامل)
.
86. جواد سلمانی مغانلو، سيد علي اصغر فتحي، قدير نوري قنبلاني و جبراييل رزمجو. 1391. دشمنان طبيعي Ostrinia nubilalis (Hubner) و فراواني آنها روي چهار هيبريد ذرت در منطقه مغان. بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

87. سيد علي اصغر فتحي، جواد سلماني مغانلو، قدير نوري قنبلاني و جبراييل رزمجو .1391. مقايسه درصد پارازيتيسم تخم و لاروهاي Ostrinia nubilalis (Hubner) روي چهار هيبريد ذرت در منطقه مغان .بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

88. سيد علي همتي، بهرام ناصري، قدير نوري قنبلاني، هوشنگ رفيعي دستجردي و علي گلي زاده. 1391. تأثير ميزبا نهاي مختلف گياهي روي وزن پيش شفيره، شفيره و شاخصهاي تغذيه اي لار وهاي سن پنجم Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) . بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

89. دلارام عرفان، عليمراد سرفرازي، قدير نوري قنبلاني، هادي استوان و محمود شجاعي.1391. مدل سازي پراکنش اقليمي گونه ها ي جنس Anthocoris Fallen 1814(Hemiptera:Anthocoridae) در ايران. بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، 4 تا 7  شهریور1391.

90. سيد علي همتي، بهرام ناصري، قدير نوري قنبلاني، هوشنگ رفيعي دستجردي و علي گلي زاده. شاخص هاي تغذيه اي Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) روي ميزبان هاي مختلف گياهي برحسب وزن تر. بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

91. اکبر قاسمي کهريزه ، قدير نوري قنبلاني ،نورالدين شايسته و ايرج برنوسي. 1391. بررسي مقاومت آنتي بيوزي ٣٣ رقم زراعي سيب زميني نسبت به سوسک کلرادوي سیب زميني،  (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

92. اکبر قاسمي کهريزه ، قدير نوري قنبلاني ،نورالدين شايسته و ايرج برنوسي. 1391. مقايسه تحمل ۳۳ رقم زراعي سيب زميني ، Solanum tuberosum L. نسبت به سوسک كلرادوي سيب زميني، ( Leptinotarsa decemlineata (Say،  در منطقه نقده آذربايجان غربي . بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

93. بهشيد برخوردار، جعفر خلقاني، غلامرضا صالحي جوزاني ، قدير نوري قنبلاني، محمود شجاعي ، ابراهيم کريمي و سعيد سهيلي وند . 1391. بررسي مقاومت گياه ميزبان در اثرات متقابل سطوح سه گانه غذايي بين ژنوتيپ هاي گندم، شته سمي غلات Schizaphis graminum (Rondani) (Hom.: Aphididae) و کفشدوزک هفت نقطه ا ي Coccinella septempunctata (Col.: Coccinellidae) با استفاده از روش هاي مولکولي. بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

94. اکبر قاسمي کهريزه، قدير نوري قنبلاني، نورالدين شايسته و ايرج برنوسي. 1391. بررسي شاخص هاي زيستي و تغذيه اي سوسک کلرادوي سيب زميني ، (Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae ، روي ارقام زراعي سيب زميني. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

95. سيد مظفر منصوري، سيد علي اصغر فتحي، قدير نوري قنبلاني، جبرائيل رزمجو و بهرام ناصري. 1391. ارزيابي پتانسيل مقاومت اندام هاي هوايي ۱۲ ژرم پلاسم سيب زميني نسبت به بيد سیب زميني Phthorimaea operculella (Zeller) در گلخانه. بیستمین کنگره گیاه-پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز4 تا 7 شهریور 1391.

96. سيد مظفر منصوري، قدير نوري قنبلاني، بهرام ناصري، سيد علي اصغر فتحي و جبرائيل رزمجو. 1391. اثر ميزان سفتي گوشت غده روي فعاليت هاي پروتئوليتيک و آميلوليتيک لارو بيد سيب زمينی Phthorimaea operculella (Zeller) پرورش يافته روي ۱۰ ژرم پلاسم سيب زميني. بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور 1391.

97. سيد مظفر منصوري، قدير نوري قنبلاني، بهرام ناصري، سيد علي اصغر فتحي و جبرائيل رزمجو. 1391. Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) پرورش يافته رو ي غد ه ژرم پلاسم سيب زميني. بیستمین کنگره گیاه پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور1391.

98. جواد سلماني مغانلو، سيد علي اصغر فتحي، قدير نوري قنبلاني، جبراييل رزمجو. 1391. مقاومت برخي از هيبريدهاي تجاري ذرت به Ostrinia nubilalis (Hubner). بیستمین کنگره گیاه¬پزشکی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز 4 تا 7 شهریور1391.

99. قدیر نوری قنبلانی، اکرم تقی¬زاده ساروکلایی و هوشنگ رفیعی دستجردی. 1391. خاصیت حشره کشی گیاه دارویی آقطی ، Sambucus nigra L. ، بر تخم، لارو سن دوم و چهارم و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب¬زمینی ،(Leptinotarsa decemlineata (Say، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد 13 تا 15 شهریور1391.

100. تقی¬زاده ساروکلایی، اکرم و قدیر نوری قنبلانی. 1391. کارایی گیاه دارویی ریحان، . Ocimum basilicum L ، بر مراحل زیستی سوسک کلرادوی سیب زمینی ،(Leptinotarsa decemlineata (Say، سومین همایش ملی بیوتکنولوژی. دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. 13تا 15 شهریور 1391.

101. همتی، سیدعلی؛ بهرام ناصری، قدیر نوری قنبلانی، هوشنگ رفیعی دستجردی و علی گلی زاده. 1391. تاثیر میزبان های مختلف گیاهی روی وزن پیش شفیره، شفیره و شاخص¬های تغذیه ای لاروهای سن پنجمHelicoverpa armigera. . بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. دانشگاه شیراز، شیراز،4 تا 7 شهریور1391.

102. فتحی، سید علی اصغر؛ جواد سلمانی مغانلو، قدیر نوری قنبلانی و جبراییل رزمجو. 1391. مقایسه درصد پارازیتیسم تخم لاروهای(Hubner) nubilalis Ostrinia روی چهار هیبرید ذرت در منطقه. مغان. بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران. دانشگاه شیراز، شیراز.4 تا 7 شهریور1391.

103. فصیحی زاده، مهسا محمد دوست چمن آباد، حمید رضا ، نوری قنبلانی، قدیر و اصغری، علی. 1392. واکنش گیاهان مختلف به بقایای سه علف کش دو منظوره در خاک. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 30 تا 31 مرداد1392.

104. مهسا فصیحی زاده، حمید رضا محمد دوست چمن آباد، قدیر نوری قنبلانی، علی اصغری. 1392. تاثیر نیتروزن بر کارایی سه علف کش دو منظوره در کنترل علف¬های هرز سه رقم گندم. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. دانشگاه کردستان، سنندج. 25 تا 26 اردیبهشت 1392.
105. مهسا فصیحی زاده، حمید رضا محمد دوست چمن آباد، قدیر نوری قنبلانی و علی اصغری. 1392. تاثیرنیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در شرایط تداخل علف های هرز. ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی. دانشگاه کردستان، سنندج. 25 تا 26 اردیبهشت 1392.

106. فصیحی زاده، مهسا؛ حمید رضا محمد دوست چمن آباد، قدیر نوری قنبلانی و علی اصغری. 1392. تاثیر کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در اردبیل. دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 30 تا 31 مرداد 1392.

107. گلی‌خواجه، نسیم؛ جبرائیل رزمجو، قدیر نوری قنبلانی، علی گلی¬زاده و نشاط گلی خواجه. 1392. غربال¬سازی برخی از لاین¬های جو نسبت به شته¬ی سبز گندم،Sitobion avenae (Hom.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی. دومین کنگره¬ی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 30 تا 31 مرداد 1392.

108. گلی‌خواجه، نسیم؛ جبرائیل رزمجو، قدیر نوری قنبلانی، علی گلی¬زاده و نشاط گلی خواجه. 1392. مقاومت برخی از لاین¬های جو نسبت به شته¬ی سبز گندم، Sitobion avenae (Hom.: Aphididae)، در شرایط آزمایشگاهی. دومین کنگره¬ی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 30 تا 31 مرداد 1392.

109. نیکان جابلو، سعید؛ علی گلی¬زاده، مهدی حسن¬پور، قدیر نوری قنبلانی و بهرام ناصری. 1392. زیست‌شناسی کفشدوزک شکارگرHippodami avariegate (Goeze) (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته¬ی مومی کلم،Brevicoryne brassicae (Linnaeus) (Hemi.:Aphididae)، روی کلزا و کلم¬برگ¬¬قرمز. دومین کنگره¬ی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 30 تا 31 مرداد 1392.

110. نوری قنبلانی، قدیر و مژگان مردانی طلایی. 1393. زیست¬شناسی لوپر گوجه¬فرنگی Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae)، بیست و یکمین کنگره¬ی گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه، ارومیه. 1 تا 4 شهریور 1393.

111. نوری قنبلانی، قدیر و مژگان مردانی طلایی. 1393. مطالعه¬ی پارامترهای رشد جمعیت لوپر گوجه‌فرنگی Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) روی شش رقم از ارقام تجاری گوجه¬فرنگی در شرایط آزمایشگاهی. بیست و یکمین کنگره¬ی گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه، ارومیه. 1 تا 4 شهریور 1393.

112. نوری قنبلانی، قدیر؛ عسگر عباداللهی و علیرضا نوری. 1393. ارزیابی سمیّت اسانس¬های Artemisia absinthium و Salvia pratensis روی شپشه ی قرمز آرد،Ttibolium castaneum Herbst، بیست و یکمین کنگره¬ی گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه، ارومیه. 1 تا 4 شهریور 1393.
 
113. حاجی رمضانی چالشتری، محمدرضا؛ قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، و پژمان تاج-میری. 1393. مقایسه¬ی نرخ ذاتی افزایش جمعیت و میانگین نرخ رشد نسبی شته¬ی جالیز ،Aphis gossypii Glover، روی دو رقم خیار گلخانه¬ای در شرایط آزمایشگاه، . بیست و یکمین کنگره¬ی گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه، ارومیه. 1 تا 4 شهریور 1393.
 
114. شهباز، محمد؛ قدیر نوری قنبلانی، بهرام ناصری و سیدعلی اصغر فتحی، 1393. مقایسه ی تأثیر بعضی از ارقام رایج گوجه فرنگی روی پارامترهای رشد جمعیت مینوز برگ گوجهفرنگی( Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae. بیست و یکمین کنگره-ی گیاهپزشکی ایران. دانشگاه ارومیه، ارومیه. 1 تا 4 شهریور 1393.

115. نوری قنبلانی، قدیر و عسگر عباداللهی. 1393. سمیت تدخینی اسانس Eucalyptus proceraDehnh علیه دو حشره ی آفت اصلی محصولات انباری، بیست و یکمین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، دانشگاه ارومیه، ارومیه. 1 تا 4 شهریور 1393.

116. نوری قنبلانی، قدیر؛ منیژه پناهی، جبرائیل رزمجو، سیّد علی اصغر فتحی و مژگان مردانی طلایی. 1394. بررسی مقاومت القایی در دو رقم گندم نسبت به شته ی سبز گندم ، ( Sitobion avenae (Hemip. : Aphididae. اوّلین کنگرهی بین المللی حشرهشناسی ایران. موسسه گیاه پزشکی، تهران. 7 تا 9 شهریور 1394.

117. مردانی طلایی، مژگان قدیرنوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن پور و بهرام ناصری. 1394. تأثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر فراسنجه های جدول زندگی شته سبز هلو،( Myzus persicae (Sulzer) (Hemi.: Aphididae، روی فلفل دلمه ای، Capsicum annum L.، . اولین کنگره ی بین المللی حشره شناسی ایران. موسسه گیاه پزشکی، تهران. 7 تا 9 شهریور 1394.

118. شهباز، محمد؛ قدیر نوری قنبلانی، بهرام ناصری و سید علی اصغر فتحی. 1394. تأثیر ارقام مختلف گوجه فرنگی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگی( Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae . سومین کنگره ی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 29 تا 31 مرداد 1394.

119. شهباز، محمد؛ قدیر نوری قنبلانی، بهرام ناصری و سید علی اصغر فتحی. 1394. فعالیت آمیلولیتیک گوارشی مینوز برگ گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae، روی ارقام مختلف گوجه فرنگی، سومین کنگره ی ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل. 29 تا 31 مرداد 1394.

120. نوری قنبلانی، قدیر و احسان برزویی. 1395. اثرات کشندگی و زیر کشندگی عصاره ی Artemisia sieberi Besser روی فیزیولوژی هضم (Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae . بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور 1395.

121. نوری قنبلانی، قدیر و احسان برزویی. 1395. اثرات کشندگی و زیرکشندگی درمنه روی (Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae . بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور 1395.

122. رشیدی، فاطمه؛ قدیر نوری قنبلانی، سهراب ایمانی و وحید مهدوی. 1395. اثرات زیرکشندگی فوزالون و پایری¬پروکسی¬فن بر واکنش تابعی زنبور Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) نسبت به لارو کرم پیله¬خوار نخود، Helicoverpa viriplacahufn ، . بیست و دومین کنگره¬ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور 1395.

123. مردانی طلایی، مژگان؛ قدیرنوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن پور و بهرام ناصری. 1395. تأثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر شاخص های تغذیه ایی مراحل لاروی و بالغ کفشدوزک Hippodamia variegata شکارگر مهم شته ی سبز هلو، Myzus persicae، روی گیاه فلفل دلمه¬ای، Capsicum annum L.، . بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور 1395.

124. مردانی طلایی، مژگان؛ قدیرنوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن پور و جهانشیر شاکرمی. تأثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک،(Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae شکارگر مهم شته ی سبز هلو، Myzus persicae  ((Sulzer روی گیاه فلفل دلمه¬ای Capsicum annum L. در شرایط آزمایشگاهی. بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور 1395.

125. هنرمند، پریسا؛ قدیر نوری قنبلانی، هوشنگ رفیعی دستجردی، مهدی حسن پور و  سید علی اصغر فتحی. 1395. سمیت سه ترکیب شیمیایی و دو عصاره ی گیاهی تجاری در کنترل سن گندم ،Eurygaster integriceps، در مزرعه و آزمایشگاه،. بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور1395.

126. شاکرمی، جهانشیر؛ مژگان مردانی طلایی، قدیر نوری قنبلانی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن‌پور و لیلا متقی‌نیا. 1395. تأثیر کیفیت گیاه فلفل‌دلمه‌ای روی اندازه بدن کفشدوزکHippodamia variegata Goeze با تغذیه از شته سبزهلو، (Myzus persicae (Sulzer . بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور 1395.

127. جعفری جاهد، مهدیه؛ زهرا عابدی، احسان برزویی، آرمان عبدالملکی و قدیر نوری قنبلانی. 1395. تأثیرهای انفرادی و ترکیبی Bacillus thuringiensis و آزادیراختین روی شاخص‌های تغذیه‌ای (Plodia interpunctella Hubner (Lep.: Pyralidae. بیست و دومین کنگره ی گیاهپزشکی ایران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. 6 تا 9 شهریور1395.

128. رشیدی، فاطمه؛ قدیر نوری قنبلانی و سهراب ایمانی. 1396.  واکنش تابعی زنبور (Habrobracon hebetor (Hymen. : Braconidae روی دو میزبان متفاوت در پاسخ به دزهای زیر کشنده چهار حشره کش. هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت. 10-11 آبان 1396.

129. نوری قنبلانی، قدیر؛  مژگان مردانی طلایی؛ جبراییل رزمجو؛ مهدی حسن پور و بهرام ناصری. 1396. تاثیر کود های شیمیایی آلی و بیولوژیک بر شاخص های تغذیه ای مراحل لاروی و بالغ کفشدوزک دو نقطه ای، (Adalia bipunctata L. (Col.: Coccinellidae  شکارگر مهم شته سبز هلو، (Myzus persicae (Sulzer ،هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت. 10-11 آبان 1396.

130. مردانی طلایی،مژگان؛ قدیر نوری قنبلای؛ جبراییل رزمجو؛ آرش زیبایی و مهدی حسن پور. 1396. فعالیت های آنزیمی و ماکرومولکول های ذخیره ای کفشدوزک  (
Adalia bipunctata L. (Col.: Coccinellidae  شکارگر مهم شته سبز هلو، (Myzus persicae (Sulzer : تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک روی گیاه فلفل دلمه ای، Capsicum annuum L.،هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت. 10-11 آبان 1396.

131.  مردانی طلایی، مژگان؛ قدیر نوری
 قنبلانی ؛  جبراییل رزمجو؛ مهدی حسن پور و بهرام ناصری. 1396. پارامترهای رشد جمعیت  کفشدوزک  دو نقطه ای، (Adalia bipunctata L. (Col.: Coccinellidae ، شکارگر مهم شته سبز هلو، (Myzus persicae (Sulzer : تاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک روی گیاه فلفل دلمه ای، Capsicum annuum L.،هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت. 10-11 آبان 1396.

132.  هنرمند، پریسا؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ مهدی حسنپور و سید علی اصغر فتحی.1396. مقایسه اثرات کشندگی دو فرمولاسیون جدیدلامبداسی هالوترین روی زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم، ( Trissolcus grandis (Thompson، هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت. 10-11 آبان 1396.  

133. ندائی، معصومه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی و احسان برزوئی 1396. اثرات زیستی اسانس زیره ی سیاه روی پارامترهای جدول زندگی بید سیب زمینی، 
Phthorimaea operculella Zeller، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه فنی و حرفه ای دماوند. 9 آذر 1396. 

134. ندائی، معصومه؛ قدیر نوری قنبلانی؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ عسگر عباداللهی و احسان برزوئی . 1396.  اثرات زیستی فلفل سیاه روی پارامترهای جدول زیستی   بید سیب زمینی، 
Phthorimaea operculella Zeller، کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات. دانشگاه فنی و حرفه ای دماوند. 9 آذر 1396.  

135. نوری قنبلانی، قدیر؛ مژگان مردانی طلائی؛ جبرائیل رزمجو؛ مهدی حسن پور؛ جهانشیر شاکرمی و سید مظفر منصوری. 1397. بر همکنش غیر مستقیم کودهای مختلف شیمیائی، آلی و بیولوژیک بر زیست شناسی کفشدوزک (Adalia bipunctata L. (Col.:Coccinellidae . بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 5تا 8 شهریور 1397.

136.
 نوری قنبلانی، قدیر؛ عاصم تیموری بیله سوار؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ مژگان مردانی طلائی و فروعالدین زرگر زاده. 1397. اثرات کشندگی چهار گیاه داروئی علیه بید سیب زمینی، (Phthorimaea operculella (Zeller ، روی دو رقم سیب زمینی. بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 5تا 8 شهریور 1397.

137. مردانی طلائی، مژگان؛ آرش زیبائی؛ 
قدیر نوری قنبلانی و جبرائیل رزمجو. 1397. بر رسی تعاملات دو جانبه گیاه- شته سبز هلو ، Myzus persicae، بر فعالیت های برخی از ژن های مهم آنزیمی کفشدوزک Hippodamia variegata  . بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 5تا 8 شهریور 1397.

138.  جعفری، مینا؛ 
قدیر نوری قنبلانی؛ هو شنگ رفیعی دستجردی ؛ مهدی حسن پور و سید علی اصغر فتحی. 1397. اثرات کشندگی عصاره های گیاهی تلخ بیان و منداب و حشره کش های تیاکلوپراید و افوریا روی بید سیب زمینی، Phthorimaea operculella   .   ..(Zellez .  بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی ایران. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، 5تا 8 شهریور 1397.


       
English articles in Congress
 1.Auld, D.L., G.Nouri-Ganbalani, L.E.Okeeffe and A.R.Campbell.1976. Inheritance of tolerance to the adult pea leaf weevil, Sitona lineata L. , in winter pea. Annual Meeting of American Society of Agronomy ,Nov.22-30(1976) Houston, Texas, USA.
 
2. Nouri-Ganbalani ,G. 1988. Spring emergence and seasonal biology of the Colorado potato beetle,Leptinotarsa decemlineata , in Ardabil, Iran. 47 th Annual Pacific Northwest Vegetable Insect Conference, Jan. 11-14(1988) Portland, USA.
 
3. Nouri-Ganbalani. 1987. Bionomics of the Colorado potato beetle,Leptinotarsa decemlineata , in Ardabil, Iran. Proceedings of 11 th International Congress on Plant Protection , Univ. of Philippines ,Oct. 5-9 (1987) Los Banos,Philippines.
 
4.Zarabi, M.and G. Nouri-Ganbalani . 2001. Bionomics of Bothynoderes obliquefasciatus and its IMP strategy in sugar beet in IRAN . Proceedings of 64th Internatlonal Sugar beet Congress. June 19-22(2001) Bruges, Belgium (Full paper ,PP401-411).
 
5. Rezabeigi,M., G. Nouri-Ganbalani, G-Radjabi and G.A.Abdollahi .2001. Effects of morphological and agronomic characteristics of wheat cultivars on resistance to sunn pest ( Eurygaster integriceps ) Proceedings of 4th Asia Pacific Conference of Entomology, Aug. 14-17(2001), Kuala Lumpur,Malaysia.
 
6.Nouri-Ganbalani, G and M. Mofidi. 2002. Fauna of Orthoptera Sensustricto in Ardabil . Proceedings of 7th European Conference on Entomology, Oct. 7-13(2002) Thessaloniki, Greece.
 
7. Akbariani, M.,A.Teymourzadeh and G. Nouri-Ganbalani. 2004. A study of Persian oak, Quercus macrontus, pests in the forests of eastern Ardabil . Proceedings of 15 thInternational Plant Protection Congress, May11-14(2004)Beijing,China.
 
8. Nouri-Ganbalani ,G., and A. Golizadeh. 2004. Study on the density and seasonal population dynamics of the Colorado potato beetle,Leptinotarsa decemlineata (Say), in Arasbaran region of East Azerbeijan, Iran. Proceedings of 15 thInternational Plant Protection Congress, May11-14(2004)Beijing,China.
 
9. Nouri-Ganbalani.G. 2005. Econamic injury level for the Colorado potato beetle,Leptinotarsa decemlineata (Say), on Drago potato in Ardabil, Proceedings of Asia Pacific Conference of Entomology, Oct.18 – 21 (2005)Jeju, Korea.
 
10. Rahimzadeh Khoei. F.,M. Barmaki, S. Zehtab, G. Nouri-Ganbalani and M. Moghaddam. 2005. Effect of manuring fertilization, cover crop and pest management on yield and quality of potato tubers in organic farming . Proceedings of Triennial Conference of European. Association for Potato Resarch , Jul. 17 - 22 (2005)Bilbao, Spain.
 
11. Nouri-Ganbalani.G. and S.A.A.Fathi. 2006. Identification of potato aphid species of potato fields in Ardabil plain and preliminary determination of their densities. Proceedings of VIII European Congress of Entomology, Aug. 10 – 15 (2006) , Ankara, Turkey.

 
 
12. Nouri-Ganbalani.G. and M. Soufbaf. 2007. Pheromone release behavior of the female carob moth, Ectomyelois ceratoniae (Zeller) (Lepidoptra: Pyralidae), under laboratory and field conditions.Proceedings of XVI International Plant Protection Congress, Oct.15-18(2007..Glasgow, Scotland, UK (Full paper).
 
13. Nouri-Ganbalani.G. and N.Vaez .2007. The effect of previous rearing of Trichogramma brassicae on factitious hosts on its acceptance to target hosts. Proceedings of XVI International Plant Protection Congress,Oct.15-18(2007)Glasgow, Scotland, UK (Full paper).

14. Nouri-Ganbalani.G., M. Matin and M.S. Mossadegh .2008. Functional and numerical responses of Stethorus gilvifrons to densities of the Oligonychus afrasiaticus. Proceedings of International Congress of Entomology, Aug. 6-12 (2008) Durban, South Africa.

15 .Hassani, M.R., G. Nouri-Ganbalani, H.Izadi and M. Shojai. 2008.Action threshold for controlling pistachio psylla nymphs (Hemiptera: Psyllidae) on Pistacia vera cv. Ohadi . Proceedings of International Congress of Entomology,Aug. 6-12 (2008) Durban, South Africa.

16. Nouri-Ganbalani, G., M. Hassanpour, J. Mohaghegh - neishabouri and S. Iranipour. 2008. Functional response of three instars of Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) to eggs and first instar larvae of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)
.Proceedings of International Congress of Entomology,Aug. 6-12 (2008) Durban, South Africa.

17. Hassani,M.R., G. Nouri-Ganbalani, H. Izadi,M. Basirat and M. Shojai. 2008. Biology and thermal requirements of pistachio psylla in natural conditions. Proceedings of 60thInternational Symposium on Crop Crotection, June 2008, Bruges, Belgium.

18. Mottaghinia,L., G. Nouri Ganbalani, J.Razmjou and H.Rafiee Dastjerdi. 2009. Comparison of the seasonal population fluctuation of Myzus perisica Sulzer (Hom.: Aphididae) on various potato cultivars in Ardabil. Proceedings of the 6th Asia-Pacific Congress of Entomology (Apce2009). Entomology in Health, Agriculture and Environment, Oct. 18-22( 2009 )Beijing, China.

19. Nasehi, F., M. Zaeefi zade, H. Shahbazi and G. Nouri-Ganbalani. 2009. Measurement of the residue of two currently used pesticides (Endosulfan and Fosalon) in Colorado potato beetle ,Leptinotarsa decemlineata,  control and the reenterance in environment. (Full paper) In : Proceedings of the International Conference on Sustainability, Human Geography and Environmental Studies. Nov.6- 8 (2009) Rome, Italy.

20.Hemmati,A., B,Naseri, G. Nouri-Ganbalani, A. Golizadeh and H. Rafiee Dastjerdi. 2011. Effects of different host plants on feeding perefermance of Helicoverpa armigera Hubner (Lep.: Noctuidae). Proceedings of the Global Conference on Entomology , March 5-9(2011) Thailand.

22. Nouri-Ganbalani, G.; Mardani-Talaee, M.; Zibaee, A.; Tajmiri, P. 2015. Evaluation of nutrient indices, digestive enzymes and haemolymph components of the Colorado potato beetle (CPB), Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae), on six potato cultivars. Proceedings of 18th Interntional Plant Protection Congress. Berlin, Germany. August 24-27.

23.Erfan, D.; Sarafrazi, A.; Nouri-Ganbalani, G . ; Ostovan, D. and Shogaei, M. 2015. COI-based identification of Orius species (Hemiptera: Anthocoridae) from Iran. Genome, Vol. 58, p.216. Published by NBC Research Press.

24. Nouri-Ganbalani, G. and Borzoui, E. 2017. Effect of various potato cultivars on the nutritional indices and activity of some digestive enzyymes of Leptinotarsa decemlineata (Say). Proceedings of Second Iranian International Congress of Entomology. Karaj, Iran, September 2-4. 

25. Bozouzi, E.and Nouri-Ganbalani, G. 2017. Activity of Avena sativa alpha amylase inhibitors towards Sitotroga cerealella alpha amylases In vitro and In vivo. Proceedings of Second Iranian International Congress of Entomology. Karaj, Iran, September 2-4. 

26.Jafari, M.; Nouri-Ganbalani, G; Rafee-Dastjerdi, H.; Fathi ,S. A. A., and Hassanpour, M. 2019. Fumigant toxicity of three essential oils and methyl iodide on biological parameters of Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae).Proceedings of3rdIranian Congress of Entomology. Aug. 17-19 (2019), Tabriz Univ., Iran.
 

:: ::