اعضا - مجید پاسبانی خیاوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید پاسبانی خیاوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دکتر مجید پاسبانی خیاوی

دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران
pasbaniuma.ac.ir

[برگشت به فهرست افراد] [English]
:: ::