اعضا - مجید پاسبانی خیاوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید پاسبانی خیاوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنایی با زبان
ترکی، فارسی، انگلیسی
:: ::