اعضا - مجید پاسبانی خیاوی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مجید پاسبانی خیاوی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

کارشناسی عمران-عمران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر

کارشناسی ارشد عمران- سازه های دریایی: دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دکتری عمران -سازه های هیدرولیکی: دانشگاه صنعتی سهند

:: ::