اعضا - هوشیار ایمانی کله سر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هوشیار ایمانی کله سر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علایق تحقیقاتی
1-مهندسی باد
2-تئوری صفحات و پوسته ها
3-مهندسی پل
4- بتن سبک
5-ساختمانهای بلند در برابر باد
:: ::