اعضا - هوشیار ایمانی کله سر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هوشیار ایمانی کله سر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
1-عضو دایمی انجمن مهندسی باد هندوستان
2-عضو دایمی اتجمن مهندسی مصالح و اجرای هندوستان
3-عضو نظام مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی
:: ::