اعضا - هوشیار ایمانی کله سر


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هوشیار ایمانی کله سر | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
فعاليتهاي پژوهشي
 
مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمي- پژوهشي معتبر داخلي و خارجي
 
مؤسسه/کشور
 محل انتشار
مشخصات نشريه ضریب تأثیر
 با ذكر پايگاه استنادي
نویسندگان نوع نمایه علمی نشریه ISC/ISI/ …. نام نشریه عنوا ن مقاله ردیف
شماره مجله سال انتشار
هلند 172 1396 2/689 Houshyar Eimani
&
Nahmat khodaei
علمی - پژوهشی خارجی
ISI
wind engineering and industrial aerodynamics Wind-induced vibration control of super-tall buildings using a new combined structural system 1
کره   1396 848/1 Houshyar Eimani
&
Nahmat khodaei
علمی - پژوهشی خارجی
ISI
KSCE Journal of Civil Engineering Optimization Of Response Of A Dynamic Vibration Absorber Forming Part Of The Main System By The Fixed-Point Theory 2
ایران Vol.20-No.2 1392 475/0 Saeid Pourzeynali, Shide Salimi and Houshyar Eimani Kalehsar علمی - پژوهشی داخلی
ISC
Scientica Iranica   Robust multi-objective optimization design of TMD control device to reduce tall building responses against earthquake excitations using genetic algorithms
 
3
  Vol.11-No.2 2016 1/309 Saeid Pourzeynali, Shide Salimi, Meysam Yousefisefat and Houshyar Eimani Kalehsar علمی - پژوهشی خارجی
ISI
Earthquakes and Structures Robust multi-objective optimization of STMD device to mitigate buildings vibrations 4
  Vol.1-No.1 2004 - Houshyar Eimani, Krishan Kumar & P.N.Godbole
 
علمی - پژوهشی خارجی J.  of    Wind  and  Engineering WIND INDUCED MOTIONS OF TALL RECTANGULAR BUILDINGS 5
  Vol.3-No.1 2006 - Houshyar Eimani, Krishan Kumar & P.N.Godbole
 
علمی - پژوهشی خارجی J.  of    Wind  and  Engineering ACROSSWIND LOADING OF TALL RECTANGULAR   BUILDING 6
  Vol.4-No.1 2004 - Houshyar Eimani, Masoud Abitorabi
 
علمی - پژوهشی خارجی J.  of    Wind  and  Engineering WIND INDUCED AEROELASTIC LOCK-IN INSTABILITY  OF TALL BUILDINGS 7
                8
  Vol.10-No1 2015 0/61  ALI GHASEMI KHADEMIand HOUSHYAR EIMANI KALA SAR علمی - پژوهشی خارجی ISI
 
Current World Environment Comparison of Sulfur Concrete, Cement Concrete and Cement-sulfur Concrete and their Properties and Application 9
رومانی   2015 - Houshyar imani , Eslam Doostdar, Armin ROOHBAKHSHAN علمی - پژوهشی خارجی
 
ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara– International Journal of Engineering TRANSVERSE RESPONSE OF TALL BUILDINGS TAKING INTO ACCOUNT OF THE INTERFERENCE EFFECT 10
  Vol.2-No3 2013 - Roghayeh Aghalizadeh Piraghoom ,Houshyar Eimani Kalesar, Seyyed Naser Hashemi علمی - پژوهشی خارجی
 
International Journal of Fundamental Physical Sciences (IJFPS) Derivation of non-dimensional across-wind force spectrum of tall buildings using ANSYS software 11
India Vol.2-No.3 2009 - هوشيار ايماني كله سر، محمد بابایی، حسین قاسمزاده موسوی نژاد علمی - پژوهشی خارجی
 
ICASTOR: Journal of Engineering Steel style pre-constructed roofs 12
 
 
India
 
 
Vol.2-No.3- 2009 - هوشيار ايماني كله سر، مهین قناد و یوسف زندی  
 
علمی - پژوهشی خارجی
ICASTOR: Journal of Engineering Experimental Study Of Effect Of Simultaneous Use Of Microsilis, Super Plasticizer And Air Entrain Additives In Light Weight Perlite Concrete And Compare With Effect Of Microsilis And Super Plasticizer Additive  
  Vol.4-No.1- 2009 - A.SHAEGHI, H.SHAEGHI & H.EIMANI KALEHSAR علمی - پژوهشی خارجی nt. J. of  intelligent Systems  and Tech. Application of PSO Technique forSeismic control of tall building 13
  Vol.5-No.2 2009 - A.SHAEGHI, H.SHAEGHI & H.EIMANI KALEHSAR علمی - پژوهشی خارجی nt. J. of Applied science, eng.  and  Tech.. Seismic control of tall buildings using a new optimum controller based in GA 14
ایران Vol.4-No.1 1396 1.27 هوشیار ایمانی کله سر
و
نهمت خدایی
علمی - پژوهشی داخلی ISC سازه و ساخت کنترل ارتعاشات ناشی از باد برجهای تلویزیونی بلند با بهکارگیری بخشی از سازه اصلی به عنوان زیرسازه جاذب ارتعاش 15
ایران Vol.4-No.2 1396   هوشیار ایمانی کله سر
و
نهمت خدایی
علمی - پژوهشی داخلی ISC سازه و ساخت مطالعه پارامتری پاسخهای طولی و عرضی دودکشهای بتنآرمه بلند در برابر باد با تحلیل حوزه فرکانس 16
ایران Vol.3-No.4 1395   حامد رحمن شکرگزار، کبری نعیم و
هوشیار ایمانی کله سر
 
علمی - پژوهشی داخلی ISC سازه و ساخت مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله‌ حوزه نزدیک و دور 17
ایران Vol.3-No.4 1397   بهنام شیر خانقاه
و هوشیار ایمانی کله سر
 
علمی - پژوهشی داخلی ISC سازه و ساخت اثر اندرکنش سازه- باد روي پاسخ طولي ساختمانهاي بلند 18
ایران   1397 - میثم شیرزاده گرمی و هوشيار ايماني كله سر   مکانیک مهندسی مدرس بررسی عددی رفتار آئروالاستیک ساختمانهای بلند با لحاظ اندرکنش سازه و باد 19
ایران   1388 -  
هوشيار ايماني كله سر
 
علمی - پژوهشیداخلی علم و فناوری نحوه تولید و اندازه گیری طول تلاطم باد در تونل باد 20
 
 
گزیده هایی از عناوین مقالات پژوهشی ارائه شده در کنفرانس های خارجی
 
1.       Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(1999), “ Aerodynamic Interference Effects Between Two Tall Rectangular Buildings.”, NSWE-99, IIT Kharaghpor, India, pp. 33-44.
2.       Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(1999), “Simulation of the Atmospheric Boundary Layer in Wind Tunnel and Its Application in the Prediction of Structural Response”, Proceedings of 6th Iranian National Seminar on Fluid Dynamics(In Persian), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran, pp. 167-178.
3.       Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K., Godbole, P.N. and Krishna, P. (2000), “ Acrosswind Response of Tall Rectangular Buildings.”, 4th Int. Conf. on BBAA, Bochum, Germany, (Paper Accepted for Presentation).
4.       Eimani-Kalehsar, H. (2000), “Experimental Aerodynamic Studies on Tall Rectangular Buildings. “, Ph.D Thesis, Dept. of Civil Eng. , University of Roorkee, India.
5.       Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(2000), “ Prediction of Response of Tall Rectangular Buildings to Wind Loads.”, Infrastructure Scenario in Twentyfirst Century, Lucknow, India, Oct.4-5, 2000, (Paper Accepted for Presentation).
6.        Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(2001), “Investigation of the Modeling Criteria for Wind Tunnel Study of Tall Buildings.”, International Conference on Mathematical Modeling, Dept. of Maths., University  of Roorkee, Roorkee, India, Jan. 29-31, 2001.
7.       Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(2001), “ Wind Interference Effect Between Two Tall Rectangular Buildings With Different Plan Size and Orientation.”, 3rd European and African Conference on Wind Engineering, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands, July 2-6, 2001.
8.       Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(2001), “ Aerodynamic Interference on A Tall Rectangular Building Due to Two Buildings- One Upstream and the Other Downstream.”, Recent Advances in Structural Engineering(SEC-2001), University of Roorkee, Roorkee, India, pp.770-775.
9.       Eimani-Kalehsar, H.(2002),” Effect of Turbulence parameters on the Response of Bluff Bodies.”, Proceedings(Under Publish) of the First Conference on Chaotic Dynamic Systems(in Persian), Aerospace Research Institute, Tehran, Iran, Feb. 13-14,2002.
10.    Eimani-Kalehsar, H., Kumar, K. and Godbole, P.N.(2000), “Suitable Placing Of Enabling Equipments Around Tall Buildings For Windy Days.”, Proceedings of First Seminar on Enabling Structures in Construction(NS-ESC), CEPT, Ahmedabad, India, Oct 2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گزیده هایی از عناوین مقالات پژوهشی ارائه شده در کنفرانس های داخلی
ملاحظات تعداد صفحات سال انتشار کنفرانس/کنگره نویسندگان عنوان مقاله ردیف
  12 ۱۳۷۸
 
ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها هوشیار ایمانی کله سر- Krishen Kumar - P.N. Godbole شبیه سازی لایه مرزی جوی و کاربردی آن در پیش بینی پاسخ سازه ها(مقاله کامل)
 
1
  7 ۱۳۸۳  نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها هوشیار ایمانی کله سر - امیر کلاهدوز محمدی طیف بی بعد نیروی عمود بر امتداد باد درحالت ساختمانهای همجوار مستطیلی شکل درپلان در لایه مرزی جوی شبیه سازی شده(مقاله کامل)
 
2
  9 ۱۳۸۵ هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران حامد پوراحمدی صفت عربانی - هوشیار ایمانی کله سر بررسی عملکرد ساختمانهای بلند با سیستم سازه ای لوله ای و سیستم لوله دسته بندی شده در مقابل بارهای جانبی(مقاله کامل)
 
3
  ۵ ۱۳۸۷ سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران غلامرضا نوری - هوشیار ایمانی کله سر - زهرا عاملی سیستم قاب های با مهار بندی زیپی معلق - معرفی و روش های طراحی(مقاله کامل)
 
4
  ۷ ۱۳۸۷ سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران : رحمت اله نگهدار مغانلو - هوشیار ایمانی - حسن نگهدار مقاوم سازی پی، فونداسیون و دیوار به روش میکروشمع های درجا(مقاله کامل)
 
5
  9 ۱۳۸۸ اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها هوشیار ایمانی - غلامرضا فلاح بررسی میزان کاهش پاسخ لرزه ای قاب فلزی مقاوم شده با spsw درمقابل بارهای جانبی و حرارتی(مقاله کامل)
 
6
  ۸ ۱۳۸۸ : هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران هوشیار ایمانی - علی ناصری فر - محمد کرمی تحلیل غیرخطی اجزاء محدود تیر بتن آرمه مقاوم سازی شده با FRP
 
7
  ۱۴ ۱۳۹۰ اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب حمزه روحی - هوشیار ایمانی کله سر - امیر جهازی تحلیل لرزه ای مخازن هوایی فلزی دارای قاب خمشی به منظورتعیین ضریب رفتارآنها با اعمال اندرکنش ها بروش المانهای محدود(مقاله کامل)
 
8
  8 ۱۳۹۱ نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران میثم شیرزاده گرمی - ابراهیم شرفی - هوشیار ایمانی کله سر ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی نامنظم به واسطه ی تغییر صفحه سیستم باربر جانبی(مقاله کامل)
 
9
  11 ۱۳۹۱ سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه حمید ستوده - هوشیار ایمانی کله سر - محمدعلی لطف اللهی یقین - نعمت شکری بررسی تاثیر نحوه اتصال ورق بادبند به تیر درقابهای مهاربندی شده واگرا EBFs
 
10
  ۷ ۱۳۹۱ همایش ملی عمران و توسعه پایدار هوشیار ایمانی کله سر - رقیه آقا علی زاده پیراقوم - مریم آقا علی زاده پیراقوم استخراج طیف بی بعد نیروی ساختمان های بلند در برابر باد با استفاده از نرم افزارANSYS(مقاله کامل)
 
11
  ۹ ۱۳۹۱ دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک : میثم شیرزاده گرمی - ابراهیم اشرفی پیله رود - هوشیار ایمانی کله سر طرح اقتصادی و ایمن سازههای فولادی با بهرهگیری از روش طراحی حالات حدی(مقاله کامل)
 
12
  ۸ ۱۳۹۱ : دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک : مسعود ولی زاده - هوشیار ایمانی کله سر بررسی ضوابط آئیننامه در رابطه با طراحی تیر روی مهاربند شورن در قابهای ساده وخمشی مهاربندی شده(مقاله کامل)
 
13
  ۷ ۱۳۹۱ دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک : هوشیار ایمانی کله سر - مسعود ولی زاده بررسی ضریب رفتار در قابهای فولادی با مهاربندی شورن(مقاله کامل)
 
14
  ۸ ۱۳۹۱ : اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران حمید ستوده - نعمت شکری - بایرام سرش خیاوی - هوشیار ایمانی کله سر بررسی مقایسه ای کاربرد روش های صنعتی سازی ساختمان در اجرای سقف ها از نقطه نظر کیفیت و هزینه(مقاله کامل)
 
 
15
  ۸ ۱۳۹۱ همایش ملی عمران و توسعه پایدار : هوشیار ایمانی کله سر - رقیه آقا علی زاده پیراقوم شبیه سازی عددی ساختمانهای بلند و بررسی پاسخ آنها در برابر بار باد با نرم افزار ANSYS(مقاله کامل) 16
  ۱۱ ۱۳۹۱ دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران : نگار اخوان - هوشیار ایمانی کله سر - حسین شایقی بهینه سازی عرضه پل های با دو خط عبور به روش الگوریتم ژنتیک(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: سازه و زلزله
 
17
  9 ۱۳۹۱ سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) نعمت شکری چاتقیه - هوشیار ایمانی کله سر - افشین پور تقی - حمید ستوده تخمین جابجایی های طولی ساختمانهای بلند تحت اثر باد به روش شبکه های عصبی مصنوعی(مقاله کامل)
 
18
  8 ۱۳۹۱ سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF) مهدی مددزاده - هوشیار ایمانی کله سر - افشین پور تقی - امین قنادی اصل مقایسه جابجایی های حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی در ساختمانهای نامنظم متعارف شهری(مقاله کامل)
 
19
  1 ۱۳۹۱ نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران غلامرضا شمسی - هوشیار ایمانی کله سر - رامین صادقی دودران تاثیر جایگزینی خاکستر پوسته برنج شلتوک با درصدهای متفاوت بجای سیمان مصرفی بتن بردوام مقاومت فشاری درحالت مستغرق دردریای خزر
 
20
  ۱۰ ۱۳۹۲ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری بابک شیری - هوشیار ایمانی - مرتضی پورصمد بررسی رفتار بتن پر شده در لوله - CFT با مقطع گرد بدون بار محوری(مقاله کامل)
 
21
  ۱۳ ۱۳۹۲ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری علی خانزاده تپراقلو - هوشیار ایمانی کله سر - یعقوب محمدی تاثیرتغییرصفحه سیستم مهاربندی واگرا دررفتارلرزه ای سازه های نامنظم درپلان و ارتفاع(مقاله کامل)
 
22
  ۱۲ ۱۳۹۲ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری نیما داداش زاده - جبارعلی ذاکری - هوشیار ایمانی کله سر - سینا داداش زاده تعیین سرعت بحرانی حرکت روی پلهای راه آهن تحت اثرعبوریکطرفه قطارهای سریع السیر(مقاله کامل)
 
 
23
  ۸ ۱۳۹۲ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری علی شایقی - حسین شایقی - هوشیار ایمانی طراحی هوشمندسیستم کنترل جرم میراگرتنظیم شده ساختمانهای بلند(مقاله کامل)
 
 
24
             
  8 ۱۳۹۲ پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران آرام هوشیار - سید اسرافیل نبوی - هوشیار ایمانی بررسی اثر ابعاد، موقعیت و شکل بازشوها بر خیز دال بتنی دوطرفه تحت خمش(مقاله کامل)
 
25
  ۸ ۱۳۹۲ همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین سهیل فاطمی - هوشیار ایمانی کله سر بکارگیری مصالح و تکنیک های نوین برای سبک سازی ساختمان ها درجهت افزایش استحکام دربرابرحوادث طبیعی(مقاله کامل)
 
26
  12 ۱۳۹۲ پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران آرام هوشیار - سید اسرافیل نبوی - هوشیار ایمانی بررسی اثر بازشوهای با اشکال و ابعاد مختلف بر تنش دالهای بتنی دوطرفه(مقاله کامل)
سرفصل انتشار مقاله: تحلیل و طراحی سازه های بتنی
 
27
  ۸ ۱۳۹۲ همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین حسین نظری - حمید ستوده - مهدی آزادسولا - هوشیار ایمانی کله سر ارزیابی امکان بومی سازی مصالح و روشهای نوین صنعتی سازی ساختمان دراجرای سقف(مقاله کامل) 28
  ۷ ۱۳۹۲ هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران امیر ترک پور - رضا طلایی - هوشیار ایمانی کله سر تحلیل پایدار زمین لغزش در محله طالقانی شهر گرمی واقع دراستان اردبیل(مقاله کامل)
 
29
    ۱۳۹۲ هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران حمید ستوده - نیما مسلمی - حسن اسلامی - هوشیار ایمانی کله سر معرفی وبررسی مقایسه ای روشهای نوین صنعتی سازی ساختمان درسیستم های ساختمانی(مقاله کامل)
 
30
  ۸ ۱۳۹۲ هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران امیر ترک پور - رضا طلایی - هوشیار ایمانی کله سر نگرشی بر وقوع زمین لغزش در شهر گرمی(استان اردبیل(مقاله کامل)
 
31
  ۶ ۱۳۹۲ اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک امیر ترک پور - رضا طلایی - هوشیار ایمانی کله سر تحلیل پایداری زمین لغزش در محله طالقانی شهر گرمی واقع دراستان اردبیل(مقاله کامل)
 
32
  10 1392 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری هوشیار ایمانی - ملک محمد رنجبر - سعیده حسین زاده کجیدی بهسازی لرزه ای پایه پل بتن مسلح با دورپیچ CFRP  (مقاله کامل)
 
33
  8 ۱۳۹۲ : اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل عباس کریمی - هوشیار ایمانی ارزیابی لرزه ای ستونهای یک پل بتنی با استفاده ازتحلیل استاتیکی غیرخطی(مقاله کامل)
 
34
  9 ۱۳۹2 چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه نیما داداش زاده - جبارعلی ذاکری - هوشیار ایمانی کله سر تحلیل دینامیکی پلهای راه آهن تحت اثرعبورهمزمان قطارهای سریع السیر ازروبرو(مقاله کامل)
 
35
  9 ۱۳۹2 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران : میثم شیرزاده گرمی - هوشیار ایمانی کله سر - مهرداد آزادی هیر
 
بررسی صلبیت دیافراگم درسازه های فولای نامنظم به واسطه ی تغییرصفحه سیستم باربرجانبی(مقاله کامل)
 
36
  10 1393 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور محمد فرجود - هوشیار ایمانی کله سر - منیر واثقی
 
بررسی اثر ضریب مقیاس زلزله بر روی دقت پاسخ لرزه ای قابهای خمشی فولادیحاصل از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی(مقاله کامل)
 
37
  8 1393 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری علی قاسمی خادمی - هوشیار ایمانی کله سر بررسی مقایسه ای بتن گوگردی بتن سیمانی و بتن گوگردی_ سیمانی و خواص و کاربرد آن ها(مقاله کامل) 38
  6 ۱۳۹۳ پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور هوشیار ایمانی کله سر - سهیل فاطمی بررسی راهکارهای موثر در بهینه سازی ساختمانهای فولادی(مقاله کامل) 39
  8 1393 : هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران میثم شیرزاده گرمی - هوشیار ایمانی کله سر - ابراهیم اشرفی - مسعود قادری بررسی سطح عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قاب خمشی دارای عقب نشینی set back در ارتفاع(مقاله کامل)
 
40
  9 ۱۳۹۳ پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور احمد عبدالحسین زاده - ابراهیم اشرفی - هوشیار ایمانی کله سر ارزیابی لرزه ای سازه های دوبلکسی (بدون فاصله) فولادی مهاربندی شده، با مهاربند واگرا EBF به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی 3D Pushover( (مقاله کامل)
 
41
  9 1393 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور احمد عبدالحسین زاده - ابراهیم اشرفی - هوشیار ایمانی کله سر ارزیابی لرزه ای سازه های دوبلکسی (بافاصله) فولادی مهاربندی شده، با مهاربندواگرا روش تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی 3D Pushover(مقاله کامل)
 
42
  6 ۱۳۹۳ پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور هوشیار ایمانی - وحید شمسی - سامان پاداش پور بهسازی عملکرد قابهای خمشی فولادی موجود در برابر خرابی پیش رونده با استفاده از خرپای جان پناه(مقاله کامل)
 
43
  8 1393 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران منیر واثقی دودران - هوشیار ایمانی کله سر - محمد فرجود بررسی اثر ضربه ساختمان های مجاور بر پاسخ لرزه ای قابهای فولادی(مقاله کامل)
سال انتشار ۱۳۹۳
محل انتشار:
نویسندگان:
تعداد صفحات: ۸
44
  ۱۴ ۱۳۹۴ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری نیما داداش زاده - توحید عباس زاده - جبارعلی ذاکری - هوشیار ایمانی کله سر تعیین نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی استان اردبیل و ارائه راهکارهای اصلاحی؛ مطالعه موردی جاده اردبیل ـ سرچم (زنجان)(مقاله کامل)
 
45
  8 ۱۳۹۴ دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری کبری نعیم - حامد رحمن شکرگزار - هوشیار ایمانی کله سر مقایسه ی رفتار ساختمان های دارای میراگر جرمی تنظیم شونده تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک و دور(فول تکست WORD)
 
46
  13 1394  کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری : هوشیار ایمانی - ملک محمدرنجبر - سعیده حسین زاده کجیدی مدل سازی اجزای محدود پایه پل بهسازی شده باCFRP(مقاله کامل)
 
47
  ۸ ۱۳۹۴ دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران هوشیار ایمانی کله سر - حامد دادخواه دولت آباد بررسی عملکرد لرزهای میانقابهای بتنی هوادار اتوکلاو شده ومیانقابهای مصالح بنایی(مقاله کامل)
 
48
  ۷ ۱۳۹۴ سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری شهریار فرحمندگیگلو - هوشیار ایمانی کله س مقایسه مقاومت فشاری فوم بتن ساخته شده با ریزدانه های ماسه بادی، پودر سنگ و پودر صدف(مقاله کامل)
 
49
  ۱۴ ۱۳۹۴ دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی مهدی دانشمند قره درویشلو - هوشیار ایمانی کله سر ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی ساختمان های بلند با سیستم ترکیبی مهاربند کمانش ناپذیر و میراگر اصطکاکی پال با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی(مقاله کامل)
 
50
  ۱۰ ۱۳۹۴ اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی : هوشیار ایمانی کله سر - اکبر صفرزاده گندشمین - محمد سرای لو بررسی اثر زبری برروی کابل پلهای کابلی ( ترکه ای ) در کنترل آثار همزمان باد و باران(مقاله کامل)
 
51
  ۱۴ ۱۳۹۴ سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری : هوشیار ایمانی کله سر - حامد رحمن شکرگزار - کبری نعیم ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های بلند با میراگرهای جرمی چندگانه ی توزیع شده در ارتفاع(مقاله کامل)
 
52
  ۱۲ ۱۳۹۴ سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری : نیما داداش زاده - جبارعلی ذاکری - هوشیار ایمانی کله سر - سینا داداش زاده بررسی اثرتغییرات بارمحوری قطارهای باری درپاسخ دینامیکی پلهای راه آهن(مقاله کامل)
 
53
  ۱۳ ۱۳۹۵ سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری مهدی عطارنیاری - هوشیار ایمانی کله سر تعیین اثر وزن محورها و سرعت خودروها بر روسازی راه های آسفالتی(مقاله کامل)
 
54
  ۱۳ ۱۳۹۵ سومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری مهدی عطارنیاری - هوشیار ایمانی کله سر تعیین تاثیر نیروهای قایم، افقی و عرضی بر روسازی راه های آسفالتی(مقاله کامل)
 
55
  ۱۴ ۱۳۹۵ کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری داور عطایی گیگلو - هادی معیت - هوشیار ایمانی - اتابک فیضی بررسی و مقایسه رفتار لرزهای تیر و ستون(قاب) بتنی مسلح شده بامیلگردهای پلیمری و فولادی(مقاله کامل)
 
56
  ۱۹ ۱۳۹۵ دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری اکرم محمدی - هوشیار ایمانی کله سر - سعید راثی نظام - کبری نعیم اثر همجواری ساختمانهای بلند با پلان مستطیلی بر پاسخ دینامیکی در برابر باد(مقاله کامل)
 
57
  ۱۲ ۱۳۹۵ چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران حمزه روحی - هوشیار ایمانی کله سر تحلیل دینامیکی غیرخطی دیوارهای برشی فولادی به روش اجزای محدود(مقاله کامل)
 
58
  ۸ ۱۳۹۵ سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران سجاد علیزاده - هوشیار ایمانی کله سر - مسعود قادری تأثیر سنگ تراورتن (آنتیک) بر مقاومت فشاری بتن سبک سازهای متشکل از پرلیت، لیکا و الیاف پلی پروپیلن(مقاله کامل)
 
59
  ۱۵ ۱۳۹۵ نشریه مهندسی سازه و ساخت حامد رحمن شکرگزار - کبری نعیم - هوشیار ایمانی کله سر مقایسه کارایی میراگرهای جرمی و سیال تنظیم شونده در سازه های بلند تحت زلزله حوزه نزدیک و دور(مقاله کامل)
 
60
  ۱۴ ۳۹۵ کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان سید رضا الیاسی - وحید شمسی - هوشیار ایمانی کله سر ارزیابی عددی عملکرد لرزهای اتصالات خورجینی تحت بارگذاری چرخه ای(مقاله کامل)
 
61
  ۱۰ ۱۳۹۵ دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری محمود صادقی اشرافی - هوشیار ایمانی کله سر تاثیر شکل و زاویه قرارگیری پلان ساختمانهای بلند شهری در برابر نیروی باد بر پاسخ سازه در امتداد عمود بر باد(مقاله کامل)
 
62
  ۱۴ ۱۳۹۵ چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری محمد سرای لو - هوشیار ایمانی کله سر - اکبر صفرزاده گندشمین کنترل آثار همزمان باد و باران بر روی کابل پل های کابلی (ترکه ای) با اعمال زبری در نرم افزار CFX & FSI) Ansys)(مقاله کامل)
 
63
  ۱۲ ۱۳۹۶ هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد  توحید ندایی - هوشیار ایمانی کله سر محاسبه ضریب رفتار دیوارهای برشی بتنی فاصله دار در سازه های فولادی(مقاله کامل)
 
64
  ۱۲ ۱۳۹۶
 
پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری طاها احمدوند - محمد رضا عدل پور - هوشیار ایمانی تحلیل پایداری لرزه ای کوله پلهای مسلح شده با ژیوگرید(مقاله کامل)
 
65
  ۱۴ ۱۳۹۶ پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری طاها احمدوند - محمد رضا عدل پور - هوشیار ایمانی اثر و تعداد لایه های ژیوگریدهای قایم و نوع خاکریز بر تحلیل پایداری لرزه ای کوله پلهای مسلح شده(مقاله کامل)
 
66
  ۱۳ ۱۳۹۶ : نشریه مهندسی سازه و ساخت هوشیار ایمانی کله سر - نهمت خدائی مطالعه پارامتری پاسخهای طولی و عرضی دودکشهای بتنآرمه بلند در برابر باد با تحلیل حوزه فرکانس(مقاله کامل)
 
67
  ۹ ۱۳۹۶ سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه عادل وظیفه شیران - هوشیار ایمانی کله سر بررسی رفتار دیوارها با مصالح بنایی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای(مقاله کامل) 68
  ۶ ۱۳۹۶ نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان هوشیار ایمانی کله سر - بهناز نیکنام - یاشار ایمانی کله سر نگرشی نو در بررسی جریان هوای متلاطم اطراف ساختمان های بلند برای مدیریت فضای برج سازی(مقاله کامل)
 
69
  ۱۳ ۱۳۹۶ کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر هوشیار ایمانی کله سر - کریم بدلی سوها بهینه سازی عملکردی سازه های ترکیبی به کمک الگوریتم جستجوی ذرات باردار  (CSS) (مقاله کامل)
 
70
  ۱۴ ۱۳۹۷
 
کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران علی معطوفی - هوشیار ایمانی کله سر بررسی آثار باد بر روی گروه ساختمان ها و در حالت منفرد(مقاله کامل)
 
71
  ۹ 1393 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور Houshyar Eimani kalehsar - Nahmat Khodaie Parametric study on the gust loading factor GLF of along wind loads on tall buildings
 
72
  ۴ ۱۳۹۰ نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک Shide Salimi - Houshyar Eimani Kalesar - Saeid Pourzeynali Multi-objective Optimization Design of TMD/STMD to Control Tall Buildings against Earthquake Excitations Using Genetic Algorithm 73
  ۸ ۱۳۹۰ ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله Shide Salimi - Saeid Pourzeynali - Houshyar Eimani Kalesar Multi-Objective Optimization Design of TMD/ATMD to Control Tall Buildings against Earthquake Excitations Using Genetic Algorithms 74
:: ::