دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر احد اوریا - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک aouriauma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=en&sid=1&mod=scv&cv=225
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر احد اوریا
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی عمران
درجه علمی دکترا
استاد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و مهندسی پی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مکانیک خاک و مهندسی پی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1383

کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه آزاد تبریز 1380

دوره‌های تدریس شده
 • دوره کارشناسی:

مکانیک خاک، مهندسی پی، آزمایشگاه مکانیک خاک، محاسبات عددی و برنامه نویسی کامپیوتر

 • دوره کارشناسی ارشد:

دینامیک خاک، سدهای خاکی، آبهای زیرزمینی، ژئوتکنیک دریایی، ریاضیات مهندسی پیشرفته، روش المانهای محدود

 • دوره دکتری:

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در ژئوتکنیک، روش المانهای محدود غیر خطی پیشرفته، مدلسازی رفتار خاک

کارگاه‌های تدریس شده

مدلسازی عددی در ژئوتکنیک

تحلیل خطر لرزهای

طرح‌های تحقیقاتی
 • بررسی تاثیر پارامترهای پلاستیک خاک نشست پی ها
 • نرم افزار تحلیل المانهای محدود FEOuria
مقالات چاپ شده

مقالات مجله

 1. Ouria, A. and Mahmoudi, A., (2018)  Laboratory and numerical modeling of strip footing on geotextile-reinforced sand with cement-treated interface, Geotextiles and Geomembranes, 46(1) 29-39.
 2. Kazemi Darabadi, B., Khavandi Khiavi, A., Ouria, A. et al. (2018), Evaluation of the Compactness of Subbase and Base Geomaterials by Using Stifness. Sadhana 43:195 https://doi.org/10.1007/s12046-018-0963-2
 3. Ouria, A., Disturbed State Concept Based Constitutive Model for Structured Soils, (2017), ASCE International Journal of Geomechanics, 17(7) 2017 :https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0000883
 4. Ouria, A. and Behboodi, S. T., Compressibility of Loose Cemented Soils, (2017), Journal of Civil and Environmental Engineering, 47.1(86) 1-9
 5. Toufigh, V., Ouria, A., Desai, C. S., Saadatmanesh, H. and Toufigh, V. Interface Behavior Between Carbon Fiber Polymer and Sand, (2016), ASTM International Journal of Testing and Evaluation, 44(1) 385-390.
 6. Ouria, A., Toufigh, V., Desai, C. S., Saadatmanesh, H. and Toufigh, V. Finite Element Analysis of a CFRP Reinforced Wall, 2016, Geomechanics and Engineering, 10(6) 757-774 (Link)
 7. Ouria, A., Desai, C. S., and Toufigh, V., Disturbed State Concept Based Solution for Consolidation of Plastic Clays under Cyclic Loading,  (2015), ASCE International Journal of Geomechanics, 15(1) 04014039-1-8
 8. Toufigh, V., Desai, C. S., Saadatmanesh, H. Farnam, S., Ouria, A., and Toufigh, V. Laboratory Study of Soil-CFRP Interaction Using Pullout Test, (2014), Geomechanics and Geoengineering, 9(3) 208-214
 9. Ouria, A., and Sepehr, S., Active Earth Pressure on Retaining Walls Rotating about Top, (2015), International Journal of Geology, 9(1) 1-5
 10. Ouria, A., Fahmi, A. and Toufigh, M. M., Nonlinear Analysis of Transient Seepage by the Coupled Finite Element Method. (2011), International Journal of Mechanics, 5(1) 35-39.
 11. Ouria, A., Shear Strength of Fiber Reinforced Silty Sand, 2016, Int. J. of Sci. and Eng. Research, 3(4) 162-168.
 12. Ouria, A., A Conceptual Constitutive Model for Structured Soils, 2016, Int. J. of Sci. and Eng. Research, 3(5) 77-84.
 13. Ouria, A., and Toufigh, M. M., Prediction of Land Subsidence under Cyclic Pumping Based on Laboratory and Numerical Simulations, 2009, Journal Geotechnical and Geological Engineering. 28(2): 165-175.
 14. Ouria, A., and Toufigh, M. M., Application of the Nelder-Mead Simplex Method for Unconfined Seepage Problems, 2009, Appl. Math. Modell. (2009), doi:10.1016/j.apm.2008.12.001.
 15. Toufigh, M. M., and Ouria, A., Consolidation of Inelastic Clays under Cyclic Loading, 2008, Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 29(2): 356-363.
 16. Ouria, A., and Toufigh, M. M., An Approximate Solution for Consolidation of Inelastic Clays under Cyclic Loading, 2008, J. App. Sci. 8(11): 2075-2082.
 17. Zomorodian, M. A,. Sahebzadeh, K. and Ouria, A., Effect of Number of Layers on Incremental Construction Analysis of Earth and Rock Fill Dams, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 2005, A. (Link)
 18. Ouria, A., and Toufigh, M. M., and Nakhaiee, A., An Investigation on the Effect of the Coupled and Uncoupled Formulation on Transient Seepage using the Finite Elements Method, A. J. App. Sci. 2007, 4 (12): 950-956.(link)
 19. Toufigh, M. M., and Ouria, A., Application of Mapping and Superimposing Rule for Solution of Parabolic PDE in Porous Medium under Cyclic Loading, Enformatika, Transactions on Engineering, 2006, (17): 24-29. (Link)
 20. Toufigh, M. M., Ahangarasr, A. R., and Ouria, A., Using Non-Linear Programming Techniques in Determination of the Most Probable Slip Surface in 3D Slopes, , Enformatika, Transactions on Engineering, 2006, (17): 30-35. (Link)

مقالات کنفرانس خارجی

 1. Nonlinear analysis of the seepage based on the coupled consolidation formulations, CSME Austria, Vienna, 2008.
 2. Group well subsidence modeling based on water level oscillation and finite element formulation. 54th Canadian Geotechnical Engineering Conference, Manitoba, Canada, 2003.
 3. Laboratory Investigation of land Subsidence Under Cyclic Loading in Kerman, Iran, Proc. of Seventh International Symposium on Land Subsidence, China, 2005.  (1): 335-343.
 4. Nonlinear Analysis of Land Subsidence Due to Groundwater Level Oscillation Using the Finite Element Method, Proc of SISOLS, 2005. (2): 698-707.
 5. An Approximate Solution for Consolidation of Inelastic Clays under Rectangular Cyclic Loading, 2006, XIII BCSME, CURITIBA, BRAZIL.
 6. Laboratory and field investigation of land subsidence under cyclic load, XIII CPMSIG 2007, Venezuela.
 7. Determination of the most probable slip surface in 3-D slopes based on nonlinear programming, XIII CPMSIG 2007, Venezuela.
 8. Rate Dependent Constitutive Model for Soft Soil Large Strain Creep with Variable Shear Modulus, 7th NCCE, 2013, Zahedan, Iran.
 9. Lateral Earth Pressure on Retaining Wall Rotating About the Top with Cohesive Backfill, 4Th International Conference of Retrofitting. 2013, Tabriz, Iran. 
 10. Conceptual Constitutive Model for Structured Soils in Thermodynamically Based Disturbed State Concept, 4th National Conference on Structural and Earthquake Eng. 2014, Kerman, Iran.

مقالات کنفرانس داخلی

 1. محمدعلی زمردیان و احد اوریا، تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی خاکهای اصلاح شده با ستونهای سنگی به کمک عدد SPT، سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک خاک تهران، 1381.
 2. محمد محسن توفیق و احد اوریا مدل بندي و محاسبه نشست زمین در اثر تغييرات متناوب سطح آب زیرزمینی با روش اجزاء محدود، چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران، شیراز، 1382.
 3. محمد محسن توفیق و احد اوریا، تئوری تحكيم غيرخطي براي بارگذاري‌ هاي متناوب سریع، اولین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران، 1383.
 4. محمد محسن توفیق و احد اوریا محاسبه نشست تحكيم در خاكهاي غيرالاستيك تحت بارگذاري متناوب براساس اصل جمع آثار، همایش بین المللی زلزله بم، کرمان، 1383.
 5. محمد محسن توفیق و احد اوریا مدل‌بندي نشست در خاکهای غير الاستيك اشباع تحت بارگذاري متناوب با استفاده از روش اجزاء محدود، همایش بین المللی زلزله بم، کرمان، 1383.
 6. محمد محسن توفیق و احد اوریا مدلسازی پدیده نشست منطقه ای در استان کرمان با روش اجزا محدود، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرمان،1384.
 7. محمد محسن توفیق، احد اوریا و احمد فهمی، مدلسازی آزمایشگاهی پدیده نشست منطقه ای در استان کرمان، پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرمان،1384. 
 8. محمد محسن توفیق، احد اوریا و احمد فهمی، بررسی آزمایشگاهی نشست منطقه ای در دشت رفسنجان، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران،1384.
 9. محمد محسن توفیق، وحید میر حاجی و احد اوریا، مدل بندی نشت از زیر سدها با در نظر گرفتن تغییرات ضریب نفوذ پذیری و تراکم پذیری با روش اجزاء محدود، دومین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران،1384.
 10. محمدحسین باقری پور و احد اوریا، بررسی تاثیر فاصله مرزها در تحلیل پاسخ سازه های خاکی ، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1386.
 11. محمد محسن توفیق و احد اوریا تحلیل غیر خطی نشت جریان ناپایدار و تحکیم ناشی از نشت از زیر بدنه سدها با استفاده از روش احجام محدود، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1386.
 12. محمد محسن توفیق، علیرضا آهنگر عصر و احد اوریا، تعیین محتمل ترین سطح لغزش در شیب های سه بعدی به روش BFGS، سومین کنگره ملی مهندسی عمران، تبریز، 1386.
 13. احد اوریا و سجاد سپهر، تحلیل الاستوپلاستیک فشار جانبی محرک خاک روی دیوار های حائل، کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری، 1390
 14.  سجاد سپهر و احد اوریا، بررسی نحوه توزیع فشار جانبی خاک روی دیوار حائل در اثر مد جابجایی دیوار، ولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، 1390
 15. احد اوریا، مدلسازی عددی گسیختگی زمین ناشی از کاهش سطح آب زیر زمینی، سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی، 1391
 16. احد اوریا و تقی بهبودی مصمم، تغییرات مدول برشی خاکهای دانه ای به صورت تابعی ازتنش و کرنش، سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1391
 17. احد اوریا، تعمیم اصل جمع آثار قوا برای تحکیم مصالح غیرخطی درحوزه زمان، سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1390
 18. احد اوریا و امیر فریدونی، بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان با درصد پایین بر روی مقاومت برشی خاکها، اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال، 1391
 19.  احد اوریا و سعید زرداری، بررسی آزمایشگاهی پارامترهای مقاومتی خاک های اصلاح شده با الیاف پلیمری،  اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال، 1391
 20.  احد اوریا و امیر فریدونی، بررسی آزمایشگاهی تأثیر سیمان با درصدهای متفاوت پایین بر روی مقاومت برشی خاکها، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1392
 21. احد اوریا و تقی بهبودی مصمم، مدلی برای بیان رفتار تنش کرنش و گسیختگی خاکهای دانه ای بصورت تابعی از تنش همسان و کرنش برشی، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، 1392
 22. سجاد سپهر و احد اوریا، توزیع فشار جانبی محرک خاک با خاکریز چسبنده تحت مد دوران حول بالای دیوار، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، 1392
 23. احد اوریا و تقی بهبودی مصمم، بررسی رفتار تغییر حجم خاکهای تثبیت شده با سیمان، ، اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک، 1392
 24. احد اوریا و تقی بهبودی مصمم، بررسی رفتارتغییرحجم خاکهای سیمانه شده، چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1392
 25. علیرضا شاهی، بابک کاظمی و احد اوریا، تخمین تراکم مصالح زیراساس واساس بااستفاده ازسختی دینامیکی، چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1392
 26. احد اوریا و سعید زرداری، بررسی تاثیر طول الیاف برمقاومت برشی خاکهای اصلاح شده با الیاف FRP، چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1392
 27. احد اوریا و بهنام عسگری، بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزایش سطح تنش بر پارامترهای مقاومتی خاک های سیمانی شده، چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1392
 28.  احد اوریا و امیر فریدونی، بررسی آزمایشگاهی تاثیر درصدهای متفاوت پایین سیمان درمقاومت برشی خاک های سیلتی رس دار، چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، 1392
 29. امیر فریدونی و احد اوریا، ارائه معیار گسیختگی برای خاک های سیمانی شده و مقایسه با معیارهای موهر کلمب و هوک براون، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392
 30. سعید زرداری و احد اوریا، بررسی آزمایشگاهی مقاومت برشی خاک مسلح شده به الیاف FRP با توزیع تصادفی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392
 31. امیر فریدونی و احد اوریا، مدلسازی خاک های تخریب پذیرباخاک های سیمانی شده و بررسی پارامترهای مقاومتی خاکهای سیمانی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری، 1392
 32. احد اوریا و محمد ابراهیمی ، بررسی تحلیلی توزیع تنش جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط دوران حول بالای دیوار با استفاده از معادلات دیفرانسیل تعادل، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393
 33. احد اوریا و عادل ذبیحی نظام، بررسی تاثیر نحوه آرایش ژئوتکستایل بصورت سه بعدی در ظرفیت باربری پی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، 1393
 34. احد اوریا و بهنام عسگری، بررسی آزمایشگاهی روند تغییرات پارامترهای مکانیکی خاک های ساختار یافته با در نظر گرفتن سطوح تنش متفاوت، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 1393
 35. احد اوریا و بهنام عسگری، بررسی اثر وجود و یا عدم وجود ساختار بر روی رفتار تراکم پذیری خاک های سیمانی شده مصنوعی با توجه به افزایش درصد متفاوت سیمان، اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 1393
 36. احد اوریا تقی بهبودی و بهنام عسگری، بررسی اثر ساختار بر روی پارامترهای مقاوهت برشی خاکهای سیمانی شده، دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، 1394
 37. احد اوریا، طول گسیختگی های ناشی از نیروی فشاری جانبی لرزه ای پشت دیوار حائل به روش LSR، اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، 1394
 38. احد اوریا و سینا لطف الهی، بررسی آزمایشگاهی فشار محرک پشت دیوار حائل در حالت حرکت انتقالی با در نظر گرفتن تاثیر عرض دیوار،  دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 1394
 39. احد اوریا و رعنا شیر محمدی، مدلسازی عددی رفتار خاک های تثبیت شده با سیمان، دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی، 1394
 40. احد اوریا و علیرضا معتمدنیا، بررسی عوامل موثر در محاسبات نشست پی های سطحی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، 1394
 41. تقی بهبودی، پیام عشقی و احد اوریا، بررسی رفتار مکانیکی خاکهای رمبنده مصنوعی ، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ، 1394
 42. احد اوریا و حسن خوشحال، ظرفیت باربری ستون سنگی کپسولی منفرد، سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 1394
 43. احد اوریا و حسن خوشحال، بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت ارتفاع به قطر در ظرفیت باربری ستون سنگی منفرد، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، 1395

احد اوریا و آرسام محمودی، بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی نواری واقع بر خاک ماسهای مسلح شده با ژئوسنتتیک، کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی، 1395

برگشت به صفحه کارنامه علمی