اعضا - احد اوریا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر احد اوریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
  • دوره کارشناسی:

مکانیک خاک، مهندسی پی، آزمایشگاه مکانیک خاک، محاسبات عددی و برنامه نویسی کامپیوتر

  • دوره کارشناسی ارشد:

دینامیک خاک، سدهای خاکی، آبهای زیرزمینی، ژئوتکنیک دریایی، ریاضیات مهندسی پیشرفته، روش المانهای محدود

  • دوره دکتری:

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در ژئوتکنیک، روش المانهای محدود غیر خطی پیشرفته، مدلسازی رفتار خاک

:: ::