اعضا - احد اوریا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر احد اوریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
  • بررسی تاثیر پارامترهای پلاستیک خاک نشست پی ها
  • نرم افزار تحلیل المانهای محدود FEOuria
:: ::