اعضا - احد اوریا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر احد اوریا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و مهندسی پی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مکانیک خاک و مهندسی پی از دانشگاه شهید باهنر کرمان 1383

کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه آزاد تبریز 1380

:: ::