اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

1 ـ بابک باقرزاده چوبدار دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران تحت عنوان "مطالعه آیروالاستیک عرشه شکافدار پل‌های معلق" تاریخ دفاع 1387/10/16
2 ـ آرام هوشیار دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران تحت عنوان "بررسی اثر بازشوها بر رفتار دال‌های بتن آرمه" تاریخ دفاع 1389/09/03


 
:: ::