اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت مشاوره
 
دانشجـــــویان تحت مشـــــاوره-کارشــــناســــی ارشــــد مهندســــی عـــمران

1 ـ اسلام دوستدار ثمرین تحت عنوان "تحلیل دینامیکی ساختمان‌های بلند در برابر باد" تاریخ دفاع  1385/08/02
2 ـ مهران پورقلی تحت عنوان "طراحی ساختمان‌های واقع بر روی شمع در برابر انفجار" تاریخ دفاع 1386/09/26
3 ـ پرویز سرخائی آبی بیگلو تحت عنوان "موقعیت بهینه مهاربندها در ساختمان‌های فولادی با استفاده از تئوری گراف‌ها" تاریخ دفاع 1387/06/11
4 ـ مسعود خیری دوست تحت عنوان "طراحی بهینه و ارزیابی کارایی ستون مایع میراگر تنظیم شده‌ی چند گانه برای کنترل ارتعاشات لرزه‌ای سازه‌ها" تاریخ دفاع 1390/08/01
5 ـ حمید دانا تحت عنوان "تأثیر نانو سیلیس و میکروسیلیس بر خواص مقاومتی بتن سبک حاوی سبکدانه‌های لیکا" تاریخ دفاع 1390/10/17
6 ـ ابراهیم جعفری مزرعه تحت عنوان "بررسی عملکرد شاخص‌های خرابی در ارزیابی لرزه‌ای سازه‌های فولادی" تاریخ دفاع 1390/11/01
7 ـ مسعود ولی زاده تحت عنوان "ارزیابی و تعیین بهینه بادبند هشت در سیستم های مختلف  قاب فولادی" تاریخ دفاع 1391/07/18
8 ـ جلیل داداش زاده تحت عنوان "جایگزینی بادبندهای فولادی همگرا به جای دیوار برشی در ساختمان‌های بتنی با سیستم دوگانه دیوار برشی + قاب خمشی" تاریخ دفاع 1391/10/09
9 ـ احمد عبدالحسین زاده تحت عنوان "ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های دوبلکس فولادی مهاربندی شده" تاریخ دفاع  1391/11/07
10 ـ علی حاج پنجعلی زاده تحت عنوان "بررسی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های خمشی بتنی بهسازی شده با سیستم ترکیبی مهاربندی‌های کمانش ناپذیر و مهاربندهای معمولی" تاریخ دفاع 1391/11/29
11 ـ رضا اشرافی تحت عنوان "تأثیر جداگر هسته سربی در پل‌ها" تاریخ دفاع 1392/06/10
12 ـ مریم آقاعلی زاده پیراقوم تحت عنوان "تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های نامنظم در ارتفاع با عقب نشینی در پلان" تاریخ دفاع 1392/07/07
13 ـ مهدی روحی جله کران تحت عنوان "مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های اجرایی طره‌ متعادل، دهانه به دهانه و پیشرانی در ساخت پل‌های بتنی صندوقه‌ای بتنی قطعه‌ای پیش ساخته" تاریخ دفاع 1392/08/14
14 ـ حمید فرشباف آقاجانی تحت عنوان "بررسی نفوذپذیری بتن پلاستیک درکرنش‌های مختلف در شرایط آزمایشگاهی" تاریخ دفاع 1392/11/07
15 ـ حمیدرضا مدنی تحت عنوان "مقایسه عملکرد سازه‌ها در زمین لرزه‌های حفره نزدیک گسل و دور گسل" تاریخ دفاع 1392/11/07
16 ـ مهدی کوچکی تحت عنوان "بررسی رفتارهای لرزه‌ای دیوارهای ساحلی با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش آب و سازه" تاریخ دفاع 1393/03/25
17 ـ امید جم تحت عنوان "بررسی رفتار ساختمان‌های بلند در اثر باد با استفاده از تئوری کاتاستروف" تاریخ دفاع 1393/06/16
18 ـ محمود علی نژاد خرم تحت عنوان "ارزیابی افزایش ظرفیت باربری شمع‌های درجا در خاک رسی در شرایط آزمایشگاهی" تاریخ دفاع 1393/06/18
19 ـ شهریار عزتی تحت عنوان "تأثیر نانوسیلیس بر دوام بتن خود تراکم در محیط سولفاته" تاریخ دفاع 1393/10/22
20 ـ مهدی دانشمند تحت عنوان "ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی ساختمان‌های بلند با سیستم ترکیبی مهاربند کمانش پذیر و میراگر اصطکاکی پال با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی" تاریخ دفاع 1394/03/16
21 ـ سهیل فاطمی تحت عنوان "سبک سازی ساختمان‌های بتنی و بهینه سازی اقتصادی آنها" تاریخ دفاع 1394/06/31
22 ـ کبری نعیم تحت عنوان "مقایسه اثر سیستم های میراگر جرمی تنظیم شونده و میراگر سیال تنظیم شونده در عملکرد لرزه‌ای ساختمان‌های بلند" تاریخ دفاع 1394/11/12
23 ـ محسن سلیمی تحت عنوان "تأثیر ولاستونیت و میکروسیلیس بر نفوذپذیری و دوام بتن در محیط سولفاته" تاریخ دفاع 1395/06/11
24 ـ زهرا لطفی (کارشتاس ارشد ریاضی) تحت عنوان "طرح تفاضلات کاملاً گسسته برای حل معادلات انتشار موج" تاریخ دفاع 1395/07/10
25 ـ سمیه زارع صادق تحت عنوان "تعیین نیروی جانبی غالب وارد بر ساختمان ها" تاریخ دفاع 1395/11/30
26 ـ سکینه قاضی جهانی تحت عنوان "آنالیز احتمالی لرزه ای ساختمان های دارای طبقات زیرزمین" تاریخ دفاع 1396/11/30
27 ـ علیرضا اسد پور اردبیلی تحت عنوان "استفاده از مدل سازی عددی سه بعدی برای بررسی هیدرودینامیک جریان ناشی از شکست سد" تاریخ دفاع 1396/11/29
28 ـ حامد سلطانی تحت عنوان "طراحی سیستم سازه فلزی سبک برای ساختمان های متعارف شهری" تاریخ دفاع 1397/06/12

 
دانشجـــــویان تحت مشـــــاوره-کارشــــناســــی ارشــــد مهندســــی مــــکانیک

1 ـ علیرضا رحیمی تحت عنوان "تأثیر بارهای دینامیکی در رفتار تغییر شکل‌های پیش رونده لوله‌های سه راهی تحت فشار کربنی ساده" تاریخ دفاع 1393/04/11
2 ـ محسن خلفی تحت عنوان "تحلیل سه بعدی ارتعاش آزاد و اجباری پوسته‌های استوانه‌ای جدار ضخیم هدفمند تحت شرایط مختلف مرزی به روش میانیابی نقطه‌ای شعاعی" تاریخ دفاع 1393/06/13
3 ـ سوده بخشی تحت عنوان "تحلیل دینامیکی صفحات مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته تحت شرایط مرزی مختلف" تاریخ دفاع 1393/06/18
4 ـ مهدی مردمی تحت عنوان "ارزیابی مدل سختی چابوشی در جمع شوندگی کرنش در لوله‌های زانویی تحت اثر خمشی دینامیکی داخل صفحه و فشار داخلی یکنواخت" تاریخ دفاع 1393/10/27
5 ـ پیام جهانگیری تحت عنوان "بررسی رفتار کرنش‌های پیش رونده حرارتی در نمونه‌های فولادی ضدزنگ" تاریخ دفاع 1393/11/04
6 ـ علی محمدی انور تحت عنوان "تحلیل کمانش مکانیکی و حرارتی صفحات مستطیلی هدفمند پیزوالکتریک به روش المان محدود" تاریخ دفاع 1393/11/18
7 ـ سعید باوفا تحت عنوان "ارزیابی مدل سختی ترکیبی در جمع شوندگی کرنش در لوله‌های زانویی تحت فشار در اثر ممان‌های دینامیکی خارج از صفحه" تاریخ دفاع 1394/11/07
8 ـ بهزاد شیرعلی وند تحت عنوان "ارزیابی مدل سختی ترکیبی بر رفتار تغییر شکل‌های پیش رونده لوله‌های زانویی تحت فشار" تاریخ دفاع 1394/11/07
9 ـ بابک ملک زاده تحت عنوان "ارزیابی مدل سختی چابوشی در رفتار تغییر شکل های پیش رونده اتصالات سه راهی از جنس فولاد کربن تحت اثر بارگذاری سیکلیک" تاریخ دفاع 1395/09/17
10 ـ الیاس شایسته نیا تحت عنوان "مطالعه انباشتگی کرنش در سه راهی های تحت فشار از جنس فولاد کربن ساده بر اساس مدل سختی ترکیبی تحت ممان های دینامیکی" تاریخ دفاع 1396/04/24
11 ـ بهمن فروتن تحت عنوان "ارزیابی مدل سختی چابوشی در رفتار تغییر شکل های پیش رونده لوله های زانویی تحت فشار در اثر بارهای دینامیکی خارج از صفحه" تاریخ دفاع 1396/06/20 
:: ::