اعضا - مسعود ابی ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مسعود ابی ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت‌های حرفه‌ای
 
1- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
2- پایه ارشد رشته مهندسی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
3- پایه ارشد رشته مهندسی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
4- عضو دو دوره شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل
 

:: ::